Минен шжрм


МинеS ш‰ж‰р‰м.
Й‰мле йылCа буйында
БулCан ик‰н бер ауыл.
Ул ауылдыS исеме
Тир‰кле тип аталыр.
Шунда Зи‰к‰ тиг‰н Qарт
PортсолоQ мен‰н булCан.
Тир‰кленеS яландары
Бал Qорто мен‰н тулCан.
УныS улы - B‰ни атлы,
Pот-тер‰к булып торCан.
^[еп, буйы етк‰нд‰н kуS
УныS да улы тыуCан.
Бик QыуанCан атаkы -
Маннаф тиг‰н исемен.
Оло эшт‰р атQарып,
ТиI таралCан исеме.
К_п йылдар _теп китк‰с,
МаннафтыS улы тыуCан.
Исеме уныS – ХалиQ.
ЯратQан _Iен халыQ.
ХалиQ Инй‰р туCайында
К™т™_се булып торCан.
ИS оло улы - €бделх‰й
Был эште дауамлаCан,

· j‰м фермер булып китк‰н.
Биш улы булCан: МиSнулла,
Наил, Айрат k‰м Азат.
Берг‰л‰шеп _[к‰нд‰р,
j‰м д‰ кесеkе – Илшат.
€бделх‰й олатайымдыS
БулCан, ти, ™с туCаны.
B‰бделб‰р k‰м З‰йнулла,
З‰йнулла –эшт‰ етди.
МинеS атайым НаилдыS
Ике оло улы бар:
АCайым - Заkир, мин – Таkир,
ТуCаным - Данир, Надир.
€с‰йем Физ‰ли‰ мен‰н
Берг‰ C_мер ит‰беI.
Мал –тыуар, Qош- Qорт тотоп,
Г™рл‰п донъя к™т‰беI.


B‰ниев Таkир, 9 класс уQыусыkы
15

Приложенные файлы

  • doc minen_shzhrm
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий