Минездеме

Ертіс ауданы
ЫнтымаK негізгі мектебініS
орыс тілі ж‰не ‰дебиет п‰нініS
мaCалімі Д.М. БотаеваCа

Мінездеме

Динара МaKарамKызы ЫнтымаK негізгі мектебінде 2002 жылдан бастап Kазіргі уаKытKа дейін орыс тілі ж‰не ‰дебиет п‰нініS мaCалімі ретінде Kызмет етеді.
Осы аралыKта ™з бойындаCы еSбекKорлыCымен, білім беруге деген адалдыCымен, жаSашылдыCымен, жанашырлыCымен, адамгерщілігімен ерекшеленді. ОKушылар, ата-аналар, Kaрбы-Kaрдастар, ауылдастар арасында беделді, пікірі салмаKты. ОKушылардыS білім сапасын к™теру маKсатында информациялыK-коммуикативтік технологияны кеS пайдаланады. JиналCан ‰ріптестеріне, ‰сіресе жас мамандарCа к™мегін аямайды. Бос уаKытын біріншіден ™з п‰ні бойынша білімі т™мен оKушылармен жaмысына арнайды. Білім к™рсеткіштері п‰н бойынша жоCары. СабаKта мемлекеттік стандарттан тыс білім материалдарын оKушылардыS KызыCушылыCын ояту маKсатында пайдаланады.
Динара МaKарамKызы білім беру ж_йесіндегі болашаCы мол aстаздар Kатарына жатKызамыз.


Мектеп директоры: /Тілемісова Алма С‰дірKызы/15

Приложенные файлы

  • doc minezdeme
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий