Минем педагогик осталыгым

Минем педагогик осталыгым

Кеше кайчан матур була?
Кеше матур шул вакыт:
Иле ™чен, халкы ™чен
Яш‰г‰нд‰ Gан атып.
ЗаманыныS авырлыгын Gилк‰сен‰ алганда,
Олы данга ирешеп т‰,
Кече булып калганда.
Олы Gан булып калганга,
Олы Gанлы булганга.
Р.Харис

Заманча т™зелг‰н матур м‰кт‰пл‰рг‰ ашкына-ашкына эшк‰ кил_л‰р, яктылык, сафлык б™ркелеп торган сыйныф б_лм‰л‰рен‰ атлап кер_л‰р, нич‰м‰-нич‰ укучыныS Gылы карашларын тою – болар барысы да укытучыны б‰хетле ит‰.
Укытучы! К_пме сабыйларга Gан Gылысын биреп, _з канаты астына алган алдынгы карашлы, идеял‰рг‰ бай педагогик с‰л‰те, психологик осталыгы бел‰н замана баласына тормышта _з урынын, _з юн‰лешен табарга ярд‰м итк‰н укытучы!
Укытучы – укучы к_Sелен‰ Gанлы с™йл‰ме, ягымлы сизгер карашы бел‰н й™р‰к т_рен‰ кереп утырган иS изге кеше. Ул – балаларныS Gаннарына б‰хет орлыклары ч‰ч_че k‰м ямь ™ст‰_че. ^земнеS беренче сыйныфка укырга баруым, укытучымныS беренче х‰рефне танырга, язарага ™йр‰т_л‰ре ‰ле д‰ ист‰. АныS дулкынландыргыч т‰эсирл‰ре, беренче укытучымныS назлы карашы миSа яраткан k™н‰ремне сайларга эт‰ргеч бирде.
Мин – укытучы. ^з k™н‰рен яратып башкарган укытучы гына укучысыныS к_Sеленд‰ тир‰н эз калдыра ала.
Мин _зем м‰кт‰пт‰ д‰, ™йд‰ д‰ _тк‰н к™нг‰ йомгак ясап, тир‰н ф‰лс‰фи уйларга бирелеп утырырга яратам. Башта т™рле-т™рле уйлар б™терел‰, т™рле идеял‰р, сораулар... Б_ген мин укучыларга н‰рс‰ бирдем, ‰ н‰рс‰не биреп бетерм‰дем? Ничек k‰рбер д‰ресне кызыклы, ист‰ калырлык итеп _тк‰рерг‰? МоныS ™чен д‰реснеS нинди т™рл‰рен кулланырга? УкучыларныS с‰л‰тен ничек _стерерг‰? Аларны ничек грамоталы итеп язарга ™йр‰терг‰? Б_генге к™нд‰ ничек итеп баланы сау-с‰лам‰т _стерерг‰? Физик k‰м рухи яктан аларга ничек ярд‰м ит‰рг‰? Ничек итеп алардан _зенеS тормышын корырга, G‰мгыятьне _стер_г‰ _зенн‰н ™леш кертерг‰ с‰л‰тле с‰лам‰т ш‰хес т‰рбиял‰рг‰?
Бу сораулар, ‰лб‰тт‰, k‰р укытучыны да борчый торгандыр. € м‰кт‰п программасында укытыла торган k‰р предметтан укучы нинди д‰ булса ныклы белем алырга, белем ген‰ т_гел, х‰зерге заманныS культуралы кешесе д‰р‰G‰сен‰ д‰ к_т‰релерг‰ тиеш. МоныS ™чен укытучыга тырышырга, эзл‰нерг‰, иGат ит‰рг‰ кир‰к. j‰м мен‰ минем т™п педагогик вазифаларым булып т_б‰нд‰гел‰р тора:
аныS укуда уSышларга иреш_е;
_сеш юн‰лешен билгел‰_;
с‰л‰тен ачыклау k‰м тормышта _з юлын табу бел‰н ш‰хси проблемаларны чиш_д‰ аSа педагогик ярд‰м к_рс‰т_;
укучыныS физик k‰м психик с‰лам‰тлеге;
€ т™п ф‰лс‰ф‰м нид‰н гыйбар‰т соS? €лб‰тт‰, укучы бел‰н берг‰л‰п тормышныS барлык уSай якларын ™йр‰н_, укучыныS ш‰хси кызыксынуларын k‰м максатларын, м™мкинлекл‰рен k‰м аныS кешелек горурлыгын саклауга, укуда тел‰г‰н н‰тиG‰л‰рг‰ иреш_г‰, ф‰н ™лк‰сенд‰ к™телм‰г‰н ачышлар ясауга, _з-_зен т‰рбиял‰_г‰, аралашуга, с‰лам‰т яш‰_ р‰веше алып баруга комачаулаучы каршылыкларны GиS_ юлларын ачыклау, “Кеше” диг‰н с_зг‰ тап т™шермич‰, k‰р яктан камил ш‰хес т‰рбиял‰п _стер_. МоныS ™чен укытучы кешег‰ нинди т‰рбияви тал‰пл‰рне белерг‰ кир‰к соS? € мин мен‰ т_б‰нд‰ге тал‰пл‰рд‰н чыгып эш ит‰м:
укучыларны т‰рбиял‰г‰нд‰ катгый тал‰пл‰рд‰н чыгып эш ит‰рг‰ т_гел, ‰ бала ш‰хесен‰ ш‰фкатьле булу;
укучыныS фикерл‰рен тыSлау, аSа ярд‰м ит_ юлларын эзл‰_;
_зеSне гади, гад‰ти тота алу, ‰мма укучыларны с™ендер_че, кайгыртучы, алар к_Sеленд‰ _з-_зл‰рен‰ ышаныч, ™мет чаткылары кабыза алучы иS изге, кир‰кле кеше була бел_.
Педагогик кредо.
Сак бул!
Ялгыша к_рм‰!
^зеS‰ k‰м барлык кешел‰рг‰ д‰ яхшылык, матурлык, с‰лам‰тлек тел‰!
Балага зарар китерм‰, аныS с‰лам‰тлеге ™чен кайгыр!
УкучыSныS ышанычы бул!
^з-_зеS‰ k‰рвакыт: мин булдырам, мин телим, мин кешеч‰ яш‰рг‰ тиеш, дип ‰йт!
С‰лам‰тлек - ‰ле ул барысы да т_гел, ‰ с‰лам‰тлект‰н башка барысы берни т_гел. С‰лам‰тлек физик к™ч булудан тыш, рухи ш‰фкатьлелек т‰. Шуны син онытма!
Тел‰гем: дус, тату, берд‰м коллектив оештыру.
Мин б‰хетле, ч™нки минем яраткан k™н‰рем бар. j‰р к™н уянгач, ф‰лс‰фи уйларымны таратырга ярд‰м ит_че эш урыным – м‰кт‰бем, кабинетым бар.
Татар теле k‰м ‰д‰бияты кабинеты – укытуныS ф‰нни k‰м методик д‰р‰G‰сен к_т‰р_г‰, укучылар k‰м укытучыныS хезм‰тен ф‰нни оештыруга ярд‰м ит_че укыту _з‰ге. УкытучыныS k‰м укучыларныS эшч‰нлеге ™чен кир‰к булган т™п k‰м ярд‰мче ‰сбапларныS бер кабинетка туплануы д‰реснеS т™зелешен‰, укучыларныS м™ст‰кыйль, укытучыныS иGади эшен‰ уSай т‰эсир ясый.
€лб‰тт‰, кабинетта татар теле k‰м ‰д‰бияты предметын укыту процессын т‰эмин ит_че материаль – техник чаралар да, китапхан‰ фонды, компьютер k‰м м‰гъл_мат чаралары, аудиовизуаль чаралар да булырга тиеш.
Мин Иске Казиле урта гомуми белем бир_ м‰кт‰бенд‰ 17 ел инде татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы булып эшлим. Д‰ресл‰рне кызыклы k‰м мавыктыргыч итеп алып барырга тырышам. Эшемд‰ т™рле проектлар кулланам, укучыларга да ™йг‰ эш итеп кызыклы проектлар ясап килерг‰ кушам. Заманча укучы д‰ресл‰рне д‰ т™рле компьютер программалары аша укырга, _зл‰штерег‰ тели. Х‰зер укытучы гына т_гел, укучы да д‰реск‰ _з тал‰пл‰рен куя, ‰лб‰тт‰, ‰леге тал‰пл‰р _т‰лерг‰ тиеш. Укытучы гади д‰ресне д‰ мавыктыргыч итеп бирер ™чен, ул интерактив такта k‰м компьютер бел‰н эшли алырга, аны д‰рест‰ д™рес итеп куллана белерг‰ тиеш. МоныS ™чен кабинетта техник чараларныS да т‰ртипт‰ булуы кир‰к. €йт‰се килг‰н фикерем шул: укучы заман тал‰пл‰рен‰ туры килсен ™чен, укытучыга да “заманча” булырга кир‰к. Балаларны к™нд‰шлекк‰ с‰л‰тле булырга, аларныS эчке д™ньясын яSа идеял‰р бел‰н баетырга, олыларны – олы, кечел‰рне кече ит‰рг‰, техника бел‰н кызыксынырга, ата-аналар, укытучылар берг‰л‰п ™йр‰телс‰ ген‰ без заманча, зыялы, т‰ртипле ш‰хес т‰рбияли алачакбыз.
М‰кт‰пт‰ заманча Gиkазландырылган эш кабинеты булу, ‰лб‰тт‰, укучыларныS югары ш‰хси _сешен‰ иреш_ ™чен зур м™мкинлекл‰р тудыра дип уйлыйм. МоныS ™чен бары тик иренм‰ск‰, к_п эзл‰нерг‰, _зеSнеS предметыS буенча югары _сешк‰ ирешерг‰ k‰м k‰рьяктан камил ш‰хес т‰рбиял‰рг‰ кир‰к.
Минем д‰ _з ышанычымны аклый торган яраткан укучыларым бар. Алар укыткан укытучыларын k‰рвакыт яратып иск‰ алсалар, киS‰ш сорап м™р‰G‰гать итс‰л‰р, кунакка килеп х‰л-‰хв‰леSне белешс‰л‰р, укытучы булуыS бел‰н горурлана аласыS. УкучыS бел‰н ян‰ш‰ бару, аларныS кил‰ч‰ге турында кайгырту - укытучы k™н‰ренеS яш‰_ р‰веше ул.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий