Приказ на состав родителского комитета и план на 2015 — 2016