Минем педагогик флсфм

Минем педагогик ф‰лс‰ф‰м
^зебез сайлаган язмыш. Гад‰тт‰, язмыштан узмыш юк, дил‰р. ШуSа да _з язмышыSныS хуGасы булу к_Sелд‰ горурлык хисл‰ре тудыра. Бигр‰к т‰, меSл‰г‰н язмышлар синеS к_з алдыннан, синеS й™р‰геS аша _тс‰.
Укытучылариы икенче ‰ти - ‰ни, юл к_рс‰т_че, белем бир_че, _рн‰к k‰м ™лге итеп саныйлар. € чынлыкта, укытучы - башкалар кебек _к кеше.Ул тылсымчы да, табиб та, бар яктан килг‰н идеал да т_гел.Ул б™тен сыйфатларны _зен‰ сыйдырган ш‰хес.Яхшы укытучы илkам, бик яхшы укытучы белем бир‰. € иS - иS яхшы укытучы бала _зе т™шенсен ™чен шартлар тудыра.
Кеше б‰хете ™ч н‰рс‰д‰н тора дип ‰йт‰л‰р :
Кемн‰н тудыS ?
Кемг‰ ™йл‰ндеS ?
Кемд‰ укыдыS ? Чыннан да, бу- б‰х‰ссез.
Укытучы k‰р кеше тормышында бик т‰ зур урын алып тора. Кайбер‰_л‰р х‰тта укытучы эзл‰п Gир читен‰ д‰ баралар, кем Тибетка, кем Кытайга. Кешене н‰рс‰г‰ ™йр‰т‰л‰р, аныS тормышы шуннан т™зел‰. Бала, теле ачылып с™йл‰ш‰ башлаганнан бирле, нидер белерг‰, эзл‰нерг‰ омтыла. ИS элек аSа ‰ти - ‰нисе ярд‰м итс‰, берникад‰р вакыттан соS аныS ян‰ш‰сенд‰ укытучы п‰йда була. Укытучы k™н‰ре гади т_гел. АSа к_Sел Gылысы бирерг‰ кир‰к. Укытучы хезм‰те бик катлаулы да.Ч™нки ул k‰рк™нне баланы н‰рс‰г‰ д‰ булса ™йр‰терг‰, k‰р баланыS й™р‰ген‰ н‰рс‰дер Gиткерерг‰ тиеш. Кеше тормышыныS иS г_з‰л чоры укытучы ян‰ш‰сенд‰ _т‰. Кызыксыну бел‰н сиSа т™б‰лг‰н ™мет тулы к_зл‰рне к_р_ шатлык - куаныч, ышаныч ™сти. УкучыларыS сине яратсын, ихтирам итсен ™чен башта _зеS аларны яратырга, ихтирам ит‰рг‰ кир‰к. € балаларны яратмаган кеше алар бел‰н эшли, уртак тел таба алмый.
€ сез k‰р педагогныS укучыларын н‰рс‰г‰ ™йр‰терг‰ хыялланганын бел‰сезме соS ?
Юк, беренче чиратта белем т_гел. Без балаларны чын кеше булырга ™йр‰т_ турында хыялланабыз.
Укытучы ™чен иS зур б_л‰к - ул _з эшеSнеS н‰тиG‰л‰рен, Gимешл‰рен к_р_. СинеS ф‰неSне яратсалар, белерг‰, ™йр‰нерг‰ тырышсалар , синн‰н д‰ б‰хетле кеше юк. Бик к_п галимн‰рне, зур талант иял‰рен укытучылар укыткан. Б‰лки н‰къ мен‰ укытучылар аларныS с‰л‰тл‰рен к_реп алып _с‰рг‰, б™ек _рл‰р яуларга ярд‰м итк‰нн‰рдер. Укыгучы ул - ниндидер ф‰нг‰ ™йр‰т_че, т™шендер_че ген‰ т_гел, кил‰ч‰к буынны т‰рбиял‰_че д‰.^сеп кил_че буын - ул безнеS кил‰ч‰гебез. Дим‰к, безнеS кил‰ч‰к _зебезнеS кулларда.
Без укытучылар - м‰кт‰пне т‰мамлаганнан соS да укучыларыбызныS язмышын к_з‰теп торырга тырышабыз, алар ™чен шатланабыз k‰м борчылабыз. k‰р укучыбыз уSышы ™чен нинди горурлык кичер‰без!
Вакытлар _тк‰н саен бар кеше д‰ м‰кт‰п елларын сагыиып иск‰ ала.Очрашулар уза, классташлар, яраткан укытучылар иск‰ т™ш‰. Б‰лки кемдер укытучысына охшарга тырышып, балаларга белем бир‰дер, кемдер ерак к_к й™зенн‰н с‰лам бирен _т‰дер, б™ек шагыйрь яраткан укытучысына багышлап, поэмалар иGат итк‰ндер.
Ярты гасыр _теп т‰ кемдер сине яратып, якын итеп иск‰ т™шерс‰, сине сагынып туган м‰кт‰бен‰ килс‰, дим‰к, без юкка гына эшл‰мибсз, дим‰к инде синеS укытучы миссияS _т‰лг‰н диг‰н с_з.
Мин - укытучы. ^з эшемне Gаным - т‰нем бел‰н яратып башкарам. Бу k™н‰рне сайлавыма kич т‰ _кенмим. Кызым да минем юлны сайлап, укытучы k™н‰рен _зл‰штерде. Дим‰к, безнеS хезм‰тебезне д‰вам иттер_чел‰р бар. Балалар - балкып янучы йолдызлар алар, ‰ аларныS якты януы k‰м кил‰ч‰кк‰ юл к_рс‰т_е безд‰н, укытучылардан тора.
Кил‰ч‰к безнеS k™н‰рг‰ б‰йле.Мин моSа бик нык инанам.Л‰кин кил‰ч‰к турында б_генн‰н кайгыртырга кир‰к.Без XXI гасырга кердек – яSа технологиял‰р k‰м м™мкинлекл‰р гасыры, глобальл‰штер_ ,т™рле илл‰р , халыклар арасындагы хезм‰тт‰шлек гасыры.
БезнеS G‰мгыятнеS кил‰ч‰ге парта арасында утыручы укучы балалардан , аларныS гражданлык позициясенн‰н , илебез язмышы ™чен Gаваплылык хисенн‰н тора.j‰м укытучы моны аSлауда , кил‰ч‰кк‰ юл к_рс‰т_д‰ ачкыч ролен _ти.
Мин м‰кт‰пк‰ _сеп кил_че буын бел‰н ян‰ш‰ булу ™чен килдем.Кеше , ‰г‰р _зенеS тормыштагы максатын k‰м аSа иреш_ юлларын билгели алса ,ш‰хес буларак формалаша.Заман бел‰н берг‰ атлап кына укытып k‰м т‰рбиял‰п була.Дим‰к , бу k‰р вакытныS _з рухы , _з ‰хл‰кый нигезе бар диг‰н с_з. Без ике вакыт – _тк‰ннеS k‰м кил‰ч‰кнеS чигенд‰ торабыз.Без яSа гасырда н‰рс‰ кыймм‰тле булачагын белмибез , ‰ k‰рчак н‰рс‰ кыймм‰тле булганын бел‰без. ШуSа к_р‰ укытучыныS т™п максаты – белемле k‰м т‰рбияле кеше формалаштыру нигезенд‰ н‰рс‰ ятуын яктырту , тормышта чыннан да н‰рс‰ кыймм‰тле , м‰гън‰ле булуын к_рс‰т_.
Яраткан k™н‰рем, укучыларым мине б‰хетле ит‰. Кемн‰р ген‰ юк минем укучыларым арасында. Математика ф‰нен д‰ укыталар, инженер-программистлар, врачлар.... Укучыларым миSа минем беренче укытучымны иск‰ т™шер‰л‰р. Чиксез р‰хм‰тле к_зл‰ремне алдымда яткан фотога т™бим. Гади, эчкерсез, шыпырт кына, дауламый-шауламый гына балаларга белем-т‰рбия бирг‰н укытучы апама сагынып k‰м сокланып карыйм. Авыр хезм‰теS‰ м‰х‰бб‰т т‰рбияли алгансыS, й™р‰геSн‰н чыккан с_зл‰рне безнеS й™р‰кл‰рг‰ к_черг‰нсеS.
Яшьлегем‰ кире кайтам. Диплом тотып, канатланып м‰кт‰пк‰, класска керг‰нн‰рем х‰теред‰.
- Булдырам!... €йгерсеS, х™рм‰тле президентыбыз бу с_зл‰рне н‰къ безг‰ - канатлы яшьл‰рг‰ ‰йтк‰н. €йе, без булдырабыз. Кил‰ч‰к укытучы кулында. Т‰рбия k‰м белем ген‰ матурлыкны, д™ньяны б™тен итеп саклар.
Класстагы укучыларыма к_з й™рт‰м. Олимпиадалар, конкурсларда катнашып алдынгы урыннар яулыйлар. Компьютер алар ™чен берни т_гел. Спортта алар алда. К™р‰ш дисеSме, й™гер_, чаSгыда чабу, теннис, шахмат, шашка, с‰нгать дисеSме? Алар барысын да булдыра! Ш™кер, ‰йл‰н‰-тир‰д‰ безнеS хезм‰т, безнеS Gимешл‰р. Минем й™р‰гем шатлык k‰м к_Sелем ‰йтеп-бетергесез горурлык хисе бел‰н тула.
Кил‰ч‰гебез ™метле!
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий