Минии багша


Буряад Республикынболон эрдэм ухаанай министерствэТүнхэнэй аймагай һуралсалай таһагШЭМХЫН ДУНДА ҺУРГУУЛИ
Темэ:«Багшамни хэтэдээ нангин»
Дүүргээ: Дырхеева Соёлма
11 ангиин hурагша
Хγтэлбэрилэгшэ:БазароваСоёлма СаяновнаШэмхэ2014 онУран туужа хэшээлнγγдтнайУулын сэбэр аршаан лэ,
Омог дуулим бодолнуудтнайОдон шэнги hаруул лэБи мγнѳѳ манай hургуулиин багша, ѳѳрынгѳѳ дуратай багша, хүндэтэй хүн - Галина Доржиевна тухай хѳѳрэжэ үгэхэеэ hананам.
Багша – хүн түрэлтэнэй эгээл эртэ урдын мэргэлжэлнүүдэй нэгэниинь мүн. Багша хадаа сэлмэг hайхан шарайтай, сэбэр сагаан сэдьхэлтэй, оюун ухаан бодолтой, эльгэ нимгэнтэй, зулгы зохид зантай, зондоо хүндэтэй, зориг ехэтэй байдаг юм гэжэ хододоо hанагшаб. Минии ород хэлэ, уран зохёолой багша Галина Доржиевна иимэл багшанарай нэгэниинь юм.
Галина Доржиевна… Буряад эхэнэрэй бүхы hайхан шэнжэнүүдые бэедээ шэнгээhэн, номгон даруу зантай, түни түбшэн гэшхэдэлтэй энэ хүниие манай hургуулиин hурагшадшье, багшанаршье, хүмүүжүүлэгшэдшье тон ехээр хүндэлдэг юм. Юуб гэхэдэ, ехэ үндэр зэргын багша, мүн баhа хэнииешье ойлгохо, таатай зүбшэл заабари үгэхэ, туhа хүргэхэ гэжэ оролдодог. Ямаршье байдалда эрид үгэ хэлэхэгүй, харин холоhоо, даамгайгаар юумэнэй ушар шалтагааниие ойлгуулхые хүсэдэг, хүлеэсэтэй, тэсэмгэй абарииень би арбан нэгэдэхи ангида hурасараа hайн мэдэдэг, сэгнэдэг гээшэб.
Багша… Энэ хадаа хүн бүхэнэй хуби заяанда тон дүтэ үгэ. Багшын лэ ашаар эрдэмтэй hургаалтай болонобди, хүмүүжэнэбди. Эрдэм заадаг хүн номгон тайбан, зѳѳлэн, эрдэмтэй, тэсэбэритэй, энэрхы сэдьхэлтэй, хүлисэхэ, тэбшэхэ сэдьхэлтэй, уйдхаргүй байха ёhотой гэжэ ном соо уншаа hэм. Энэ бүхы гоё hайхан шанарай үгэнүүдые хүсэд дүүрэнээр дүүргэhэн хүн гэжэ hананаб. Үнэхѳѳрѳѳ, талаан бэлигтэй, дорюун багшанарай нэгэн болоно гээшэ.
Шанга, үнэн сэхэ абари зантай Галина Доржиевна бултандамнай адляар хандадаг, хүн бүхэндэмнай илдам зулгы эхэ мэтээр hанагдадаг, уян hайхан сэдьхэлтэй, урма баяртай, хамаг юумые hайн тээшэнь болгодог багшамни гээшэ.
Ямаршье хүн хэлэ бэшэг, соёл гэгээрэлые, ёhо заншалнуудые hайн мэдэхэ, шадаха зэргээрээ үргэжэ ябаха ёhотойе багшамнай маанадай зүрхэ сэдьхэлдэ hалбарха сэсэгэй үрэhэн болгон тарижал байдаг юм.
Хэшээл бүхэндѳѳ мүнѳѳ үеын шэнэ арга боломжонуудые шадамар hайнаар хэрэглэдэг, hонирхуулдаг. Республика, аймаг, hургуули дотор үнгэргэгдэдэг элдэб олон конкурснуудай, олимпиадануудай дүнгүүдтэ бидэ шабинарынь хүртэдэгбди.
Ямар hайханаар шүлэг, үльгэр, домогуудые хѳѳрэдэг гээшэб даа. Зѳѳлэн уран үгэнүүдhээнь, урин дулаан харасаhаань, налгай hайхан абари занhаань сэдьхэлээ хайлан шагнажа hуугшабди. Хэрбэеэ хаа-яа нэгэ хайратай, уйдхартай юумэ уншахадань, нюдэндѳѳ нёлбоhо дуhалуулан шагнагша бэлэйб. Иимэ бэрхээр манайнгаа сэдьхэлэй нарин утаhа дорьбуулжа шадаха аргатай, эди шэдитэй багшатай байhандаа баяртайб.
Галина Доржиевна дүшѳѳд жэлэй хугасаа соо маанадтаа эрдэм бэлигээ хубаалсажа, hургажа ябадаг амжалтануудыень хэншье мартадаггүй. Бэлигтэй бэрхэ багшын ажал үндэр шагналтануудаар, нэрэ зэргэнүүдээр тэмдэглэгдэнхэй: « РСФСР-эй гэгээрэлэй отличник», «Буряад республикын габъяата багша». Энээнhээ гадна олон тоото грамота, дипломуудаар шагнагданхай юм.
Олон тоото шабинарые hургажа, хүмүүжүүлхэhээ гадна « Байгаалиин шэнжэнүүд Түнхэнэй аймагай уран зохёолшодой ба шүлэгшэдэй зохёохы зам соо» гэhэн номой авторынь болоно. Галина Доржиевна шүүмжэлэл, рецензи, статья гэхэ мэтые бэшэдэг. Тэрээнhээ гадна, ниитын ажал ехэ ябуулжа, hургуулидаа краеведческэ музей нээгээ. hургуулингаа түүхэ, фотостенд, түрүүшын багшанар, нютагайнгаа зоной уг гарбал, hуража гараhан hурагшад тухай материал суглуулжа, ехэхэн ажал хэжэ байна.
Эрхим багша байхаhаа гадна Галина Доржиевна бэрхэ гэрэй эзэн байха. Хүбүү, хоёр басагадые хүл дээрэнь табижа, эрдэм бэлигтэй болгоhон, мүнѳѳ болоходо, баhал аша зээнэрээ харалсажа, амгалан тайбан, амжалтатай ажаhуудаг юм. Модоной үндэhэн газар доогуур, хүнэй үндэhэн газар дээгүүр гэжэ хүндэтэй Галина Доржиевнагай наhан соогоо хэдэг ажал, маанадай эрдэм бэлигтэй байхын түлѳѳ үдэр, hүниие мэдэнгүй хэдэг хэрэгыень гансашье үри хүүгэдынь, сугтаа ажалладаг багшанарыньшье бэшэ, бүхы hурагшадынь, шабинарынь хэтэ мүнхэдѳѳ hанажа ябадаг.
Сээжэ дүүрэн сэбэр агаараар амилжа, сэсэрлиг ногоон газар дээрэ сэнгэн хүхин ябахадаа, сээжэ соом зула бадарааhан багшаяа ходол hанаанда оруулан, сэдьхэл зүрхэеэ баяраар билтаруулан ябагшаб. Үнэхѳѳрѳѳшье, олоной жэшээ абамаар шэнжэнүүд Галина Доржиевнада олон даа. Харюусалгатай, оролдосотой, зориhоноо туйладаг эрдэмтэ багша.
Дүшѳѳд жэлэй хугасаа сооГүлмэр хүүгэдтэ эрдэм олгоhон,
Наhандаа сүхэршэгүй эрмэлзэлтэйНалархай, хайрата эжымнайТомоотой түбшэн зангаарааТэнгэриhээ заяатай бэлигээТоогүй олон шабинартааТүбэсгүйхэнѳѳр дамжууланАжалай зүргѳѳр аалиханАлхалан эсэшэгүй ябыт даа!
Ажабайдалдаа жаргалтайАмгалан тэнюун hугыт даа!

Приложенные файлы

  • docx minii_bagsha
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий