Воспиталка2014

Составлено Утверждаю Заместитель директора по ВР Директор школы ___________ __________План
воспитательной работы
на 2014-2015 учебный год


1.ПатриоттыK сананы Kалыптастыру
Формирование патриотического сознания
МаKсаты: патриоттыK сананы Kалыптастыру
Цель: формирование патриотического сознания
Міндеттері: патриоттыK KaндылыKтарCа саналы оS Kарым-Kатынасты Kалыптастыру; белсенді азаматтыK aстанымды іске асыруCа aмтылуды Kалыптастыру; Отанды: JазаKстанныS м‰дениетін, тарихын, фольклорын, салт-д‰ст_рлерін с_юге ж‰не Kaрметтеуге т‰рбиелеу; мемлекеттік р‰міздерді білуді насихаттау; елдіS жетістіктері _шін жуапкершілік пен маKтаныш сезімін дамыту
Задачи: формирование осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям; формирование стремления к реализации активной гражданской позиции; воспитание любви и уважения к Родине: культуре, истории, фольклору, обычаям и традициям Казахстана; пропаганда знаний государственных символов; развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны.

2.Рухани-адамгершілік даму
Духовно-нравственное развитие
МаKсаты: ™зініS міндеттерін т_сінетін ж‰не Kабылдайтын, ™мірді ж‰не ™зін, ™зініS іс-‰рекеттерін рухани-адамгершілік нормалары тaрCысынан дaрыс баCалауCа Kабілетті толыK тaлCаны т‰рбиелеу, ™зін-™зі, ™зініS Kабілетін, рухани-адамгершілік тaрCысынан ™зін-™зі дамыту ж‰не жетілдіру м_мкіндіктерін тану.
Цель:воспитание целостной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования
Міндеттері:д‰ст_рлі к™зKарас пен д_ниетанымды Kалыптастыру, KоршаCан ‰лемніS к™пт_рлілігін. Kарама-KайшылыCы мен к_рделілігін тану; адам ™мірініS KaндылыKтарын ж‰не ‰р адамныS ерекшелігін т_сіну, ™з ™міріне aKыпты KарауCа т‰рбиелеу; Kайсар мінезді, туындайтын кез келген KиыншылыKтарды жеSіп шыCуCа, алCа KойCан маKсаттарына Kол жеткізуге талпыну Kабілеттерін Kалыптастыру; ‰лемге, басKа адамCа ж‰не ™зіне деген махаббатKа, жаCымды сезімдер мен Kарым-KатынасKа KaрылCан жоCары ж_йені бекіту ж‰не дамыту
Задачи: формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание окружающего мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности; осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитание бережного отношения к собственной жизни; формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели; утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе.

3.ЭтносаралыK толеранттылыK пен KоCамдыK келісімге т‰рбиелеу
Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия

МаKсаты: достыKKа, т™зімділік пен ™зара т_сінушілікке т‰рбиелеу, Cылыми ж‰не м‰дени жетістіктерді т‰рбиелеу маKсатында пайдалану.
Цель: воспитание в духе дружбы, терпимости и взаимопонимания, использование научных и культурных достижений в воспитательных целях
Міндеттері:‰рт_рлі халыKтар м‰дениетініS ™зіндік ерекшелігін т_сінуге, aлттыK KaндылыKтарCа aKыпты KарауCа т‰рбиелеу; тaлCаныS ™зін-™зі дамытуы _шін жаCдайлармен Kамтамасыз ететін м‰дени ерекшеліктерге деген оS Kарым-KатынасKа т‰рбиелеу; ‰лем м‰дениетініS негіздеріне бейімдеу ж‰не басKа халыK ™кілдеріне Kaрметпен KарауCа т‰рбиелеу; оKушылардыS aлтаралыK Kарым-Kатынас м‰дениетін Kалыптастыру; тaлCаны бейбітшілік рухында, басKа халыKтармен ™зара т_сінушілікке т‰рбиелеу, ‰лем м‰дениетін саKтауCа Kажеттілігін д‰ріптеу.
Задачи:воспитание понимания самобытности культуры разных народов, бережного отношения к национальным ценностям; воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим условия для самореализации личности; приобщение к основам мировой культуры и воспитание уважения к представителям других народов; формирование культуры межнациональных отношений учащихся;воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими народами, осознания необходимости сохранения культуры мира.
4.JaKыKтыK т‰рбие
Правовое воспитание
МаKсаты: KaKыKтыK м‰дениетті ж‰не KaKыKтыK сананы жетілдіру, заSды іс-‰рекетке саналы т_рде aмтылуCа баулу
Цель: совершенствование правовой культуры и правосознания и привитие осознанного стремления к правомерному поведению
МаKсаттары:Республика [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], еліміздегі заSнама негіздерін, Конституцияны KатаS саKтау Kажеттілігін, мемлекеттіS заSдары мен басKа да KaKыKтыK актілерін білуді, жеке іс-‰рекеттері _шін ™зініS азаматтыK жауапкершілігін Kалыптастыру; KaKыK нормаларын, KоCамныS KaKыKтыK ж_йесінде орын алатын заS мен процестердіS талаптарын, ™зініS KaKыKтары мен міндеттерін білуді, KaKыKтыS ‰леуметтік KaндылыKтарын, заSдылыKты, соSCысын Kамтамасыз етудегі жеке р™лін, заS бaзушылыKпен к_рестіS т‰сілдері мен Kaралдары туралы т_сініктерін Kалыптастыру; KaKыKKа, басKа тaлCалардыS KaKыKтары мен еркіндігіне, заS бaзушылыK фактілеріне, мемлекеттіS ж‰не елдегі KaKыKтыK т‰ртіпті белгілеу органдарыныS Kызметіне деген тиісті эмоционалды Kарым-Kатынасты Kалыптастыру; KaKыKтыK нормалар ж‰не заSныS талаптарына с‰йкес ™зініS KaыKтыK білімін к_нделікті ™мірдіS наKты жаCдайларында пайдалана білу даCдылары мен іскерліктерін Kалыптастыру; адамныS ™з бойындаCы жаCымды Kасиеттерді жетілдіруге, жаCымсыз ‰рекеттерге, заS бaзушылыK болCан жаCдайда Kарсы тaруCа психологиялыK дайын болуын Kалыптастыру.
Задачи: формирование знания о [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Республики Казахстан, основ законодательства страны, необходимости строгого соблюдения Конституции, законов и других правовых актов государства, своей гражданской ответственности за личное поведение и поступки; - формирование знаний правовой нормы, требований закона и процессов, происходящих в правовой системе общества, своих прав и обязанностей, понимания социальной ценности права, законности, личной роли в обеспечении последней, представлений о способах и средствах борьбы с нарушениями законности; - формирование соответствующего эмоционального отношения к праву, к закону, правам и свободам других лиц, фактам нарушения законности, к деятельности государства и его органов по установлению правопорядка в стране; - формирование навыков и умений применять свои правовые знания в конкретных условиях практической жизни и действовать в соответствии с требованиями правовой нормы и закона; - формирование психологической готовности человека совершенствовать в себе положительные качества и преодолевать отрицательные, способности противостоять к проявлениям нарушений закона.

5.Салауатты ™мір салтын Kалыптастыру
Формирование здорового образа жизни
МаKсаты: білім алушылардыS бойында салауатты ™мір салтыныS даCдыларын KалыптастыруCа баCытталCан салауатты ™мір салты м‰дениетіне т‰рбиелеу, денсаулыKтыS маSыздылыCын KaндылыK ретінде т_сіну, дене тaрCысынан жетілу
Цель: воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у обучающегося навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья, как ценности, физическое совершенствование Міндеттері:салауатты ™мір салты принциптерін іске асыру _шін жаCдайлар жасау; мектеп оKушылары мен студенттердіS салауатты ™мір с_ру принциптері мен даCдыларын меSгеруі, дене т‰рбиесімен ж‰не спортпен тaраKты шaCылдану Kажеттілігіне т‰рбиелеу; мектеп оKушылары мен студенттердіS денсаулыCын саKтау ж‰не ныCайту, аCзаныS дaрыс Kалыптасуы мен жан-жаKты дамуына ыKпал ету;спортты д‰ріптеу;денсаулыKKа KaндылыK ретінде жауапкершілікпен Kарауды Kалыптастыру бойынша ‰леуметтік т‰жірибені белсендіру;дене жаттыCуларымен шaCылдануда саналы Kажеттіліктерді Kалыптастыру, дене т‰рбиесімен ж‰не спортпен шaCылдануCа, спорт секцияларыныS жaмысына, жарыстарCа ж‰не бaKаралыK спорттыK іс-шараларCа практикалыK KатысуCа, сондай-аK спорттыK жарыстарды aйымдастыруCа тарту;денсаулыKты саKтау ж‰не ныCайту м‰селелері бойынша аKпараттандыру деSгейін арттыру, белсенді демалысKа, дене т‰рбиесімен, туризммен ж‰не спортпен шaCылдануCа тарту.
Задачи: создание условий для реализации принципов здорового образа жизни; усвоение школьниками и студентами принципов и навыков здорового образа жизни, воспитание необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом; сохранение и укрепление здоровья школьников и студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма; популяризация спорта; активизация социального опыта по формированию ответственного отношения к здоровью как ценности; формирование осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями, приобщение к занятиям физкультурой и спортом, практическому участию в работе спортивных секций, состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях, а также в организации спортивных соревнований; повышение уровня информированности по вопросам сохранения и укрепления здоровья,привлечение к активному отдыху, занятию физической культурой, туризмом и спортом.

6.Жастар бастамаларын Kолдау
Поддержка инициатив молодежи
МаKсаты: жастардыS одан ‰рі тaлCалыK ж‰не к‰сіби дамуы _шін іскерліктер мен даCдыларды алуына, Kабілеттері мен жеке Kасиеттерін дамытуCа, сондай-аK ™з ™Sіріндегі KоCамдыK ™мірге белсене Kатысуына к™мек к™рсету
Цели: оказание помощи молодым людям в приобретении умений и навыков, развитии способностей и качеств, необходимых для дальнейшего личностного и профессионального развития, а также активное участие в общественной жизни в своем регионе. Міндеттері: жастардыS бастамаларын дамыту ж‰не Kолдау, ™зін-™зі табысты дамытуына ж‰не KоCам ™міріне белсенді Kатысуына; жастар жобаларыныS _здік практикалары мен технологияларын таратуCа к™мек к™рсету.
Задачи: развитие и поддержка инициативы молодых людей, способствование их успешной самореализации и активному участию в жизни общества; содействие распространению лучших практик и технологий молодежных проектов

7.Отбасы т‰рбиесі Семейное воспитание
Цели направления: предполагает создание условий для развития самосознания, формирования этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями жизни общества.
Ориентация молодежи на общечеловеческие и национальные ценности, созданные на основе мировой и национальной культуры, народных традиций и потребностей всего казахстанского общества


8.Jыздар т‰рбиесі Воспитание девочек
Цель: Воспитание у девочек духовно-нравственного поведения и понятия своей принадлежности Задачи: осознание ценности уникальности каждого человека
Воспитание бережного отношения к собственной жизни и здоровья
Формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие трудности, быть целеустремлённым в достижении поставленной цели ;
Утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе.

план воспитательной работы с 7 «Г» классом на 2014-2015 учебный год

I полугодие
№ п/п
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1
ПатриоттыK сананы Kалыптастыру
Формирование патриотического сознания
-Классный час «День знаний на тему: «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее»
Классный час .« Астана – город будущего» (к Экспо – 2017 )

Конкурс проектов (в классе) «Моя Астана»

Классный час.«Лидер нации – гордость страны»( 1 декабря – день Первого Президета)
Классный час посвященный Дню Независимости на тему: «Символы открытости,мира и надежды»


2
Рухани-адамгершілік даму
Духовно-нравственное развитие

-Участие в конкурсах:
«учитель глазами ученика»


-Участие в конкурсах
Конкурс стихов «Спасибо вам, мои учителя!»
К_згі бал


Посещение музея во время каникул.Классный час «.«Как встречают Новый год в разных странах»


3
ЭтносаралыK толеранттылыK пен KоCамдыK келісімге т‰рбиелеу
Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия

-Участие в конкурсе «Мемлекеттік тіл – меніS тілім».
-Участие в акции !дорога в школу»
“Жизнь дана на добрые дела»
Поздравление ветеранов школы ко Дню пожилых людей.

-лекции и беседы для, родителей и учащихся по профилактике религиозного экстремизма и международного экстремизма.

-Классный час « День Духовного согласия»


Классный час по профилактике экстремизма


4
JaKыKтыK т‰рбие
Правовое воспитание

-Классный час «Правила поведения и техника безопасности в урочное время»
-Анкетирование учащихся психологом на выявление правонарушителей.

-Классный час:
«Наш основной закон - Конституция страны»


Диспут «Я гражданином быть обязан»

-участие в ток - шоу «Сохрани свое будущее сам» (по Конвенции о правах ребенка и законе «О правах ребенка в РК»

5
Салауатты ™мір салтын Kалыптастыру
Формирование здорового образа жизни

-Классный час «Правильное питание – залог здоровья!»
-Уборка закрепленной территории,участие в субботниках
-Экологический.кл. час «Природа –бесценный дар-один на всех»
лекция на тему «Шаг в пропасть», «Как избежать беды
-участие в выставке рисунков «Мы выбираем здоровье!»

-Классный час по профилактике вредных привычек«здорово быть здоровым!!»

-беседа –инструктаж «осторожно- гололед!»

-инструктаж « По профилактике ОРЗ»

6
Жастар бастамаларын Kолдау
Поддержка инициатив молодежи-Выборы президента класса и классного самоуправления.

-Создание классного уголка.

-интеллектуальная неделя «за хорошие оценки!»
-Дежурство класса по-школе.
-Линейка. Итоги четверти
-Участие в спортивном зимнем сезоне -Турнир по баскетболу
- Участие в праздновании Дня Первого Президента
-Выпуск стенгазет «Цвети, мой Казахстан!», «Независимый Казахстан»
Конкурсы рисунков
-Линейка. Итоги четверти


7
Отбасы т‰рбиесі Семейное воспитание
-Участие в фото-выставке «моя дружная семья»
-Классный час «Нравственные уроки моей семьи»
-плановое родительское и общешкольное собрание.
Посещение семей учащихся. Индивидуальные беседы с родителями и психологами школы.
Плановые собрания.


-Родительский лекторий: «Приоритет семьи в воспитании ребенка»

8
Jыздар т‰рбиесі Воспитание девочек
-Беседы с мед.работниками и психологами.Лекции для девочек:
- Уход за телом.
- Уход за волосами.
- Красивые ногти.
- Культура одежды.
- Личная гигиена.
Лекция О взаимоотношениях между юношами и девушками.

Беседа с психологом.


-беседа с мед. Работником.»Обучение девочек правилам личной гигиены»


-Беседа «современная девушка»
9
Индивидуальная работа классного руководителя.


-Анкетирование учащихся и родителей «социальный паспорт учащегося»

-Анкетирование «Самооценка воспитанности»
Индивидуальные беседы с отстающими и проблемными детьми.

Посещение семей учащихся
Проведение диагностики.
Индивидуальные беседы с отстающими и проблемными детьми
Индивидуальные беседы с отстающими и проблемными детьми
II полугодие
№ п/п
январь
февраль
март
апрель

май

1
-Классный час «.«Славные сыны казахского народа»
Классный час «Их именами названы улицы нашего города»
-Классный час ««Здравствуй, праздник Наурыз!»
-Линейка «Народы нашей страны дружбой сильны!», к году Ассамблеи народов Казахстана

-Классный час Память о павших героях сохраним в веках» -классный час с единой тематикой

2
-Классный час «Человек и его манеры»
-Классный час «Твори добро на радость людям»
-Участие в Наурыз мейрамы» - праздничном конкурсе культурных центров ДАНК для 5-10 классов
Классный час«Я тоже в космос полечу»
Участие в празднике посвященном Дню единства народа Казахстана « Венок дружбы»

3
Беседа-«Жить в мире с людьми»
Конкурс «месяц добрых дел»
Анкетирование «мой класс и я»
Беседа «Дружба начинается с улыбки»

Конкурс стихов и рисунков. «День единства народов»

4
-«конкурс знатоки права»
Проведение анкеты «Твои права»

Классный час
«Учимся предотвращать и разрешать конфликты»
Беседы с соц педагогом о правах и обязанностях учащихся
Конкурс проектов «я-человек»

5

Беседа «Правила безопасности зимой»


Беседа «Внимание! Опасная компания!»

Дискуссия
«Трезвость- норма жизни».

-
7 апреля – «Всемирный день здоровья»
-участие в субботниках»Мы за чистый город!»

-Беседы по ПДД, ППБ, ТБ

-Конкурс эссе « нет наркотикам!»

6

-участие в конкурсе «Минута славы!»

-Конкурс талантов классеВыпуск стен газет к мероприятиям.

-Конкурс стихов в классе
«Семья - это семь «я»

Награждение лучших учащихся по итогам года.

7

-Индивидуальные беседы с родителями.
Организация встреч родителей отстающих детей с учителями – предметниками.

-Тематические классные родительские собрания:
Ответственность родителей за воспитание детей – 7 классы


Родительское собрание « знаем ли мы своих детей»анкетирование

-Конкурс стихов в классе
«Семья - это семь «я»


Размышления-эссе «моя будущая семья»

8

Обучение девочек правилам личной гигиены

Лекция-«Я- будущая мама»

Беседа.О дружбе и любви»

Обучение девочек правилам личной гигиены

Тематическая беседа «Будьте здоровы и счастливы»

9

Индивидуальные беседы предметников ,соц.педагогов,психологов с отстающими и проблемными детьми


Посещение семей учащихся

Беседа с неуспевающими учащимися

Индивидуальные беседы предметников ,соц.педагогов,психологов с отстающими и проблемными детьми.


Подведение итогов работы классного актива,награждение учащихся.Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 615

Приложенные файлы


Добавить комментарий