Консултатсия темперамент- основа поведения ребенка