Заюшка


Төр: «Гер. Герт бәәх хамг юмн» (1 кичәл)
Күсл: Герин тогтацта бичкдүдиг таньлдулх. Ахр зәңгс тогтаҗ чаддг чадвр батлх. Ни – негн бәәдг сурһмҗ өгх. Сурврт чикәр хәрү өгх.Дасх үгмүд: гер, терз, үүдн.Олзлх эв – арһс: «Туулан гер» - гидг тууль,
Дөнцл:
Кичәлин йовуд:
Мендлһн. (оргмомент)
Чини нерн кемб?
Чи кедүтәвч?
Теңгрин бәәдл шинҗлһн.Һаза ямаран җилин цаг? Һаза үвл.Эндр һаза ямаран өдр? Салькта өдр, нарта өдр, бүркг өдр, киитн өдр.Әәһин көдлмш.(мана кичәлд Байрта ирв)
Заңта күүкн уульна «ә-ә-ә»
Сән күүкн дуулна «а-а-а»
Шин төр даслһн.«Кезәнә бәәҗ. Арат туула хойр ни – негн нәәҗнр бәәҗ. Туулад модн гер бәәҗ. Аратын гер болхла, мөсн гер. Гер – гисн дом (неҗәдәр болн хамдан давтх). Хавр ирхлә, аратын гер хәәлҗ одв. Арат нәәҗүрн ирәд келнә: «Туула, туула мини гер хәәлҗ одв, намаг тәвич, би даарчанав.». Туула тегүг герт орулна. Арат герт орчкад, туулаг көөчкнә. Туула ууляд сууна. Бичкдүд, туулад нөкд болхмн? Гер кехмн? Гер тосххин өмн амрхм.
Амрлһн:Аратын гер ик, ик.
Туулан гер бичкн, бичкн.
Күүкд, эндр бидн туулад гер зурхмн.
Эн гер. Гер бәәдләрн ямаран? Дөрвлҗн. Герин ора бәәдләрн ямаран? Һурвлҗн. Эн герт юн уга? Үүдн – дверь, терз – окно. Үүдн, терз хойриг поролон авад зурхмн.
Эн юмб? Эн үүдн. Үүдн ямаран өңгтә? Кедү үүдн бәәнә? Негн.
Эн юмб? Эн терз. Терз ямаран өңгтә? Кедү терз бәәнә? Негн.
Ашлвр:
Йир сән гер болв. Күүкд хоорндан яһҗ бәәх кергтә? Ни – негн.
Мана кичәл төгсв. Сән бәәтн.
МКДОУ детский сад «Торга»
Открытое занятие по калмыцкому языку
во 2 младшей национальной группе на тему:
«Гер. Гер дотр бәәх хамг юмн»

Приложенные файлы

  • docx zayushka
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий