Венера


Данлы7лы илем.
№2р кемде8, ата-2с23е ке1ек, 726ерле Тыу4ан иле бар. Кемдер 3ыуы7 Себер62, кемдер э9е Экватор6а тыу3а, мин 7ояшлы, саф 3ауалы, хозур т2би42тле, сылтырап а77ан шифа 3ыулы Баш7ортостан исемле илд2 тыу4анмын.
Тыу4ан илем – Баш7ортостан,
Ауыл7айым – М29к21ем.
Урман4а бай тир2-я4ы,
Тыныс з2п-з28г2р к1гем.
Тыу4ан районым – Учалы. Ул т2би42тте8 и9 киткес матур урынында - Европа мен2н Азия ки9ешк2н ер62 урынлаш7ан. Уны8 м03аб2т ап-а7 7арлы Ир2м2л тауы 16е ни тора! «1ли2 исемле шифа 3ыулы шишм23ене8 3ыуын эсеп 3ауы4ыр4а т0рл0 я7тар6ан кешел2р кил2л2р. Урмандары а4ас7а бай. Яландарында к166е8 яуын алырлы7 матур с2ск2л2р, т2мле емешт2р 192. Емеш – ел2кт2рен йыйып хал7ым р2х2тл2н2.
?оштар нинд2й матур 3айрай! ?имм2тле тиреле й2нлект2р бик к1п. Фай6алы 7а6ылмалар4а бик бай мине8 тыу4ан я4ым. Уны8 й2шм2 ташы 4ына ни тора!
М262ни2т - с2н42т 0лк23е буйынса ал4а китешк2н бе66е8 район. Хал7ыбы6 ара3ынан сы77ан ар6а7лы ш2хест2ребе6 бихисап. Д2ртле йырсыларыбы6 ауыл буйлап й0р0п, матур йыр6арын б1л2к итеп торалар. Бына к1пт2н т1гел ауылыма Н2зиф2 ?адырова килде. Халы77а й2ш21 д2рте 09т2п, к18елле йыр6арын йырлап 7айтты. К1рше ауыл Сораманда 19к2н йырсы М2хм1т Н26ершин мен2н 4орурланабы6. Науры6 ауылынан ш2п бейе1се 32м 7урайсы Р2ис Низаметдиновты я7шы бел2бе6. Ауылды8 я7шы я6ыусы3ы ине Ф2рит Билалов. Уны8 ижадын 192 т0шк2с 0йр2н2с2кбе6. М29к21 ауылында тыу4ан ат7а6ан4ан у7ытыусы З03р2 Б1л2кова 6ур ма7тау4а лайы7. Уны8 ту4аны Зилд2 «хм26и2 7ы6ы бе66е у7ыта. Ул да бе66е ту4ан телде, Тыу4ан илде 30й0рг2, уны8 намы9лы Кеше3е итерг2 к0с 3ала. Тыу4ан м2кт2бемде бик к1п йылдар ет2кл2г2н ;амир Х2с2н улы Дауытов тик ма7тау 31662рен2 ген2 лайы7. Ул, бала 16 ауылында белем ал3ын тиеп, м2кт2п булдыр6ы. Уны8 хе6м2те яр6амында бе6 йылы, я7ты м2кт2пт2 у7ыйбы6.
Та4ы ла, бе66е8 тыу4ан илебе6 б0г0нг0 к0нд2 , б0т2 ил ара3ында, 16ене8 7е12тле 32м шифалы балы мен2н данлы7лы. Дауаланыр4а балды8 нинд2й ген2 т0р0 ю7!
И8 м03име Баш7ортостаныбы66а тыныс, шу4а к1р2 бе6 б2хетле тормошта й2ш2йбе6. Артабан да илебе6 с2ск2 ат3ын, 19еш3ен, к1гебе6 ая6, тыныс бул3ын тип тел2йек. Мин илем2, хал7ыма, Тыу4ан илем2 б2хетле баласа7 б1л2к итк2нен2 р2хм2тлемен.
Иншаны Венера ;атауллина я66ы, 4 класс, М29к21 урта м2кт2бе.
У7ытыусы3ы Зилд2 «хм26и2 7ы6ы М21литова

Приложенные файлы

  • docx venera_0
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий