Жину бырме сценарий

Ул к™нн‰рнеS даны м‰Sгелек.

МАКСАТ: 1. СугышныS кырыс чынбарлыгын, халкыбызныS сугыш
кырларындагы батырлыгын, патриотизмын k‰м милли горурлыгын
к_рс‰т_.
2. Укучыларны фикер й™рт_г‰ ™йр‰т_ аша сугыш ветераннарына
х™рм‰т – ихтирам хисл‰ре, кешелеклелек сыйфатлары, Gаваплылык
хисе т‰рбиял‰_.
3. С™йл‰м ‰д‰бен камилл‰штер_ буенча эшл‰_.


Д‰рес- чараныS барышы.

УкытучыныS кереш с_зе.

СугышныS мин ни ик‰нен бел‰м,
Кан ул, ут ул, _лем, яралар.
К_з яшьл‰ре, кайгы- х‰ср‰т, ачлык,
Тол хатыннар, ятим балалар.
(М.Садри)
Балалар, быел халкыбыз FиS_неS 70 еллыгын б‰йр‰м ит‰. Нинди авыр булган ул сугыш еллары! €мма д‰ л‰кин халкыбыз т_зг‰н, Gаны-т‰не бел‰н дошманны GиS‰рг‰ тел‰г‰н.

Сугыш... Нинди авыр, каk‰рле, шомлы, куркыныч с_з бу! Ул нич‰ миллион кешенеS гомерен ™зг‰н, к_пме баланы ятим итк‰н, аналарны тол калдырган...

Сугыш... МеSл‰г‰н ш‰k‰рл‰р Gимерелг‰н, Gир й™зенн‰н г™рл‰п торган авыллар юкка чыккан, шау ч‰ч‰кк‰ к_мелг‰н бакчалар янып к™лг‰ ‰йл‰нг‰н.

Ул елларны ничек онытасыS,-
Ил язмышы кылыч й™зенд‰.
Ир-егетл‰р китте яу кырына,
Алып к™че тоеп _зенд‰...

Б™ек Ватан сугышы чоры Совет халкы ™чен зур сынау еллары булды. СугышныS беренче к™нн‰ренн‰н _к русы, татары, удмурты, чувашы туган иле – Ватанын сакларга к_т‰релде, шуSа к_р‰ д‰ бу сугыш Ватан сугышы дип атала да.1418 к™н k‰м т™н д‰вам итк‰н бу м‰хш‰рд‰ Ватандашларыбыз GиS_че булып кайтты. Алар илебезне ген‰ т_гел, б™тен д™ньяны фашизм коллыгыннан коткарды. Сугыш авырлыгын б™тен ил, б™тен халык бел‰н берд‰м к_т‰рг‰нг‰ ген‰ GиS_ таSын к_рерг‰ насыйп булды.

70 ел _тс‰ д‰, сугыш китерг‰н тир‰н х‰ср‰т, к_Sел ярасы онытылмый. К_пме сабый ‰тисез, к_пме ана баласыз, к_пме кызлар, к_пме хатыннар тол калды ул елларда. €ле х‰зер д‰ алар югалткан кешел‰рен к™теп яшил‰р.

Еллар _т_ бел‰н к_п вакыйгалар х‰терд‰н Gуела. €мма без тарихтагы кайгылы к™нн‰рне онытырга тиеш т_гелбез.

Солдат сугышны сайламый. Ул сугышны игълан да итми. Ул бары тик, бирг‰н антына k‰м х‰рби бурычына тугрылыклы булып, халык k‰м Ватан исеменн‰н бирелг‰н боерыкны гына _ти.

АныS каkарманлыгы, батырлыгы, Ватанга ихтирамы k‰м м‰х‰бб‰те н‰къ мен‰ шунда к_рен‰.
Мен‰ шундый батырлар – каkарманнар турында булыр б_ген безнеS с_зебез (д‰рес чарабыз). БезнеS д‰рес-чарабыздагы ‰йтелг‰н с_зл‰ребез ВатаныбызныS канга туймас фашистлардан саклап _з-_зл‰ренеS гомерл‰рен G‰лл‰м‰г‰н каkарман-геройларыбызга салют булып яSгырасын.

2. Укучылар, сез сугыш турында нил‰р бел‰сез? (Китаплар уку, кинофильмнар караулары, музейда булулары турында ‰йт‰л‰р).

II. Укытучы
22 июнь... ТаS атып кил‰. Г_з‰л авыллар, ш‰k‰рл‰р тыныч йокыда. €нил‰рнеS Gылы куенында, т‰мле т™шл‰р к_реп н‰ни сабыйлар изр‰п йоклыйлар.
Шул вакытта канга туймас фашист этл‰ре безнеS чикне бозып авылларны, ш‰k‰рл‰рне _лем утына тоттылар. Б™ек Ватан сугышы башланды.
Берни белми изр‰п йоклаган сабыйлар з‰Sг‰р к_кк‰ карап х‰р‰к‰тсез калдылар. З‰Sг‰р к_кне канлы корым каплады. Аяусыз сугыш башланды.

Бер кайтырбыз, диеп китк‰н юлдан
К_пл‰р илг‰ кире кайтмады.
Алар ™чен бары Gилл‰р ген‰
Ачып-ябып й™рде капканы.
Балалар, б_ген д‰рес Б™ек FиS_неS 60 еллыгына багышлана. Без бу сугыш турында бик к_п китаплар, шигырьл‰р укыдык. Без сезнеS бел‰н “Безг‰ сугыш кир‰кми” диг‰н темага иншалар яздык, р‰семн‰р ясадык. Х‰зер шулар бел‰н мин сезне таныштырып _т‰м (укыла).
БалаларныS р‰семн‰ре буенча ‰Sг‰м‰ оештырыла.

Укытучы: Балалар, сезнеS гаил‰д‰н бу сугышта катнашкан кешел‰р булганмы? Алар турында нил‰р бел‰сез?

С‰лам, фронттан!
Азат энем, сезнеS хатны алып укыдым.Сез анда ‰тиегезг‰ зур уSышлар телисез, аныS сезг‰ еш хат язуын _тен‰сез. Энем Азат, гафу итегез, ‰тиегез башка сезг‰ _з кулы бел‰н хат яза алмый инде, ул бу аяусыз сугышта ,солдат бурычын _т‰г‰нд‰, k‰лак булды.Без сезг‰ с_з бир‰без,аныS _леме ™чен фашистлардан _ч алачакбыз.
€ти!€тием! Син х‰зер б™тенл‰й юкмы ик‰нни?Юк, ышанмыйм, ышанмыйм мин моSа.€тием! Син ис‰н, ис‰н!
Мен‰ ик‰н эш н‰рс‰д‰ ‰тием!Мен‰ ни ™чен озак язмагансыS ик‰н... Х‰зер синн‰н бервакытта да хат килм‰сме ик‰нни безг‰. € без ‰нием бел‰н синн‰н хатлар к™тк‰н идек, к™тк‰н идек...
( п‰рд‰ ябыла)

Б™ек Ватан сугышы елларында ТатарстанныS курку белм‰с батыр уллары, башка ил халыклары бел‰н берр‰тт‰н, Ватанны саклауга к_т‰релдел‰р. ^з г‰_д‰л‰ре бел‰н амбразурага каплаучылар саны бер Татарстанда гына да егермел‰п! АларныS исемн‰ре тарих битл‰ренд‰ алтын х‰рефл‰р бел‰н язылды.

Туган ил хакына, туган Gир хакына
Мусалар башларын салдылар.
Без илд‰ _ссен дип, Иделд‰ й™зсен дип,
М‰Sгег‰ чит илд‰ калдылар.

Патриот шагыйрь Муса F‰лил k‰м аныS к™р‰шт‰шл‰ренеS исемен б™тен д™нья халкы бел‰. АныS туган Gирг‰, Ватанга м‰х‰бб‰т, дошманга н‰фр‰т бел‰н сугарылган шигырьл‰р Gыентыгы – “Моабит д‰фт‰рл‰ре” – k‰рберебезг‰ таныш. Без Муса F‰лилнеS бик к_п шигырьл‰рен бел‰без, аныS с_зл‰рен‰ язылган Gырларын яратып Gырлыйбыз.
Сугышта солдат гомере
Була, дил‰р, бик кыска.
Ышанмагыз, д™рес т_гел:
Солдат _лми сугышта.
“Солдатта булган дил‰р” Gыры.

Фашист илбасарлары тарафыннан 1710 ш‰k‰р k‰м поселог, 70 меSн‰н артык авыл, 32 меSг‰ якын промышленность предприятиесе, 65 меS тимер юл Gимерелде.Бу сугышта халкымныS кулы бел‰н корылган барлык завод – фабрикалар, шахталар, кырлар кара к_мерг‰ ‰йл‰нде...

Укытучы:
Бер кайтмасак, бер кайтырбыз дип китс‰л‰р д‰ к_пме солдат туган туфрагын к_р_ б‰хетен‰ иреш‰ алмады. Алар еракта м‰Sгелек йокыга талдылар. Туган Ватаны, туган Gирл‰ре ™чен башларын салган бу батырларны онытырга безнеS хакыбыз юк. Алар безнеS бел‰н, безнеS арада.

Югалтулар алып килде сугыш,
К_пме дуслар кайтмый калдылар.
Шул дусларныS йокыларын саклап
Ак каеннар моSсу шаулыйлар.
Бу сугышта 11 меS солдат Советлар Союзы геройлары булды.Алар арасында балалар да бик к_п. Марат Казей, Лена Голиков, Валя Котик k.б.
БезнеS якты кил‰ч‰гебез, сабыйларныS тыныч йокысы ™чен башларын салган авылдашларыбызны, Ватандашларыбызны зур х™рм‰т бел‰н иск‰ алыйк.

Кичер, ‰нк‰й, кичер
Кайта алмавымны!
Чит ил туфрагында
Ятып калганымны.
€нк‰ем, хат язам!
Ничек соS х‰лл‰реS?
Юрама яманга,
Килм‰с‰ х‰б‰рем.


€тк‰ем, хат язам:
Юк башым иг‰нем,
j‰рвакыт х‰терд‰
“Сынатма!” диг‰неS.

Сугышлар б_ген д‰ д‰вам ит‰. К_пме япь-яшь егет Чечня Gиренд‰ ятып калды. МеSл‰г‰н ата-ана газиз улларын югалтты. Якты д™ньяныS k‰р таSына с™енеп яш‰рг‰ д‰ яш‰рг‰ тиеш булган к_пме с™лект‰й егетне сугыш алып китте.

Мин зиратка кер‰м
Алда – каберл‰р
Бер‰_, ик‰_, ™ч‰_... егерме...
Тукта, кызыл йолдыз куелганы
Солдат каберлеге т_гелме?


Еллар уза, д™ньяга яSа буыннар кил‰. €мма канкойгыч сугышлар турында онытырга беребезнеS д‰ хакыбыз юк. Азатлык ™чен к™р‰шт‰ гомерл‰ре ™зелг‰н батырларныS ист‰леген кадерл‰п саклыйк. АларныS исеме, онытылмас эшл‰ре, якты маяк булып, буыннардан буыннарга к_чсен! Каберл‰рг‰, k‰йк‰лл‰рг‰ сукмак ™зелм‰сен. Тыныч йоклагыз батырлар!

Укытучы: Чыннан да, балалар, быел безнеS ™чен зур б‰йр‰м – FиS_г‰ 60 ел. БезнеS буын сугыш к_рм‰де. Моннан да зур б‰хет бармы ик‰н?!

9 май 1945 ел. ИлебезнеS башкаласы М‰ск‰_д‰ тантаналы т™ст‰ GиS_ салюты яSгырады. Б™ек Ватан сугышы т‰мам. Фашистлар GиSелде.

Иск‰ ала б_ген Ватаныбыз
Шаулап _тк‰н к™р‰ш елларын.
Данлый, зурлый k‰м х™рм‰тли
Курку белм‰с батыр улларын.

Тизд‰н б‰йр‰м – 9 май – FиS_ б‰йр‰ме. 4 ел буена сугыш газапларын кичерг‰н илебезг‰ тынычлык китерг‰н беренче к™н! j‰р ел саен без бу к™нне шатланып, моSаеп k‰м зур дулкынлану бел‰н б‰йр‰м ит‰без. Б™ек Ватан сугышыныS д‰kш‰тле еллары ерагая барса да, кешел‰р к_Sеленд‰ге G‰р‰х‰тл‰р, яралар kаман да т™з‰лми. ШуSа к_р‰ бу б‰йр‰м – сагышлы да моSсу да.

Бервакытта да Gирд‰ сугышлар, кан коюлар булмасын иде. Сез гел шулай б‰хетле елмаеп, тынычлыкта _зара дус-тату булып _сегез, _зегез тынычлыкны яклаучылар, чын кешел‰р булып яш‰гез. Д™ньялар имин, тыныч булсын!
Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы


Добавить комментарий