Жаабдай коспект на бур


Буряад Республикын эрдэм hуралсалай засагай зургаан“ТΥнхэнэй аймаг” гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан«Толтын дунда hургуули» гэhэн муниципальна гΥрэнэй тэдхэмжэдэ байhан юрэнхы hуралсалай эмхи зургаанБуряад литератураар 5-дахи ангида
үнгэргэгдэхэ хэшээлэй түсэб
Темэ: “В.С.Халхуевай «Жаабдай» гэhэн онтохон соохи хара hанаан сагаан сэдьхэл хоёрой тэмсэл”
Багша: Ахаржанова Баярма Викторовна
Хуурай- hубаг2015 он
Хэшээлэй зорилго:
1. В.Халхуевай намтартай ба «Жаабдай» зохеолтойнь танилсуулан, литературна ба арадай онтохонуудай илгааае элирүүлхэ, үйлэдэгшэ нюурнуудай дүрэнүүдые элирүүлхэ, зохёолой сюжедэй байгуулга дээрэ хүдэлмэри;
2. Уран гоёор уншалгын, уран зохеолой анализ хэхэ дадал хүгжөөхэ;
3. Хүнүүдэй хоорондохи харилсаан, хани нүхэсэл тухай мэдэсэнүүдые гүнзэгырүүлхэ, муу hанаан, хара сэдьхэлhээ hэргылхэ.
Хэрэгсэлнүүд:
В.С.Халхуевай намтараар компьютерна презентаци, «Жаабдай» онтохоной текст, В.С.Халхуевай номууд,
Хэшээлэй ябаса.
Эмхидхэлэй үе.
Гэрэй даабари шалгалга, үзэhэнөө дабталгаЛитературна ба арадай онтохонуудай илгааа гэhэн таблица бүридхэхэ. жэшээнүүдые hанаха.
Арадай онтохонуудЛитературна онтохонуудГол хубиА) В.С. Халхуевай намтар тухай компьютерна презентации, В.Халхуевай номуудые хэрэглэн багшын хөөрөөн..
Б) «Жаабдай» онтохоной анализ.
Словарна ажал.
Асуудалнууд ба даабаринууд:
Яагаад Аляа-Бата дайсанаа илажа шадааб?
Гансаараа Аляа-Бата дайсанаа даража шадаха байгаа гү? Хэн туhалааб?
Жаабдай гэжэ хэн бэ? Танай hанахада автор юундэ онтохон соогоо иимэ дүрэ оруулааб?
Υгытэй зониие хашаhан, дайлаhан хүнүүдые нэрлэгты. Тэдээндэ характеристикэ үгэгты.
Автор геройнуудтаа яажа ханданаб? Танай hанамжа юун дээрэ үндэhэлнэб гэжэ хэлэжэ үгэгты..Онтохон соохи уран аргануудые нэрлэгты?
Онтохо уншалга. Ролеор уншалга.. Табигдаhан асуудалнуудаар хөөрэлдөөн.
Бэхижүүлгэ.
Сюжедэй бүридэмэлнүүдэй hубарил элирүүлхэ.

left11430Аяншалгын эхин
Аяншалгын эхин
419671511430Арза хара Мангадхайтай уулзалга00Арза хара Мангадхайтай уулзалга
2091690274955Аляа-Бата- үншэн хүбүүнАляа-Бата- үншэн хүбүүн
left212090 Адаг ноеной урбалга0 Адаг ноеной урбалга
4168140171450Ороолонгуудтай тэмсэл, арад зониие сүлөөлэлгэ00Ороолонгуудтай тэмсэл, арад зониие сүлөөлэлгэ
left324485Аляа-Бата Жаабдай хоерой танилсалга.эдэ хоерой нүхэсэлэй эхин.
0Аляа-Бата Жаабдай хоерой танилсалга.эдэ хоерой нүхэсэлэй эхин.

right252730Гэртээ бусалга.
түрэ найр.
Гэртээ бусалга.
түрэ найр.

8629651148080Эхын үхэл00Эхын үхэл29203651148080Адаг ноеной эсэгыень хороолгоАдаг ноеной эсэгыень хороолго

Таблица бΥридΥΥлхэКачество Аляа- Бата ЖаабдайАдаг ноенНэрын удхаГазаа түхэлЗориг – аймхай занΥнэн сэдьхэлХүн зондо хандалгаГэрэй даабари.
Онтохо зохёохо.
Проект «В.Халхуевай “Жаабдай” гэһэн онтохоной геройнууд” (зурагуудай альбом)

Приложенные файлы


Добавить комментарий