Велосипедтат2

БалаларныS юлларда k‰м урамнарда _з-_зл‰рен тотуы. Велосипед k‰м аннан файдалану. ”.
Уртанчылар т™ркеме
Эшне _т‰де:
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Н™н‰г‰р балалар бакчасы» муниципаль бюджет м‰кт‰пк‰ч‰ белем бир_ учреждениесе т‰рбиячесе Закирова Г™л_з‰ Харис кызы

Программа эчт‰леге :
Белем бир_че: Балаларны велосипед k‰м аннан ничек файдалану, аны буеSа k‰м яшь _зенч‰леген‰ карап сайларга ™йр‰т_. Велосипед ™чен кир‰кле юл билгел‰ре бел‰н таныштыру.
^стер_че:Балаларда урамда k‰м юлларда _з – _зл‰рен тоту культурасын ныгыту.
Т‰рбияви: Юлларда игътибарлы булырга, б‰ла – казалардан сакчыл караш т‰рбиял‰_.

Методик алым:
Максат: Балаларны велосипед k‰м аннан ничек файдалану турында ™йр‰т_ k‰м велосипед ™чен кир‰кле юл билгел‰ре бел‰н таныштыру.
Балаларда урамда k‰м юлларда _з-_зл‰рен тоту культурасын ныгыту.
Юлларда игътибарлы булырга,дуслык, берд‰млек , бер-береS‰ ярд‰мчел ‰д‰плелек т‰рбиял‰_.
Fиkазлар: р‰семн‰р, юл билгел‰ре,йомшак уенчыклар.

С_злек: велосипед, светофор.
Ш™гыль барышы.

Т‰рбияче:
Ис‰нмесез балалар! К‰ефл‰регез ничек? €йд‰гез ‰ле, бер-беребезг‰ карап елмаешыйк, к_Sелл‰ребез тагында к_т‰релеп китсен.(балалар бер-берсен‰ карап елмаешалар).
Балалар Gайлап утырыйк k‰м шушы р‰семн‰рг‰ к_з салыйк.( слайд № 1)
Бу р‰семд‰ сез н‰рс‰л‰р к_р‰сез ? Сезг‰ танышмы болар? (балалар Gавабы).
СезнеSд‰ шундый матур велосипедларыгыз бармы?(Gавап)
Балалар, ‰ сез ‰леге велосипедларныS кайсысын сайлап алыр идегез ?Сайлаганчы уйлагыз, ул сезнеS буегызга туры килерг‰ тиеш.( слайд №2 , балалар алдында велосипед ясалган карточкалар.)
Мен‰ мин шушы велосипедны сайлап алыр идем,ч™нки ул зур k‰м минем ™чен бик уSайлы. Яле, карточкаларыгызны к_рс‰тегез ‰ле. Кем _зен‰ нинди велосипед сайлап алды ик‰н. (балалар карточкаларын к_рс‰т‰л‰р.)
Карагыз ‰ле, Марат _зен‰ велосипедны д™рес сайлаганмы? Сез ничек уйлыйсыз?( Марат 6 яшь ,Gавап , слайд №3)
€ безнеS кечкен‰ Алмазыбыз _зен‰ велосипедны д™рес сайлаганмы?(Gавап слайд №3)
€йе, Алмаз _зен‰ велосипедны д™рес сайламаган.€ нинди велосипедны сайларга кир‰к ? ( Gавап слайд №4)
Дим‰к, велосипедны _зеSнеS буеSа k‰м яшь _зенч‰легеS‰ карап сайларга кир‰к ик‰н.
(сюрприз момент. €ни Куян баласын Gит‰кл‰п кер‰.)
Ис‰нмесез, балалар! Мин сезг‰ бер йомыш бел‰н килг‰н идем. Мен‰ улым ЙомшаккаемныS туган к™нен‰ велосипед б_л‰к ит‰рмен диг‰н идем. Сез ярд‰м ит‰ алмассызмы, улыма нинди велосипед сайларга
ик‰н ? (слайд №5 )
Балалар , н‰ни куянга кайсы велосипедны сайларга кир‰к? (Gавап )
€йд‰гез, берг‰л‰п ярд‰м итик. ( слайд №6 )
Балалар, ‰ле велосипедны сайлап кына т_гел, ‰ аны кир‰кле урыннарда файдалана белерг‰ д‰ кир‰к. Ш‰k‰рл‰рд‰ велосипед бел‰н й™р_ ™чен махсус м‰йданчыклар k‰м махсус билгел‰р бар..(слайд №7.8) Шушы м‰йданчыкларда й™рс‰гез ген‰ б‰ла –казаларга юлыкмассыз.
Мен‰ бу билге велосипедта й™рерг‰ ярый диг‰нне аSлата.Карагыз ‰ле бу билге нинди формада k‰м нинди т™ст‰? (1-2 бала Gавабы.)
€ мен‰ монысы велосипедта й™р_ тыела диг‰н билге.Бу билге куелган урыннарда й™рерг‰ ярамый. Азат ‰йт ,‰ле ,бу билге нинди формада?
€ т™се нинди ? Камил‰ ‰йт ‰ле.
Дим‰к,бу билгел‰р формасы k‰м т™се бел‰н аерылып тора ик‰н.€ х‰зер берг‰л‰п ял итик.( Ял “Светофор” уены.)
Кызыл ут : балалар торып баса.
- Сары ут: кулларны ч‰б‰клил‰р.
Яшел ут: аякны тыпырдаталар.
Дидактик уен : Мозаика “Велосипед Gыю” , “ Кара k‰м ‰йт “ (слайд №10)
- Молодцы ! Булдырдыгыз .Мен‰ Куянкай , син безнеS балалар бел‰н _зеS‰ бик к_п м‰гъл_матлар алдыS ..Юлларда k‰м урамнарда _з-_зеSне д™рес тоту кагыйд‰л‰рен д‰ онытмаска кир‰к.Ч™нки сез д‰ мен‰ шушындый б‰ла-казаларга юлыгуыгыз бар.( с™йл‰ш_)

Йомгаклау:
Дим‰к , б_генге ш™гыльд‰н чыгып, шундый н‰тиG‰г‰ килдек: Юл кагыйд‰л‰рен т™г‰л _т‰рг‰, игътибарлы булырга, бер-береS‰ ярд‰м ит‰рг‰ , дус k‰м берд‰м булырга кир‰к.


Приложенные файлы

  • doc velosipedtat2
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий