Жахрин ачнр


«Җаӊһрин ачнр» – 2011
Сценарий
Җаӊһрахн долан дуӊһра күцәд суусн цагтЭзн нойн богд ҖаӊһрЭрднь хар нульмсан цацн хәәлҗ,
Хар торһн бүшмүдин ханцан буру зөв уга арчад сууна.
Байн Күӊкән Алтн Чееҗ:
Арслӊгин Арг Улан Хоӊһр минь,
Дән талнь дах болгсн эс билч.
Дәвхднь күлг эс билч?
Эн богдын хәәлгсн
Учр сурич Хоӊһр мини.
Арслӊгин Арг Улан Хоӊһр:
Барун тал бәәсн таниг сурад уга бәәтл
Би зүн бийәс яһҗ сурхв?
Келмрч Ке Җилһн:
Олн тана хәәрн бәәв,
Би Эзн Җаӊһрин хәәлсн учр сурсв?
Олн баатрмуд: Кел!
Ке Җилһн (далһа шар шаазһгар 3 дарад уучкад, 3 мөргәд, хойр өвдгәрн өвдгләд келв):
Сәәхн Зеерд күлгән
Хурдн биш гиҗ хәәлвт?
Арвн зурһата
Аһ Шавдл хатан бас му гиҗ хәәлвт?
Шораһас нигтОлн нутган
цөн гиҗ хәәлвт?
Учран маднд күргҗ хәәрн болыт?
Эзн Богд Җаӊһр:
Нарн суухин дор бәәдг
Парнцз нутг маниг дәәлн гиҗәнә.
Ода һурвн җил болхлаТеднә мөрдин дел сүл хойрньҖивр болад,
Дөрвн турунь болд болхлаМаднд хальддг күн уга!
Арвн хойр бодӊгуд мини,
яһдмби?
Байн Күӊкән Алтн Чееҗ:
Далн хаани орнд нег
Әрәсән булӊд
Хальмг улс заагтАта-марһа авм,
Арһта көвүн һарсн болвза?.
Җаӊһрин магтал тәвҗ, Дуудлһ кей!
Күүкн Цаһан нойн (өөрән көвү дахулсн орҗ ирнә):
Долан-долан дөчн йисн хонгт зарлад,
Хальмгин нутгт күрүв.
Олҗ авсн юмм эн!
Арслӊгин Арг Улан Хоӊһр:
Хәәмнь Хошун мини,
Толһалгсн үүл билә
Тюменя Середжаб
көвү дахулҗ йов.
Джамбе Тайше көвү дахулн йов. (тер цага дәәнә хувцта көвүд)
Эзн Богд Җаӊһр: Эн һурвн көвүг мордулхинь бедртн!
Баатрмудин андҺар дегц босад келнә: «Әгрәд одхла атх ясн, асхрхла ааһ цусн», эс гиҗ «Әгрв – нәәмн чимгнлм, асхрв – ааһ цуснлм» (Баатрмудин би биилнә)»
2-гч әӊг. «Сөм хамрта парнцз» ду дуулхла, Һурвн бичкн баатрмуд 3 полкин туган бәрәд орад ирнә.
Негнь келнә: Парнцз нутг дәәләд, Парижд күрәд, Сена гидг һоласнь мөрдән услҗ ирүвидн.
Сцен деер зогсна.
Җаӊһрахн долан дуӊһра күцәд суусн цагтЭзн нойн богд Җаӊһрин
барун тал Наполеон сууна:
Эн Бумбин оран эзлҗ,
Элдв сән нерән
Делгрүлҗ йовх болтн. ( «1812 җилин дәәчнрин би».) Җаӊһрин ачнр уралан дууҺар наадан төгсәх.
Нааднд орлцҗах улс:
Эзн Богд ҖаӊһрАһ Шавдл Байн Күӊкән Алтн Чееҗ
Арслӊгин Арг Улан Хоӊһр
Күүкн Цаһан нойн
Келмрч Ке Җилһн
Олн баатрмуд (3 күн)
Хошун Улан
Тюменя Середжаб Джамбе Тайше Тундутов
Наполеон
Залач күүкн
Дууч «Сөм хамрта парнцз»
Черноземельский районный отдел образования
МОУ «Сарульская средняя общеобразовательная школа»
Этнографический фестиваль:«Җаӊһрин ачнр»
Секция: театрализованное представление
«Җаӊһрин баатрмуд
Парнцз нутг дәәллһнд орлцһн»
Авторы сценария: Аристеева М.Н.,
учитель калмыцкого языка и литературы
Мукабенова А.В. ,
Учитель калмыцкого языка и литературы
п. Комсомольский, 2011 г.

Приложенные файлы


Добавить комментарий