Урок гаедиаты цомакхы аргаумае гаесгаеАхуыргжнжг: Джериаты Мждинж

Урочы темж: Царды бжрзондджр нысан Гждиаты Цомахъы аргъау
«Дыууж дидинжджы»-мж гжсгж.

Урочы хуыз: урок – дискусси.


Спайдагонд ахуырадон технологитж: литературж амоныны системж – аджймаг ржзын кжныны фжржз;
ахуырадон дискуссийы технологи.Урочы нысан: ржзын кжнын сывжллжтты логикон жмж критикон хъуыдыкжнынад литературон уацмысы мидисыл жнцойгжнгжйж.

Урочы хжстж: 1. Уацмысы мидис райхалын, сбжржг кжнын йж
сжйраг хъуыды.
2. Фжлтжрын скъоладзауты, архайджыты
фжлгонцтж жвзаргжйж текстжй пайда
кжныныл.
3. Хъомыладон хжс - аджймаджы зондахасты-
амонды жмбарынад.

Урочы фжлгонц: Фыссжджы портрет, уацмысты жмбырдгжндтж, иллюстрацитж уацмысмж, скъоладзауты нывтж уацмысы мидисмж гжсгж, техникон фжржзтж, цитатжтж уырыссаг жвзагыл.

Фжйнжджы фжлыст: Темж: Царды бжрзондджр нысан Гждиаты Цомахъы аргъау «Дыууж дидинжджы»-мж гжсгж.

Эпиграф: Нж цжрын жз мжхи тыххжй жрмжстджр,
Жз хъуамж кусон аджмжн, нж бжстжн.
Жз уаллонау зжххыл куырмжй нж хилын,
Жхсжвыгжтты, биржгъау нж зилын
Жз –аджймаг. Сжрыстыр джн мж номжй.
Тохты Иван.

Жмбисжндтж: Бжлас джр иунжгжй хъждбыны нж фидауы.
Иуы цжстжй сжджйы цжст уынагджр у.
Аджм кжрждзи фжрцы цжрынц.


Урочы цыд.

Бацжттжгжнжн ржстжг.

- Абон махмж ис уазджытж, жмж сыл нж арфжйаг салам жмбжлжд. Нж абоны урочы темж раргом кжнгжйж, сжйрагджр цы фехъусой, уыцы хъуыддагжй сж алкжцыджр хайджын ужд.
-Нж урочы темж у «Царды бжрзондджр нысан Гждиаты Цомахъы аргъау «Дыууж дидинжджы»-мж. Равзардзыстжм уацмысы мидис, сбжржг ын кжндзыстжм йж сжйраг хъуыды. Цавжр фжлгонцтж саржзта автор, сж саразынжн цавжр мадзжлттжй спайда кодта, ууыл жрдзурдзыстжм.

2. Хждзармж куыст сбжржг кжнын.

Хждзармж хжс: Барахъты Гино. «Бжстыржсугъд».

Тексты мидис жвзжрст цжуы фарстытжм гжсгж:
- Цжмжй хъуыстгонд уыд Бжстыржсугъд?
- Цавжр усгуртж фжзынд иу бон Бжстыржсугъдмж?
- Ссарут жмж бакжсут, цавжр цжстжй ракастысты фысымтж Канаты Афжхъомж?

Баххжст кжнын сывжллжтты дзуаппытж.
- Кжд ыл зжрджйж тынг нж бацин кодтой, уждджр ирон аджмжн се 'гъдау куыд амоны, уый равдыстой. Жвжндонжй кжд уыд, уждджр ын «жгас цжуай» загътой, йж бжх ын бабиноныг кодтой.

- Куыд суазжг кодтой кжсгон жлдары та?
- Сж дыуужйж чи басаста Бжстыржсугъды зжрдж? Цжй руаджы?
- Цжмжн равзжрста Канаты Афжхъойы?
- Цавжр миниуджытжн кжны стыр аргъ Бжстыржсугъд?
- Цжмж гжсгж равзжрста Афжхъойы?

Баххжст кжнын сывжллжтты дзуаппытж.
- Бжстыржсугъд жй йжхицжн саккаг кодта амонджн йж миниуджытж хынцгжйж.

- Сымахмж гжсгж, цы нымайы амондыл?


3. Ахуыргжнжджы бацжттжгжнжн ныхас.

- Алы аджймаг джр бжллы амонды ад банкъарынмж. Фжлж иууылджр жмхуызон не 'мбарынц, амонд цжй миджг ис , уый. Ацы ахсджиаг фарст биржты жфтауы хъуыдытыл, хъуыды йыл кодта Хетжгкаты Къоста джр. Мжнж куыд зжгъы йж иу жмдзжвгжйы:


Амонд Жрра джн, цжй амондмж дзурын?
Ацы ржстжджы та амондджын чи у?
Нж, жз хуыцаужй жнджр цыджр курын,
Базон-ма циу?

- Цжуылнж нымайы Къоста, цы ржстжджы цжры, уый амондджыныл?
- Уыцы фарстжн дзуапп джтты Къоста йж иннж жмдзжвгжйы ржнхъытжй.

Нж федтон амонд жз, фжлж мж уды бартж,
Кжд мын зынаргъ ысты раст амондау, уждджр,-
Мж мжгуыр аджмжн ржсугъд сжрибар цардмж
Жз иу къахдзжфыл джр джн раттынмж цжттж.

-Къостайжн амондау зынаргъ цы у, уый у разы йж аджмы сжрибарыл раттынмж. Йжхи уд джр амонд уый тыххжй нж бавзжрста, уымжн жмж стыр амондыл нымадта жрмжстджр йж дзыллжйы сжрибар. Иу дзырджй, йж уд баст уыд йж аджмимж. Жрмжстджр йж дзыллжйы амонджй уыдаид амондджын.

4. Ног жрмжг.
- Уждж цы нымайынц цымж амондыл Гждиаты Цомахъы аргъауы архайджытж та?
Текстимж базонгж ужвыны агъоммж, равзаржм, рагагъоммж уын цы дзыруатон куыст бахжс кодтон, ууыл жнцойгжнгжйж, цы жнжзонгж дзырдтж дзы жмбжлдзжн, уыдоны нысаниужг.

Дзырдуатон куыст.

Скъоладзаутжй алкжцы джр жмбарын кжны, цы дзырд ын хжсгонд уыд, уый лексикон нысаниужг алыхуызон фжржзтжй пайдагжнгжйж.
Дзырдтж: фжлм, сфжлыстай, стауынц, лжзжрыс, ужлвонгжй фжлгжсын, жхсжрфжрстж, ирдгж, дари.

Ахуыргжнжджы хуызжгжвдисжг каст.

Касты фжстж сывжллжттж дзуапп джттынц рагагъоммж лжвжрд фарстжн. (Архайджытж сты жнжуд предметтж, фжлж хайджын сты аджймаджы миниуджытжй).
-Чи сты архайджытж?
- Хуымжтжджы нж равзжрста йж уацмысы хъайтартжн дидинджыты. Мжнж уый фждыл куыд зжгъынц С. Маршак жмж Н. Заболотский.
Бакжсын жмж равзарын цитатжты сжйраг хъуыды.

Мысль некогда была простым цветком,
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит.
Н. Заболоцкий.

Человек – хоть будь он трижды гением –
Остается мыслящим растением.
С ним в родстве деревья и трава.
Не стыдитесь этого родства!
С. Маршак.
- Куыд жвдыст цжуы жрдз жмж аджймаджы хжстжгдзинад ацы жмдзжвгжты ржнхъыты?
- Цжмжн равзжрста Цомахъ йж аргъауы сжйраг хъайтартжн дидинджыты, С.Маршакы жмдзжвгжйы ржнхъыты хъуыдымж гжсгж?

- Цавжр аджмон жмж литературон аргъжуттимж ма стут зонгж? Цжй миджг ис сж хицжндзинад?

Скъоладзауты каст цжгжй.

Уацмысы анализ жвзаргж кастжй пайдагжнгжйж.

- Цавжр жрдзы хъжбысы ржзыд хжххон дидинжг? Бакжсут уыцы бынат.
- Цы ран ржзы быдырон дидинжг та? Бакжсут уыцы бынат.
- Куыд схонжн ис литературжйы ацы жрфыстытжн, цавжр аивадон фжржзжй пайда кжны автор?

Байхъусын дыууж дидинжджы диалогмж (аудио-жрмжг).
- Бафжлваржм ма мах джр артисты хуызжн уыцы диалог бакжсын.

- Йж цавжр миниуджытж жргом кжны йж ныхжстжм гжсгж хжххон дидинжг?
- Цавжр аджймаджы миниуджытж ис быдырон дидинжгмж та?

Ахуыргжнжджы хатдзжг.

- Аджмимж йж цард чи сбаста, аджмжн хорздзинждтж аразынжй амондджын чи у, ахжм аджймаджы хуызы жвдыст цжуы быдираг дидинжг.
- Кжцы ныхжстжй бжржг у, цы у йж царды бжрзондджр нысан быдираг дидинжгжн, цы хоны амонд? Бакжсут уыцы бынат. ( Мж амонд мжнжн мж дзыллжйы амондимж жмхжст у.)

- Уж цжстытыл куыджй ауад, быдырон дидинжджы хуызы жвдыст чи жрцыд, уыцы аджймаг?
- Цавжр хорздзинждтж жрхжссид, сымахмж гжсгж, аджмжн?

- Ирон аджмы жхсжн фыджй-фыртмж уыд куырыхон лжгтж. Дзыллжйы хорз цардыл чи тох кодта, сж ржсугъд фиджнмж сын чи бжллыд, ржстдзинадыл сж чи аржзта. Уыцы куырыхон аджмы жхсжнжй никуы сцух уыдзжн Хетжгкаты Къоста – ЙЖ РЖСТДЗЖВИН НЫХАСЖЙ, Абайты Васо – ЙЖ БИРЖ ЗОНАДОН ФЖЛЛОЙЖ, Тлаттаты Чермен- ЙЖ УДУЖЛДАЙ ТОХЖЙ, СЫЛГОЙМАГ, ИРОН ДЗЫЛЛЖЙЫ ИРВЖЗЫНГЖНЖГ- Задалески Нана
- Сж удвжллой уыд сж амонды хос!

- Абоны царды та не 'хсжн, йж дзыллжйы амонджй чи цжры, ахжм аджмжй кжй зонут?
- Уждж хжххон дидинжг та йжхи амондджын цжмжй хоны? Бакжсут уыцы бынат.
-Сымахмж гжсгж, уый амонд у?
- Цжй аххос у йе 'намонддзинад? (Уый у иунжг).
Бакусын пейзажон нывтыл.
- Куыд жвдыст жрцыд нывы та дыууж дидинжджы уавжр?

Ахуыргжнжджы хатдзжг.
- Иунжг аджймагжн нжй амондджын ужвжн. Уымжн жвдисжн сты ацы жмбисжндтж джр.

Жвзжрст цжуы жмбисжндты хъуыды.
- Ацы хъуыды бирж фысджытж бавждтой сж уацмысты бындуры, хистжр кължсты джр ма базонгж уыдзыстут, иунжджы жнамонддзинад жвдисжг уацмыстимж.

Скъоладзаутж кжсынц жмж жмбарын кжнынц, цы цитатжтж сахуыр кодтой, уыдон. Цы нывтж скодтой, уыдонмж гжсгж алчиджр жмбарын кжны йж жнкъаржнтж.

5. Урочы кжронбжттжн.

-Цавжр у аргъауы сжйраг хъуыды?
-Цжуыл нж ахуыр кжны ацы уацмыс?

Ахуыргжнжджы хатдзжг.
- Аджмимж чи нж цжры, аджмы жхсжн йжхи хъалжй чи жвдисы, аджмы амонд йжхи амонд чи нж хоны, уый сжфгж кжны, уымжн жмж ИУНЖГ у.

- Уждж ма разджхжм, нж урокжн эпиграфжн кжй райстам, уыцы ныхжстжм.
- Цы зжгъинаг у поэт жмж куыд баст у йж хъуыды нж аргъауы мидисимж?
- Раджхжм нж урочы темжмж:
- Цы у царды бжрзондджр нысан?
Жппжт дзыллжйы амонд!!!
6. Хждзармж куыст.

Аргъау кжсын, мидис хи ныхжстжй дзурын, йж сжйраг хъуыдыимж жнгом баст жмбисжндтж равзарын жмж ныффыссын.

7. Бжржггжнжнтж комментаритимж.

Нывжст ирон литературжйы урокмж
6-жм къласыTimes New RomanУрок - дискуссиТемж: Царды бжрзондджр нысан Гждиаты Цомахъы
аргъау "Дыууж дидинжджы"-мж гжсгж.Горы Осетии22 Заголовок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий