Минем педагогик осталыгым.ессе

Минем педагогик осталыгым.
(эссе)
Закирова Эльмира Равил кызы,
Алабуга муниципаль районы
“10 нчы урта гомуми белем бир_
м‰кт‰бе”неS беренче категорияле
татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы
Татар теле, Тукай теле
Й™р‰гемд‰ с_нм‰сен.
Минем k™н‰ри осталык
УкучымныS к_Sелен‰
Белем нуры ™ст‰сен.
Игътибар!!!
Мин Сезг‰ иS кир‰кле, иS г_з‰л, иS игелекле k™н‰р иял‰ренеS берсе- татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы турында с™йлим. Тумышы бел‰н Спасс районыныS данлыклы Болгар ш‰k‰рчегенн‰н булган сары ч‰чле, яшел к_зле кызчыкка укытучы Gене балачактан ук кагыла. 70нче елларда туган ‰леге кызчык - б_генге к™нд‰ Алабуга ш‰k‰ренд‰ х™рм‰т казанган татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы. Таныш булыйк: ‰йе, бу мин - Закирова Эльмира Равил кызы.
М‰кт‰пне т‰мамлагач, кая укырга диг‰н сорау башыма да килеп карамады. Укытучы буласымны бел‰ идем. Казан д‰_л‰т педагогика университетыныS татар филологиясе факультетын кызыл диплом бел‰н т‰мамлап, борынгы Алабуга ш‰k‰рен‰ юл тоттым. 17 ел к_з ачып йомганчы узып та китк‰н. Ул еллар юкка узмый, мин k‰р д‰ресем, k‰р с_зем бел‰н милл‰тем‰, туган халкыма хезм‰т ит‰рг‰ тырышам. Укучыларыма халкым мирасын, Тукай, F‰лил, Туфан с_зл‰рен ирештер‰м, милл‰темнеS гореф-гад‰тл‰ре, горурланырлык тарихы, к_ренекле ш‰хесл‰ре турында k‰р укучымныS й™р‰ген‰ Gиткерер_ ™стенд‰ даими эш алып барам.
Минем тормышым - иGади боGра. Бертуктаусыз ‰йл‰н‰ торган боGрам т™рле вакыйгалар бел‰н тулыланып бара: “Ел укытучысы-2014” б‰йгесенеS муниципаль, зона, республика этаплары уSышлы уза, туган ш‰k‰рем‰ призлы урын алып кайтам, V Халыкара укытучылар фестиваленд‰, Б™тенр‰с‰й “Каурый кал‰м” б‰йгесенд‰ мастер-класслар к_рс‰т‰м, ш‰k‰р август киS‰шм‰- конференциял‰ренд‰, республика k‰м регион методик семинарларында педагогик осталыгым бел‰н р‰х‰тл‰неп уртаклашам. “Ел хатын-кызы - 2015” б‰йгесенеS “^рн‰к хатын-кыз” номинациясе буенча республика б‰йгесенд‰ д‰ _земнеS иGади осталыгымны с‰хн‰д‰ к_рс‰терг‰ Gитеш‰м. ИGади боGрага, kичшиксез, яраткан татар теле k‰м ‰д‰бияты д‰ресл‰рем д‰ кер‰.
Педагогик осталыгымныS ф‰лс‰фи принцибы шунда: k‰рбер д‰ресем, _тк‰релг‰н чарам бер-берсенн‰н аерылып торырга тиеш. Инновацион технологиял‰р, иGадилыгым k‰рбер башкарган эшемд‰ чагылсын иде, дип хыялланам. € бу _з чиратында вакыт, рухи к™ч тал‰п ит‰. Уйланулар м™галлимне иял‰нелг‰н гад‰ти тормыш т‰ртибенн‰н йолкып ала, хаталарны танырга, рухи кыймм‰тл‰рне кабаттан кайтып карарга, _зеSне _зг‰ртерг‰ м‰Gб_р ит‰. Бары тик _зенеS эш-гам‰лл‰рен анализлый бел_че, уйлана торган укытучы гына  шаблоны булмаган k™н‰ри  м‰сь‰л‰л‰рне чиш‰ ала.
Мин _зем к_бр‰к китап уку, газета–журнал яздыру, кал‰м, д‰фт‰р тотып, китапхан‰л‰рд‰ эшл‰_, эзл‰н_ ягында. Минем укучыларым да  ™ст‰м‰ уку бел‰н кызыксыналар,  татар журналларын яратып укыйлар, т™рле конкурсларда катнашалар. С‰л‰тле балалар да  аз т_гел. j‰р укучы - м‰кт‰п гал‰менд‰ ачылмаган йолдызчык, л‰кин без,  укытучы исемен й™рт_чел‰р, аларны вакытында к_рм‰с‰к, бу йолдызлар с_н‰ч‰к. БаланыS беренче тапкыр м‰кт‰пк‰ килг‰н к™ненн‰н алып, аны зур тормышка озатканчы, ян‰ш‰сенд‰ мин - укытучы атлыйм. Мин k‰р баланыS карашын аSлап, сулышын тоеп эшл‰рг‰, аныS олы ярд‰мчесе д‰, киS‰шчесе д‰ булырга омтылам.
 Укучыларым   Р‰с‰й Федерациясе, Татарстан Республикасы, Алабуга районы к_л‰менд‰ _тк‰релг‰н сыйныфтан тыш чараларда яратып катнашалар. Республика к_л‰менд‰ _тк‰релг‰н   олимпиадаларда призер булулары да эшемнеS н‰тиG‰се дип уйлыйм.
^земнеS туган телемне - татар телен - рус балаларына чит тел буларак укытсам да, д‰ресл‰р, д‰рест‰н тыш чаралар аша, аныS никад‰р бай, _зенч‰лекле, серле, шагыйрьл‰рч‰ ‰йтс‰к, “хикм‰тле д‰, биз‰кле 䉔 тел булуын сеSдерерг‰ тырышам.
И, минем Gандай кадерле,
И Gылы, тере телем.
Кайгылар теле т_гел син,
Шатлыклар теле б_ген, -
дип язган Х‰с‰н Туфан да.
Кадерл‰п k‰м горурланып ‰йтерлек саф k‰м матур булып калсын иде телебез. € без, татар теле укытучылары, укытудан т‰м табып, л‰зз‰т алып, татар телен н‰тиG‰ле укытырга тырышачакбыз.
Укытуны д‰рес-викторина, д‰рес-экскурсия, д‰рес-б‰йр‰м, т‰рGем‰чел‰р конкурсы, зир‰кл‰р k‰м тапкырлар конкурсы, кроссвордлар чиш_, _зл‰ре т™з_ кебек д‰рес т™рл‰ре бел‰н баету, _злект‰н ребуслар т™з_, бирелг‰н с_зд‰н яшерелг‰н с_зл‰рне эзл‰_ кебек чаралар куллану д‰ресемнеS н‰тиG‰сен тагын да ныграк арттыра. ^зл‰рен‰ д‰рес алып баруны й™кл‰_, бер-берсенеS эшл‰рен тикшереп, укуларын, с™йл‰мн‰рен тыSлап билге кую кебек алымнар кулланганда, д‰ресемнеS к_пк‰ уSышлырак _тк‰нен к_р‰м. Балаларга т™рле рольл‰рг‰ керерг‰ т‰къдим ит‰м. М‰с‰л‰н, “Мин татарча с™йл‰ш‰м” тапшыруыныS дикторы-алып баручысы, корреспондент, табиб, укытучы рольл‰рен р‰х‰тл‰неп башкаралар. Д‰рест‰ “Салават к_пере”, “Ялкын” журналлары, “Сабантуй”, “Алабуга нуры” газеталарындагы материаллардан файдалану шулай ук отышлы.
Б_генге к™нд‰ информацион-коммуникацион технологияд‰н башка бер д‰ресне д‰ к_з алдына китереп булмый. Интерактив мультимедияле “Бала”китапхан‰сен, татар теленд‰ге мультфильмнарны, “Ана теле” проектын д‰рест‰ актив кулланам, башка ш‰k‰рд‰ге хезм‰тт‰шл‰рем бел‰н татар теленд‰ аралашыр ™чен _земнеS сайтымны булдырдым.
Кыскасы, балаларны татар теленд‰ с™йл‰шерг‰, аралашырга ™йр‰тик дис‰к, татар теле д‰ресл‰ре бел‰н ген‰ чикл‰нмич‰, бу эшне даими алып барырга, кызыксындыру чараларын к_бр‰к _тк‰рерг‰ кир‰к. Укучыларны белем алуга кызыксындыра бел_ - бу педагогик осталыгымныS иS кир‰кле k‰м м™kим сыйфатларыныS берсе
Сер т_гел, рус балаларына татар телен ™йр‰т_ авыр да, шул ук вакытта кызыклы да. Билгеле, телне ™йр‰тк‰нд‰, рус т™ркемеме ул, татар т™ркемеме, авыр k‰м катлаулы м‰сь‰л‰л‰рне х‰л итк‰нд‰, укытучыныS эш т‰Gриб‰се Gит‰рлек булуы да, д‰рест‰ укытучы Gит‰кчелегенд‰ яки укучыларныS м™ст‰кыйль эшл‰ре вакытында файдалану ™чен кир‰к булган ‰сбапларныS булуы да, алдынгы укытучыларныS эш т‰Gриб‰л‰рен туплаган ф‰нни-методик ‰д‰бият бел‰н таныш булу да м™kим шарт булып тора.
Укытучы буларак, _земнеS педагогик осталыгымны даими _стерерг‰ тырышам. Укыту процессы ул - укытучы k‰м укучыныS берд‰м эшч‰нлеге. Алда ‰йтелг‰нн‰рг‰ н‰тиG‰ ясап, атаклы педагог Иван ЯковлевныS с_зл‰рен китер‰сем кил‰: “Бер тел – бер акыл, ике тел – ике акыл, ™ч тел – ™ч акыл. Акыллы булыгыз, кешел‰р!” € татар телен м™мкин кад‰р к_бр‰к кеше ™йр‰нсен ™чен, аны ™йр‰н_г‰ ихтыяG тудырырга кир‰к. Яшьл‰р, ниkаять, аSларга тиеш: татар теле - бу бик актуаль тел, ул телд‰ с™йл‰ш_ - заманча, модалы k‰м кир‰кле. Ягъни, “мин татар телен бел‰м” диг‰н модель G‰мгыятебез ™чен, kичшиксез, популяр булырга тиеш. € туган м‰д‰ниятебезне саклау _зен х™рм‰т итк‰н халыкныS табигый тел‰ге.
Бу д™ньяда иS саваплы эш башкаручы, иS изге k™н‰р иясе - укытучы хезм‰те. Бу эшне миSа башкару м™мкинлеге булган ™чен _земне б‰хетле саныйм. Эшемне бик яратып, тел‰п башкарам.^з хезм‰темн‰н т‰м, ямь табып, балаларга д™рес маяк булып януым бел‰н горурланам. Б‰хетне k‰р кеше _зенч‰ аSлый. Кемг‰дер ул - с‰лам‰тлек, байлык, уSышлы корылган гаил‰, якыннары. € мин, моSа ™ст‰п, ул – яраткан эшеS, сине якын итк‰н хезм‰тт‰шл‰реS, серл‰рен уртаклашырга, белем алырга к™теп торган укучыларыS, дияр идем.
МиSа сорау бирс‰л‰р,
Б‰хет ни ул дис‰л‰р?
Мин укыткан укучылар
Кеше булып _сс‰л‰р .
МиSа сорау бирс‰л‰р,
ЭшнеS т‰ме н‰рс‰д‰?
Мин укыткан укучылар
Татарча с™йл‰шс‰л‰р.
€йе, б_ген мин – б‰хетле укытучы! Укучыларыма карыйм да с™ен‰м! ^зем ™йр‰тк‰н ‰д‰п, ‰хлак, изгелек, кешелеклелек, сафлык, гаделлек сыйфатларын к_р‰м мин аларда. Кил‰ч‰кт‰, kичшиксез, чын кеше булырлар - мин моSа ышанам.
Мин _зем‰ Укытучы k™н‰рен сайлап ялгышмаганмын дип ‰йт‰ алам. Алга таба да кир‰кле k‰м изге хезм‰т сукмагымнан атларга k‰м _с‰рг‰ насыйп итсен!

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий