Rabochyaya tetrad «Economicheskaya sfera dzizni obshestva»