Вежадырся гаж еля

Вежадырся гаж.

Лцсьцдысь - Старцева Эльвира Александровна,
коми кыв да литература велцдысь,
Ыджыдвидз сиктса «Шцр школа»

Мунан кад: 2011 вося тцв шцр 7 лун , квайт час рыт.
Мунан ин: Ыджыдвидзса шцр школа, ыджыд жыр.
Нуцдысьяс: Алёна - коми серцн мичмцдцм мича сарапана ныв; Антон - коми серцн мичмцдцм мича дцрцма зон.
Гаж нуцдан жыр: Коми керка пытшкцс: лабичьяс, пызан, пызанц вольсалцма сцстцм югыд дцра, пызан вылын самцвар, пуысь да сюмцдысь быдсяма важ дозмук, ыджыд блюдйын пцжалцм нянь, сов доз, рудзцг няньысь вцчалцм фигуркаяс; пельцсын цшалц цбраз; стенын серпасалцм тцлысь, яръюгыд кодзувъяс.

Алёна: Бур рыт, дона войпукысьяс!
Гажцдчыны радейтысьяс!
Нимкодь ставцс аддзыны,
Вежадырся гаж нуны!

Антон: Йцктыштам да ворсыштам,
Нцдыштам да сьылыштам,
Важъя кадсц казьтыштам,
Локтан восц туналам!

Алёна: Войдцр Рцштвосяньыд да Ва Вежцдан лунцдз ок и ёна гажцдчылцмацсь. Тайц лунъясас том йцз вцзйысьлцмацсь цткцн олысь пцль-пцч либц нывбаба ордц войпукны, либц медавлцмацсь кодлыськц керкасц.

Антон: Ми талун сідзжц тіянкцд войпукам, важсц казьтылам да пцттцдз ворсам- гажцдчам.

Алёна: А мед эз вцв кцдзыд ворсны-гажцдчыны, колц ломтыны пач, но миян, видзцдтц, пескыс пырттцм. Вай, нывъяс, пыртцй цти пескцн пес чипассьыс (пессц водзвыв дасьтцма).

Антон: Важцн пес отсцгцн гадайтчылiсны: войнас петавлісны пес чипас дорц да син куньцмцн босьтлісны ки улас медводз сюрцм пес. А сэсся пес вылц видзцдцмцн висьтавлiсны, кутшцм лоц верцсныс.

Алёна: Нолтц, нывъяс, петкцдлцй, кутшцм пес тiянлы сюрис? (Нывъяс петкцдлцны бцрйцм песнысц):
шыльыд кц – верцсыд лоас бур да мелi;
вывтi потласьцма кц – верцсыд лоас пцрысь да пыр кутас броткыны;
увъяса кц– ыджыд семья, кымын ув, сы мында и челядь;
кыз пес кц - ён да кыз верцс лоас;
кырсьыс кц абу – жцникыд гцль лоц;
вцсни мича кырся кц –жцникыд лоас том;
пескыс кц кыз кырся–верцсыд лоц озыр;
пескыс кц чукыля- мукыля да дзик пучцй розьцсь- верцсыд лоц либц пцрысь либц кутшцмкц нелючкияса.

Антон: Со и тцдмалiм, кутшцмцн лоцны нывъяслцн верцсъясныс. Пескыс эм, колц ломтыны пач. А медым пачыс ломзис бурджыка, корам сьывны гцсьтъясцс.
(Нывъяс йцктігмоз сьылцны «Козйц, козйц» сьыланкыв)
Козйц, козйц, мый сулалан?
Ме цд тэнц пцрцда,
Ме цд тэнц пцрцда да,
Пескц керала.
Пескц керкала да,
Пачц ломта.
Кыз цгырц уськцда да,
Сё блин пцжала.
Вцсни цгырц уськцда да,
Сё печенча пцжала.

Алёна: Ок, кутшцм гажаа пачным ломзис.
Антон: Керканым югдic да шоналiс, позьц и гажцдчыны!
Алёна: Ва вежцдан лун пасйцны тцв шцр 19-цд лунц, буретш тайц лунц Иордан юлцн вежа ваын пыртiсны Иисус Христосцс.
Антон: Медшцрыс тайц лунц - вичкоын да йцрданын ва вежцдцм. Юрбитцм бцрын Енлы эскысьяс мыссьцны вежа вацн да босьтцны сьцрсьыныс, повтцмджыкъяс весиг бузгысьлцны вежцдцм ваас. Тайц вацн вежцдлцмацсь керка-картанысц. Вежа ваыс дыр кад кутц бурдцдчан вынъяссц, оз тшык. Сцмын ставсц колц вцчны эскцмцн.
Алёна: Крещение дырйи аслыспцлцсцн лыддьысьц и лым. Шыбитны кц сiйцс юкмцсц, ваыс сэтысь оз косьмыв.
Антон: Важцн кузь тцвся рытъясц нывъяс печкылiсны, кысьылiсны. Но вежадырся рытпукъяс – аслыспцлцсцсь. На вылц удж эз босьтлыны, а волiсны гажцдчыны да шойччыны. А содтцд - бцрйыны аслыныс пцв во быд кежлц.
Алёна: Содтцд рытпук вылад ныв-зон вайлiсны аскцдныс нуръясянтор. И ми эгц вунцдцй та йылысь, видзцдлцй, мыйта быд пцлцс сёян-юаныс миян пызан вылын.

Алёна да Антон: Пызан вылын сёян-юан,
Нуръясьыштны колц.
Ёрта-ёртлы вайц шуам:
- Няньцн-солцн!

Антон: Тцлыс- кцдзыдлань, а йцзыс- гажъяслань, шулцмацсь важцн. Январь 6-цд лунц, Рцштвоса сочельник бцрын, воссьыліс январса гажъяслцн сьцрсьцн- бцрсьцн мунцм. Куття лунъяс. Рцштвосянь Вежалунцдз (январь 7-цд лунсянь январь 18-цд лунцдз) том да верстьц йцз заводитлiсны куттяасьны. Гугцн пасьтавлiсны ыж ку пась да ветлiсны керкаысь керкац. Ветлывлісны ёнджыка сэтчц, кцні олісны озырджык да шаньджык йцз. Куттяясцс быть вцлi колц корны керкац да гцститцдны, либц сетны мыйкц сёян пиысь. Кцзяеваыс кц оз лэдз найцс, куттяяс вермисны вцчны мыйкц лёктор: кисьтны пес чипас либц игнавны цдзцс, шыблавны гцлик.

(Ыджыд шумцн пырцны куттяяс, сьылцны):

Коляда - моляда,
Гильцда да мольцда,
Кодi мыччыштас нянь –
Лоц овмцсыс шань.
Пемцс посни и гырысь,
Мед гидняыс тыр.
А кодi пыдди оз пукты –
Став цдзцссц тупкам!

Алёна: Мый нц тайц, нцшта локтысьяс лоисны?

Куттяяс: Ок, удал зонъяс!
Ок, шань нывъяс!
Паськыдджыка восьтцй цдзцс,
Керка жырйц лэдзцй гцстьцс! (Шыблалцны зцр)
Локтіс, локтіс коляда. Рцштволы паныда.
Чолцм! Зцр шыблалам, медым керкаын пыр вцлі шуд.
Коді сетас пирцг, сылы скцт да живцт.
Кцзяиныс керкаын, быттьц пан райын.
Кцзяйкаыс керкаын, быттьц мазі ма пиын.
Ичцт челядь керкаын, быттьц блинъяс ма пиын.
Локтіс, локтіс коляда. Рцштволы паныда.

Алёна: Мунц, мунц бцр гортад, энц повзьцдчцй, гцститцдны нинцмцн, сідзи асьным унацн.

Куттяяс: Ак, ті сідзина тіянлы
(Гцликцн быттьц нцйтыштцны гцсьтъясцс)

Антон: Но и шызьцдiсны бур йцзсц.
Алёна: Тайкц ставныс оз пышъявны.
Антон: Локтiсны гажцдчыны да цд оз жц разцдчыны!
Локтцй пырцй, дона гцсьтъяс, гажцдыштцй миянцс. Чцсмасьыштцй миянкцд!
(Гцсьтъясцс чцсмцдлцм бцрын)

Антон:
А вайц ворсыштамцй!
Корам артмцдны 2 кытш. Пытшкцс кытшас – зонъяс, ортсыас – нывъяс. Сьыланкыв юргигцн тi йцктцй, ме коколюкацн ветлцдла параяс дортi. Кор горцда «Коколюка!», корсьцй аслыныд пцв: нывъяс – зонъясцс, а зонъяс – нывъясцс. А ме сэк костi шыбита коколюкасц да босьта аслым пара.
Кодi коли паратцм – босьтц коколюка да:
- сьылц радейтана сьыланкывйысь юкцн;
- висьталц радейтана кывбур;
- чолцмалц Вежадырся гажцн да с. в.

Алёна: Вежадыр кадц ыджыд ин босьтц гадайтчцм. Вежадырся тунасьцмыд медся стцч. Олцма войтыр векджык зілис тцдмавны, бура- ц воас град выв пуктас, тшак- вотцс; том нывъяс кцсйисны тцдны, петасны- ц верцс сайц; том гозъя- лоцны – ц налцн челядь, да уна мкцдтор.
Гашкц, и ми тшцтш гадайтчыштам? Но кцсъя ставлы висьтавны, мый гадайтчыны важцн вцлі ёна полцны. Сы вцсна, мый гадайтчцмкцд йтичцма уна лёктор: вермасны локны керкац мутияс, вцрса да васа. Либц мутиыс вермас войнас локны да узигад юрсицдыд някравны. Но мый, энц повзьцй? Кцсъянныд гадайтчынытц?
(Кцсъям)

Антон: Сідзкц, пукталцй ставныд тайц блюд вылас ассьыныд чунькытшъяс, сикцтшъяс, мый кодлцн эм. Быдцнлы колц мыйкц сетны. Ставсц пуктам нянь кусцкъяс сорцн. Вевттям ки чышкцдцн, а сэсся гадайтчысьяс цта-мцд бцрсяыс кыскаласны (синсц тупкцмцн). Мый медводз сюрас ки улас, сійц и лоц. (Туналцны): Куття – войся, китруйт – мудруйт! (Гадайтчцны):


Нянь – бур олцм;
сунис – туй;
чунькытш- верцспу;
сьцм- озырлун;
сю – шуд;
сакар- юмов олцм;
да с.в.

Антон: Нылукъяс, кодi кцсйц тцдмавны, петас оз таво верцс сайц, матыстчцй ме дорц.Чунькытшцн гадайтчцм:
Нывъяс, менам киын шыдцс тасьтi. Цнi ме кута матыстчыны тіян дорц, а ті пукталцй тасьтiас ассьыныд чунькытшнытц. Ме ставсц цтлаын гудрала!..
(Туналц): Куття – войся, китруйт – мудруйт!

Цнi видзцдлам, кодлы кутшцм чунькытш шедас? Быдцн гумовтцй китыр шыдцс да видзцдлцй, кутшцм чунькытш шедiс:
дона изъя – зонмыс озыр;
зарни – петан озыр верцс сайц;
аслад чунькытшыд – мый кцсъян – сiйц збыльмас;
кык чунькытш – кыкысь петан верцс сайц;
нинцм абу – верцс саяд таво он на пет;
ыргцн – верцсыд лоц гцль;
эзысь –радейтысь зон сайц петан.

Алёна: Чунькытш отсцгцн нцшта со тадзи позьц гадайтчыны:
Стцканц коймцд пайсц кисьтны ключысь ва. Сэтчц лэдзан зарни чунькытш да видзцдан кытш пытшкцсас. Недыр мысти вермас мыччысьны кутшцмкц мыгцр. Тайц мыгцрсц и колц сюся видзцдны. Шуцны, вермас пц верцсыд тыдовтчыны.

Антон:
Чунькытшцн нцшта тадз вцрцжитлцны.
Чунькытшсц пысалан сунис вылц да лэптан сунистіыс, мед чунькытшыс вцлі стцкан васьыс вылынджык. Сэсся ньцжйцник лэдзыштан чунькытштц, мед вацдзыс озджык судз, лцньцдан, мед оз катлась, да сетан кутшцмкц лыдпаса юалцм. Нывъяслы позьц юавны: «Кымын арцсын ме пета верцс сайц?» Недыр мысти сунис вылын цшалысь чунькытш кутас цтарц- мцдарц пыр ёнджыка и ёнджыка ветлцдлыны. Кымынысь сійц троньгысяс стцкан дорышас, сы мында арцсын и петан верцс сайц. Китц гадайтігад эн вцрцд.

Алёна: А медым тцдмавны, кутшцмцн лоас локтан во, неыджыд тасьтіц ва кисьтцны да шуцны: «Тэ, вацй, эн шумит, эн блажит, а кыдз эм да мый водзц лоц, висьтав».
Ва тыра тасьтісц нуцны посводзц либц сувтцдцны восьса енэж улц кильчц помц. А асывнас видзцдцны:
йиыс кц гцра моз кыптцма - воыс лоц бур;
шыльыда кц йизьцма - сэтшцм шыльыд жц и олцмыд лоас;
мылькъяса кц йиыс - и шуд, и мытшцдъяс аддзылан;
а лоас кц гу - ускцттьца во лоас.

Антон: Важцн нывъяс нцшта кывзысьлісны.
Кымцртцм тцлыся войц найц вцлі мунцны вичко дорц да сулалцны сылцн цдзцсъяс дорын. Кылцны кц кцлысьлысь сьылцм, сідзкц, регыд верцс сайц петасны.

Алёна:
Чипан – петуктц кц видзанныд, позьц весиг петукцн гадайтчыны.
Джоджц шыбитцны урчитцм лыда тусьяс, а сэсся 12 час войын вайцны петукцс да лэдзцны сійцс джоджц. А сэсся лэбачцн вцчцмтор серти тцдмалцны аскиа лунсц. Став тусьыс кц лоц кокалцма, тайц воын тэныд вичмас шудлун, и сійц, коді вердіс петуксц, петас верцс сайц. Петукыс кц сёяс сцмын некымын тусь, позяс тцдмавны, кор лоас кцлысьыс либц кутшцм ныв петас верцс сайц. Сідз, 3 тусь кокалцмыс петкцдлц коймцд ныв вылас. А петукыд кц нинцм эз сёй - суасны сьцкыдлунъяс.

Антон:
А тайц гадайтчцмыс медся повтцмъяслы! Колц цтнадлы вой шцр кадц мунны пывсянц да пуксьыны пызан сайц. Медводз колц цзтыны кык сись, а сэсся пуктыны воча кык рцмпцштан, сідзи, медым артмис коридор кодь туй. Сюся видзцдiгцн «коридор» помас петкцдчас мусукыд.

Алёна: Эм нцшта кцм отсцгцн гадайтчцм, кор нывъяс петцны сикт сайц да шыбитцны ас водзаныс шуйга коксьыс кцмсц. Сы серти, кытчц петкцдлас кцмыслцн нырыс, тцдмалцны, кытысь лоас верцсыс. А кцмыс кц бергцдчас бцр керкалань, таво вылц нывлы пукавны на гортас.

Антон: Но, бурмис сьцлцмныд?
Мича нывъяс да удал зонъяс, мед став вцвлцм лёкыс бцрц кольц, а бурыс збыльмас, сы вылц и вежа рытъяс, сы вылц и Рцштво гаж!

Алёна: Гадайтчыштiм! А цнi позьц и ворсыштны!

Ворсцм «Пидзцсъяс эмцсь, а пуксьыны некытчц»
Корам став зонуловлы корсьны аслыныс пцв – нывъясцс. Кодi аддзис аслыс пцвсц, матыстчцй ме дорц. Зонъяс сувтцны цти пидзцс вылас. Нывъяс сулалцны асланыс зонъяс дорын. А цти нывлцн параыс абу, лишнцй. Сцмын заводитас кывны шылад, нывъяс йцктцны кытш гцгцрыс. Кыдз сцмын шыладыс дугдц кывны, нывъяслы колц аддзыны зэв цдйц любцй зонлысь пидзцссц. Ныв, кодi эз удит пуксьыны зон пидзцс вылц, бцрйц сьцлцм вылц воысь зонмцс. Найц кутлысьцны, окасьцны да мунцны пельцсц. (Ворсцм)

Антон: А цні ворсыштам «Лентаысь». (Корц зонъясцс) Со менам киын уна сикас лента, ставыс мича да яръюгыд. Быдцн бцрйц, кутшцм сылы сьцлцм вылас воис. А цнi вочавидзцй, кодъястцг ми огц вермцй овны? Дерт жц, нывъястцг! Мича аканьяс, корам татчц. Босьтцй тшцтш лентаяссц. Со и артмис миян уна рцма кытш. Шылад улц йцктамцй, а кор сьыланкывйыс помасяс, лента помъяссц гартцй и аддзцй ассьыныд пцвнытц. (Ворсцм)


Ворсцм «Гын сапцг»
Алёна: Со кымын пцв аддзисны цта-мцднысц! А цнi видзцдламцй, кутшцм паралцн ёртасьцмыс лоц крепыдджык! Тiян водзын сулалц гын сапцг. Колц чеччыштны сы вомцн, бипур вывтi моз. Оз кц усь – цтмоза мцвпаланныд и восьлаланныд, усяс кц – коднытц кц тiян пиысь кыскц шуйга вылц.

Антон: Мудзинныд? Позьц шойччыштны да сьылыштны- йцктыштны. (Гцсьтъяс йцктцны- гажцдчцны. Пцттцдз гажцдчцм бцрын).

Алёна: Дона гцсьтъяс! Ми радцсь, мый волінныд миян ордц. А цні корам ставнытц пызан дорц: юны пцсь тшай, чцсмасьыштны коми пцжасцн.

(Тшай юцм)

Алёна: Ставныдлы кыпыд удж да чцскыд сёян – юан во чцж!
Алёна да Антон: Быд бурсц! Аддзысьлытцдз!
(Ставцн разцдчцны)13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115
;ђ Заголовок 1;ђ Заголовок 2;ђ Заголовок 3;ђ Заголовок 4;ђ Заголовок 5;ђ Заголовок 6;ђ Заголовок 7;ђ Заголовок 8;ђ Заголовок 915

Приложенные файлы


Добавить комментарий