Минем таб

Минем табышларым.

Ирт‰нге салкын kава. Ноябрь ае да _теп китте. Мин, ‰ле кар т™шеп ™лгерм‰г‰н, кара Gир бел‰н катыш аклык буйлап, бер кеше ген‰ уза алырлык сукмактан м‰кт‰бем‰ ашыгам. Мен‰ бер т™ркем укучыларым ис‰нл‰шеп, бер‰м – бер‰м мине узды. Бар да каядыр ашыга. Мен‰ каршыма н‰ни баласын балалар бакчасына илтеп кайтучы яшь ‰ти очрый: “ Ис‰нмесез, апа! Х‰лл‰регез ничек? Сез ‰ле гел шул, безне укыткан, м™лаем апа, укытучы апа, - дип елмаеп, юлын д‰вам ит‰.К_п минем укучыларым. Алар арасында инде тормышта аякларында нык басып торучылар да, урыннарын табып, югалтучылар да, кил‰ч‰кк‰ зур ™метл‰р баглаучылары да, м‰кт‰пт‰ минем бел‰н берг‰ эшл‰_чел‰ре д‰ бар.
Каршымда м‰кт‰бем. АныS утлары бар д™ньяга ™мет чаткыларын, яктысын бир‰. Андагы k‰р бала, k‰р укытучы, хезм‰тк‰р _зенч‰ Gанга якын, аларныS k‰рберсе х™рм‰т k‰м ихтирам бел‰н сиSа бага. Шул вакытта к_Sелд‰ нинди-дер бер GиSеллек, горурлык хисе туа.
Мен‰ м‰кт‰бем ишеге. Ике яклап тезелеп китк‰н ак каеннар k‰м т™з наратлар. Б_ген д‰ зифа, т™з булып, мине алар елмаеп каршы ала. Мин б_ген аларга сокланып к_з салам. Ак каеннарныS яфраклары к_пт‰н коелып, т™рлесе – т™рле якка к™зге Gилд‰ очып бетк‰нн‰р. € т™з наратларныS тамыры тир‰н китк‰н, алар нык тора. Яшел ылыслары ‰лед‰ яшел булып, м‰кт‰бем ышыгында утыра бир‰л‰р. Мин бу м‰кт‰бем ышыгында нык булып _сеп утырган т™з наратларны _зем‰ тиSлим. Туган Gиремд‰, с™екле м‰кт‰бем, х™рм‰тк‰ лаек коллегаларым, туганнарым ышыгында б‰хетемнеS т‰мен тоеп яшим. € наратларга тер‰леп утырган ак каенныS Gилд‰ очкан яфракларын – туган Gирл‰ренн‰н аерылган кошка охшатам. Нил‰р к™т‰ аларны? Юлларында нил‰р булыр? Монысы инде яфракларныS _зл‰ренн‰н торачак. €г‰р каенкайныS с_зл‰рен яхшы аSлап, _зл‰рен‰ ныклы белем, к™ч туплаган булсалар, югалмаслар.
Мин сыйныф ишеген ачам. Минем к_зл‰рем‰ энGе б™ртегед‰й тезелеп утырган, тугыз гына б™ртек укучымныS карашлары т™б‰лг‰н. Берсе ашыга – ашыга кемн‰ндер д‰ресен к_чер‰, икенчесе – ихлас к_Sелд‰н, с‰нгатьле итеп шигырь ятлый, ™ченчесе – к_Sелсез ген‰ т‰р‰з‰г‰ карап утыра, н‰рс‰дер булган – гаил‰сенд‰ четереклек. € бит, k‰рберсенн‰н берд‰м тал‰п.
Ничек итеп бала к_Sелен яраламаска?! € уйлап баксаS, k‰рберсенеS эченд‰ яшерен талант яши. Талантсыз кешел‰р булмый, ачылмаган талантлар к_п. Бу сорауларны мин _з – _зем‰ еш бир‰м.
·
Шул тугыз б™ртек укучым м‰кт‰пне т‰мамлап чыгып киттел‰р. Аларны олы юлга озату моSсу да, шатлыклы да булды. j‰рберсе югары уку йортына кердел‰р, _зл‰рен‰ кир‰кле k™н‰р сайладылар.
€йтер с_зем алар турында иде. Кечкен‰д‰н бик талантлы укучылар булдылар. Н‰рс‰ ген‰ эшлисе булса да беренчел‰рд‰н булып _з фикерл‰рен ‰йтерг‰ тырыштылар. Нинди ген‰ кич‰ _тм‰сен, алар беренче урыннардан т™шм‰дел‰р. Биерг‰ бик оста булган кызларым Филсин‰ бел‰н Г™лч‰ч‰кне сагынып иск‰ алам. Егетл‰р д‰ алардан калышмый иде. Ильяс, Илназ, Ф‰нис, Ильназ Шиkапов кызлар ™йр‰тк‰н биюл‰рне бик тел‰п, т™г‰л итеп башкар-дылар. Гел елмаюлы й™зе бел‰н _зен‰ G‰леп итк‰н Лилиям, сыйныф ™чен барлык к™чл‰рен куеп , гел алга омтылган ике Алин‰м, соS гына арабызга килеп керс‰ д‰, бар коллективныS игътибарын _зен‰ юн‰лтк‰н иS акыллы кызларымныS берсе – Г™лфиям. Уку алдынгысы булдылар. Мин алар бел‰н чын к_Sелемн‰н горурланам.
УкучыларымныS уSышлары к_п. Олимпиадаларда урыннар, ф‰нни конференциял‰рд‰ дипломнар алуы, барлык т™р конкурсларга , б‰йгел‰рг‰ тел‰п катнашулары, м‰кт‰п коллективыныS тырышлыгы. Дим‰к, укытучы хезм‰те юкка чыкмады, ‰ уSышлар укучыларымда чагылыш тапты. Б‰лки, шуSа к_р‰ д‰ мин _земне укытучы k™н‰рен д™рес сайлаганмын, бу бит минем табышларым дип ‰йт‰ алам. Минем укучыларыма тел‰гем, б‰хетле булсыннар, сайлаган юлларыннан туры алга барсыннар, тормыш дулкын-нары аларны юлларыннан алып ташламасын.
Кил‰ч‰кт‰ кем булыр минем укучыларым ?! Ак каенныS яфраклары кебек кайберл‰ре ерак очар, ‰ кайберл‰ре т™з наратлар кебек, ышыкта _с‰рл‰р д‰ _с‰рл‰р. Яфраклар кая гына очсалар да, нык булырлар, биреш - м‰сл‰р, т™пл‰неп, тамыр G‰ярл‰р.
Мин ирт‰н эшк‰ барганда, каршыма очраган эшлекле кешел‰р арасыннан _з укучыларымны к_рс‰м иде, алар гад‰тт‰геч‰ минем бел‰н ис‰нл‰шеп узсыннар. € миSа, к™н саен ябалдашларын б™ртек кар каплаган т™з наратлар, ак каеннарым янына ашыгырга язсын, алар бел‰н серл‰шеп, уртак тел табып яш‰с‰м иде.С™нгатова Г™лнара З™лкарь кызы
€тн‰ районы К_‰м урта гомуми белем бир_ м‰кт‰бенеS
татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы.


15

Приложенные файлы

  • doc minem_tab
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий