Мини мисс моорейинин сценарийи 0


Мини-мисс-2012
Сорулгазы: 1. Талантылыг уругларны илередип тывары.
2. Дыл -домаан сайзырадыры.
3. Аялгага чараш кылаштап, сцена кырынга бодун алдынып билиринге, эп-найыралдыг болурунга кижизидер.
Херек чуулдери: Муз.топ, баян, номероктар.
Башкарыкчы:
-Экии эргим чаптанчыг уруглар, ада-иелер база келген аалчылар!
Чаштар-дээрге амгы уенин аалчылары, келир уенин ээлери дээр болгай. Шынап-ла ам бо бичии чаштар келир уеде бистин торээн черивисти ээлеп чурттаар салгалывыс-дыр. Ынчангаш чаштарга бугу-ле чуве эки болзун дээш ада-ие башкылар оларже кичээнгейни салып, сагыш човап турар болгаш янзы-буру хемчеглерни эртирип турар.
Богун бистин чылдын-на чанчыл болуп эртирери «Мини-Мисс»-деп бичии чараш дангыналар моорейин ажыттынган деп чарладым. Ынчангаш силерни бо чараш кыстар моорейинин шииткекчилери-биле таныштырар-дыр бис.
1.Тулуш Саара Кара-ооловна2.Хертек Чойган Маннаевна3.Хертек Людмила КууларовнаБирги тур: ТаныштырылгаБайырланчыг шак бо хунде
Мини-Мисске киржир дээштинБистин чараш оргээвистеБичии чаштар аалдап келдиЧойган ышкаш дурт-сынныгЧаштарывыс чалаалынар!
Адын-шолан кайызы ирги?
Аван, ачан,акын,угбан кымнарыл ол?
Догерезин богун бискеТоогуп берем чаптанчыгбай.
Авазынын ачазынынАртык ынак чассыг кызыАяк-сава чугжу кааптарАртышмааны чалаалынар.
2.Танцылаар ыры ырлаар Тывызыктап шулуктээр-даа Саяна аттыг авалыг Онзагайны чалап тур бис.
3.Каттыраннап чаннап чоруурКара -кара карактарлыгИргиттернин улуг урууИлларянаны уткуулунар.
4.Ада-ие чуу-ле дей-дирАайындан черле эртпесШынгыраа деп чарашпайныАдыш часкап уткуулунар.
5.Анайларын кадарар Алызындан будуштугЧодураа дег карактарлыгЧойганны чалаалынар.
(Уруглар боттарын таныштырар)
Хогжумнуг байыр: Танцы «Утята» кууселдеде ийиги бичии болук.
Ийиги тур: Бажынга онаалгаБажынга бичии дангыналарывыска чурук чуруур онаалга берип каан бис. Чураан чуруктарын жюри кежигуннеринге аппарып бээр-дир бис. (Аялга салып каарга,уруглар ажылдарын боттары жюри кежигуннеринге аппарып бээр)
Хогжумнуг байыр: ыры «Как унаших у ворот» кууселдеде улуг болуктун оолдары.
Ушку тур: Пляж хеви.
Агым сугга эштип шымнырАрга кезип чечек сузерХемчик кыдыы чурттуг болгашХоглуг эрес кыстар болгай.
Пляж хевин кедипкешЧараш хону дурт-сынын коргузепЧаптанчыглар чаштар шуптуУнуп келди адыш часкап уткуулунар!
(Чараш музыка салыр)
Хогжумнуг байыр: Танцы «Морячка» кууселдеде ийиги болуктун оолдары.
Дортку тур: ТалантызыТанцылап, самнап турда,
Таан чараш уругларны.
Арыг чараш уну-билеАян тудуп ырлагылаар,
Ындыг онза сараш солунКымнар эвес корээлинер!
Арбак Артышмаа ыры: « Анайларым»
Салчак Онзагай танцы «Шартылаа»
Иргит Илларяна ыры: Ой, бежит ручьем вода»
Эреге Шынгыраа « Танец кузнечиков»
Соян Чойган ыры: «Хунчугежим хунне-ле»
Хогжумнуг байыр: ыры «Чаштар чараш» кууселдеде кижизидикчи башкылар.
Бешки тур: Тыва хеп моорейиТыва кижи дыка шеверТывызыксыг уран-чарашТоргу хээлиг угулзалыгДодарларлыг хевин кеткешДоозазы базыптаргаЧалгыг чалгаан Мешкен-ХолдеСалдап чоруур куулар дег
Чараштарын корунер даан! (Чараш тыва музыка салыр)
Хогжумнуг байыр : ыры «Маленькая страна» кууселдеде ыры башкызы база уруглар.
Башкарыкчы: (Тыва аялга дынналып турар)
Чернин кырын каастаптар Чечектернин ону чараш Четтинчипкеш базыптарга,сергек болган чаштар чараш.
(Жюри кежигуннери туннээр)

Приложенные файлы


Добавить комментарий