Тема жину бырме

Тема: “Сугыш вакытындагы транспорт т™рл‰ре бел‰н танышу”.

Максат: Балаларга сугыш вакытындагы транспорт т™рл‰ре турында белем бир_; аларны таный k‰м атый белерг‰ ™йр‰т_; балаларга Ватанны саклаучылар турында башлангыч т™шенч‰ бир_; ист‰лекле к™нн‰рг‰ б‰йле р‰вешт‰, балаларны яSа т‰эсирл‰р бел‰н баету; олыларга карата ихтирам, х™рм‰т т‰рбиял‰_.
Ярд‰млек: уенчыклар: танк, поезд, самолет, т™рле форма киг‰н солдат фотолары, (зурлар т™ркеменн‰н Белм‰меш булып киенг‰н бер бала).

Д‰рес барышы.
(™ст‰л ™стен‰ уенчыклар: танк, поезд, самолет куелган)
Т‰рбияче: Ис‰нмесез, балалар. К‰ефл‰регез, х‰лл‰регез ничек?
Балалар: €йб‰т.
(ишек шакыйлар, б_лм‰г‰ Белм‰меш кер‰).
Т‰рбияче: Балалар б_ген безг‰ кунакка Белм‰меш килг‰н, _зе бел‰н бик матур фотолар да алып килг‰н.
Белм‰меш: Мин сезг‰ кунакка буш кул бел‰н килм‰с ™чен алып килдем бу фотоларны, алар минд‰ тагын бар ‰ле.
Т‰рбияче: Д™рес эшл‰г‰нсеS Белм‰меш, бу фотолар б_генге д‰ресебезг‰ бик кир‰кле булды ‰ле. Б_ген мин д‰рест‰ балаларга FиS_ б‰йр‰ме турында с™йл‰рг‰, сугыш вакытындагы транспорт т™рл‰ре бел‰н таныштырырга уйладым. €йд‰ син д‰ утыр безнеS д‰реск‰, сиSа да кир‰к булыр, Белм‰меш.
Белм‰меш: Бик р‰х‰тл‰неп калам, ч™нки мин тизд‰н м‰кт‰пк‰ барырга Gыенам, к_п бел‰сем кил‰.
(Белм‰меш балалар янына утыра)
Т‰рбияче: Ягез ‰ле Белм‰меш алып килг‰н фотоларны карыйк ‰ле балалар. Бу фотоларда кемн‰рне к_р‰без?
Балалар: Солдат абыйларны...
Т‰рбияче: Бик д™рес солдат абыйларны. Алар чик буйларында, т™рле Gирл‰рд‰ сакта торып безне дошманнардан саклыйлар. Мен‰ шушы абыйлар кебек. БезнеS ‰тил‰ребез д‰ , бабайларыбыз да солдатта булганнар. Бабайларыбыз немец солдатлары бел‰н сугышып – илебезне дошманнардан азат итк‰нн‰р. Аларга сугышта бик авыр булган, балалар. Йокламаганнар, ашарга Gитм‰г‰н. Дошманнар т™нл‰ д‰ утлар ч‰чеп сугышканнар.
БезнеS бабайларыбыз да дошманнарга каршы, мен‰ шушы танкларга утырып, туплар шартлатып сугышканнар.
(танк машинасын карау, фотодагы танкист киеме киг‰н солдатка игътибар ит_)
€ инде очучы бабайларыбыз, самолетларга утырып, kавадан дошманнарныS танкларын k‰м _зл‰рен шартлатканнар. Мен‰ шушындый самолетлар бел‰н.
( самолетны карау, фотодагы очучы киеме киг‰н солдатка игътибар ит_).
Очучы киеме, танк й™рт_ченеS киеменн‰н аерыламы, балалар?
(балалар Gавабы)
Т‰рбияче: €йе аерыла, бик д™рес ‰йт‰сез балалар.
Мен‰ бу транспортны ничек дип атыйлар?
Балалар: Поезд.
Т‰рбияче: Бик д™рес поезд шул. Бу транспорт н‰рс‰ ™чен кир‰к?
(балалар Gавабы)
Т‰рбияче: €йе, кешел‰р бер Gирд‰н, икенче Gирг‰ утырып барсын ™чен. Сугыш бетк‰нн‰н соS безнеS бабайларыбыз мен‰ шушындый поездларга утырып кайтканнар. Бабайларыбыз батыр булып, медальл‰р k‰м GиS_ бел‰н кайтканнар.
(‰йд‰гез бераз ял итеп алабыз, мин сезг‰ табышмаклар ‰йт‰м, тыSлагыз ‰ле)
Канаты бар, Gилпеми,
Эче Gылы, Gил тими,
Корыч й™р‰кле кош ул
БезнеS яраткан дус ул. ( самолет)

Уф – пуф сулар,
Уфтанса да алып кит‰р,
Барыр Gирен‰ Gит‰р. (поезд)

Тубал – тубал ут чыгарып,
Fирд‰, суда й™ри ул. (танк)

Тор- тор итеп _кер‰,
Сугыш кыры буйлап й™гер‰,
Б™тен дошманнарны ул,
Атып, корып бетер‰. (танк)

Ат т_гел кешн‰ми,
Й™з солдаттан ким эшл‰ми.
^зе к™чле, ут ата,
Бу ни була кем ‰йт‰? (танк)
Т‰рбияче: Бик д™рес, табышмакларныS Gавапларын ‰йттегез.
Белм‰меш, син безнеS балаларыбызныS шигырьл‰рен д‰ тыSлап кара ‰ле.
Эльмира Шарифуллина шигыре “Минем бабам”.
1 бала: Минем бабам капитан,
Сугышта булып кайткан
К_кр‰к тулы орденнар,
Медальл‰р бел‰н кайткан.

Бик к_п сугышкан бабам,
Дошманны GиSеп кайткан.
^зе бел‰н ул безг‰,
Тынычлык алып кайткан!

Роберт МиSнуллин шигыре “ТынычлыкныS туган к™не”
2 бала: Бабам батыр солдат булган,
Мин д‰ солдат булачакмын.
Бабам тыныч ял итсен дип,
Ил чигенд‰ торачакмын.

Борчылмагыз! ^сеп кил‰
БатырларныS оныклары.
БабайларныS батырлыгын
Бер малай да онытмады.
(Барысы берг‰ “Солдатлар” Gырын Gырлыйлар)
Т‰рбияче:Б_генге д‰рест‰ GиS_ б‰йр‰ме турында шигырьл‰р д‰ с™йл‰дек, бабайларыбызныS батырлыклары турында да белдек, сугышта нинди транспорт т™рл‰ре кир‰кле булуы турында да аSлаштык. Башка сугышлар булмасын, илл‰р тыныч – имин булсын, к_з яшьл‰ре т_гелм‰сен. Б_генге д‰рест‰ сез балалар, д™рес Gавап бирдегез молодецлар. Белм‰меш кал безнеS янда, уйнарсыS, ял ит‰рсеS.
Д‰рес т‰мам.


Приложенные файлы


Добавить комментарий