Tehnologicheskaya rfrta uroka «Vostochniye slaviane v 6-8 vekah»