Минии тоонто 0


Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуулиин
8-дахи «и» классай һурагша Дамбиев Тумэн
Минии тоонто – Ярууна нютаг
Мүльһэ саһаар ялбайраад,
Мүнхын сарюундаматай.
Нараар дүүрэн талмайраад,
Найман хизаар дайдатай, Яруунамни.
Хүн бүхэндэ түрэл хэлэн, түрэл тоонто нютаг, альган дээрээ үргэһэн, тэнжээһэн эхэ байна.
Энэ өөрынгөө бэшэлгэ соогоо уһа нуурнуудаараа, хүбшэ тайгаараа, адуу малаараа, ажалша хүн зоноороо үнөөрөө суурхаһан Ярууна нютаг тухайгаа хөөрэхэ дурам хүрэнэ.
Ямаршье жэлэй сагта Ярууна нютагтаа ошоходо, агаарыньшье һайхан, уһанииньшье амтатай гэжэ һанахаар байдаг. Нютагаа ошоод ерэхэдээ, шадал орохош.
Минии абым нютаг элдин һайхан Эгэтэ нютаг. Эндэ минии хүгшэн эжымни Валентина Васильевна ажаһуудаг. Олон тоото абанарш угтан, хүлеэн байдаг. Эжыгээ эрьен ошоходоо, заатагүй Эгэтын дасан орожо Зандан- Жуу бурхандаа мүргэжэ, адистань хүртэдэгбди.Жэлэй хоер дахи эжы абатаяа хойто обоодоо гаража Хии Морео хиидхэдэгбди.
Минии эжым нютаг хадаа Эгэтын-Адаг. Дуутай, суутай һайхан нютаг юм даа! Энэ нютагта минии нагаса эжы, нагаса аба хоерни ажаһуудаг. Эгэтын – Адаг гурбан голой бэлшэртэ, дүхэригхэн добо дээрэ түбхинэнхэй. Зунай сагта хүдөөгэй хүбүүдээр уһанда орон, эндэл сэнгэдэгби.
Үбэлэй сагта зүүн хадын оройһоо шаргаар һолжорон наададагби. Хаанаш ябаа һаа, түрэл һайхан тоонтоео мартажа шадахагүйб.

Приложенные файлы


Добавить комментарий