Жину коне 2

Тукай муниципаль районы
муниципаль бюджет гомуми урта белем бир_ учреждениесе
«Новый поселогы гомуми урта белем бир_ м‰кт‰бе”
“Ветераннар, ветераннар,
сезг‰ х™рм‰т, ихтирамнар...”

Ибраkимова Рания З™лф‰товна,
татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы

2016 ел

Ветераннар, сезг‰ х™рм‰т, ихтирамнар...
(кич‰ _рн‰ге)
С‰хн‰ т_рен‰ кич‰неS исеме язылган плакат элен‰. С‰хн‰неS уS ягында проектор экраны. Экранда Б™ек Ватан сугышын чагылдырган слайдлар к_рс‰тел‰. €крен ген‰, салмак к™й тавышына, с‰хн‰г‰ балалар чыга.
(Кич‰ барышында ветераннар турында слайдлар к_рс‰тел‰).

1 нче укучы.
Ветераннар, ветераннар,
Сезг‰ х™рм‰т, ихтирамнар.
Сез булганга матур булып,
Алсу булып ата таSнар.
Сугышта булып арыслан
Ватанга GиS_ яулаган,
Тыныч хезм‰тт‰ дан алган
j‰р ветеран – чын каkарман.
2 нче укучы.
Ветераннар, ветераннар,
Сезг‰ х™рм‰т, ихтирамнар –
Тарих бел‰н берг‰ атлый
Сез яулаган бетм‰с даннар,
Сез китерг‰н б™ек шаннар.
3 нче укучы.
^т‰ гомер, ага сулар,
Бер-бер артлы уза еллар,
Б™ек FиS_г‰ алтмыш алты,
Сафын барлый ветераннар.

Алып баручы: Кадерле укучылар, укытучылар, килг‰н кунаклар! 9 май - FиS_ к™не якынлашканда без Б™ек Ватан сугышы ветераны Хисаметдин бабай бел‰н очрашуга Gыелдык. Тормышта т™рле х‰лл‰рне к_рг‰н, л‰кин сынмаган, сыгылмаган кыю ир кеше ул. €йд‰гез, аныS тормыш юлы бел‰н танышып _тик.
1 укучы: Садриев Хисаметдин Кыям улы 1925 нче елныS 1 нче февраленд‰ ЯSа Сарайлы авылында туган. Бик яшьли авыр эшл‰рд‰ эшл‰рг‰ туры кил‰ аSа.Ч™нки Gиде яшенд‰ каты авырудан ‰тисе вафат була. € ‰нисе кулында берсенн‰н-берсе кечкен‰ биш бала кала, бишесе д‰ малайлар. ИS зурысы – Хисаметдин бабай. Сарайлы авылыныS башлангыч м‰кт‰бенд‰ д_рт кен‰ ел укып кала ул. Урта м‰кт‰пк‰ й™реп укырга аныS м™мкинлеге булмый. €нисен‰ булышырга, кечкен‰ энел‰рен укытырга кир‰к була. “Син ‰ле яшь”,- дип тормаганнар ул елларда. € “ егет кешег‰ Gитмеш т™рле k™н‰р д‰ аз” дип кен‰ юатканнар аны.
2 нче укучы: 1941 нче елныS 22 нче июненд‰ фашистлар Германиясе илебезг‰ басып кер‰. j‰р авыл, k‰р ш‰k‰р, k‰р карыш Gир ™чен аяусыз сугыш башлана.
3 нче укучы: Б™ек Ватан сугышы башлангач, авылда хатын-кызлар, картлар, яш_смерл‰р ген‰ кала. j‰р к™нне кайсыдыр йорт ишеген повестка китерг‰н почтальон кага. 1943 нче елныS май аенда, унсигез яшь тулгач, Хисаметдин бабайны да сугышка алалар. Сентябрь аена кад‰р ул Удмуртия ™лк‰сенеS Ижау ш‰k‰ренд‰ 383 нче укчы запас полкында х‰зерл‰_л‰р курсы _т‰.Аннан аны М‰ск‰_г‰ озаталар, бераздан Дзержинский ш‰k‰ренеS пыяла заводына эшк‰ Gиб‰р‰л‰р.
4 нче укучы: 1943 нче елныS 15 нче декабренд‰ Украина фронтында Украинаны, Кырымны дошманнардан азат ит_д‰ катнаша. Кара диSгез буенда маяк янында батыр сугышчыларга багышланган k‰йк‰л тора. Сугышларда к_рс‰тк‰н батырлыгы ™чен бабайны М‰ск‰_ ш‰k‰рен‰ ял ит‰рг‰ Gиб‰р‰л‰р.
5 нче укучы: 1944 нче елныS 5 нче ноябренд‰ 3 нче Белорусия фронтына билгелил‰р. Хисаметдин бабай Кенигсбергны (х‰зерге Калининградны) дошманнардан азат ит_д‰ катнаша,“Кенигсбергны азат итк‰н ™чен” k‰м “Батырлык ™чен” медальл‰ре бел‰н б_л‰кл‰н‰.
1 нче укучы: 1945 - 1948 нче елларда армияд‰ була. Сугыш бетеп н‰къ ™ч ел узгач кына, 1948 нче елныS 8 нче маенда, туган авылына кайта. Башта колхозда эшли, аннары Чаллы ш‰k‰ренеS силикат- кирпеч заводында утыз алты ел эшл‰п лаеклы ялга чыга. 1949 нчы елныS февраленд‰ авылныS иS чиб‰р кызы €мин‰ бел‰н гаил‰ корып Gиб‰р‰л‰р. Д_рт бала – ике малай k‰м ике кыз _стерг‰нн‰р.
Алып баручы: Хисам бабайныS орденнары k‰м медальл‰ре бик к_п. Безг‰ аларныS тарихы турында с™йл‰гез ‰ле, Хисам бабай.

Бабай k‰р ордены, медаленеS бирел_ тарихы турында кыскача с™йли.

Алып баручы: Без ветераннарыбыз бел‰н чиксез горурланабыз. Шул ук вакытта сугыш кырларында башларын салган ватандашларыбыз алдында баш иябез. Шушы Gирлект‰н китеп, сугышта k‰лак булганнарга поселогыбыз уртасында k‰йк‰л тора. Анда каkарманнарыбызныS исемн‰ре ташка уелган. Азатлык ™чен к™р‰шт‰ гомерл‰ре ™зелг‰н батырларныS ист‰леген кадерл‰п саклыйк.
“М‰Sгелек ут” Gыры яSгырый.
1 нче укучы:
j‰йк‰л алды тулган ч‰ч‰к бел‰н,
Ч‰ч‰кл‰рнеS алы, аклары.
Еракларда калган бабайларныS
Авылым булган туган яклары.
Туган йортыгызны к_ралмыйча,
Fан бирг‰нсез чит-ят якларда.
СезнеS даныгызны, бабакайлар,
Тиеш бит без б_ген акларга.

2 нче укучы:
“Оныттыгыз”, - диеп уйламагыз,
Онытырлык т_гел еллары.
Ветераннар безнеS яши ‰ле
Сызланса да к_Sел кыллары.
СезнеS данлы GиS_ булганга тик,
Аяз булып ата к_гебез.
Газинурдай батыр булмасагыз,
Яш‰р идек мик‰н б_ген без?

3 нче укучы:
67 ел узды... FиS_ к™нен
j‰р ел саен б‰йр‰м ит‰без.
€бек‰йл‰р бел‰н юлга карап,
jаман сезне сагынып к™т‰без.
j‰йк‰лебез, карашларын т™б‰п,
€йт‰ кебек: “Тыныч яш‰гез!”
М‰рм‰р ташта алтын исемн‰ре
Энд‰ш‰ к_к: “Без д‰ яш‰рбез!”
4 нче укучы.
Сезг‰ р‰хм‰т, бары сез булганга,
Р‰х‰т _тте безнеS балачак.
МеSл‰г‰нч‰ халык к_Sеленд‰
Исемегез м‰Sге калачак.
9 май! СезнеS ист‰лекк‰
Кояш балкый авылым к_генд‰.
Ак ч‰ч‰кл‰р, кызыл, ал ч‰ч‰кл‰р
СезнеS ™чен ата б_ген д‰.
5 нче укучы.
FиS_ к™не – син ч‰ч‰кле б‰йр‰м,
Ч‰ч‰кл‰рг‰ т™рен, к_мел син,
Ямансу да, сагышлы да б‰йр‰м,
Башка б‰йр‰м кебек т_гел син.
СагышларыS бераз с_релсен д‰,
Гел шатлыкка гына ‰йл‰нсен,
Иле ™чен ятып калганнарны
Иск‰ ала торган б‰йр‰м син.
“Син кайтмадыS”... Gыры.
6 нчы укучы.
Тыныч к™нн‰р ™чен гомерен бирг‰н
Изге Gаннар бел‰н б‰йле син.
Еллар гына имин булсын диеп,
Тел‰к тели торган б‰йр‰м син.
FиS_ яулап, медаль тагып кайткан
Ветераннар бел‰н ямьле син.
МоSсу к_зле тол ‰ни-‰бил‰р,
Сагыш, ‰рн_, сагыну к™не син...
7 нче укучы.
Ветераннар инде к_п калмады,
Бармак бел‰н ген‰ санарлык.
Алар исемен тарих битл‰рен‰
Алтын х‰реф бел‰н язарлык.
8 нче укучы.
Сугыш диг‰н аф‰т иск‰ т™шс‰,
Й™р‰кл‰рд‰н саркып кан тама.
Хат урынына килг‰н кара к‰газь
Сандыкларда kаман саклана.
9 нчы укучы.
Кайтып кил‰м авыл урамыннан,
Тыныч аныS k‰рбер почмагы,
Янмый монда урман, авыллар да
Шартламыйлар дошман туплары.

Ш™кер кылып, яшим, Ходаема –
Тыныч булган ™чен илебез.
Кир‰кми бит безг‰ кайгы-х‰ср‰т,
Без тынычлык шуSа телибез.

FиребезнеS тынычлыгын саклап,
Чыкса ‰г‰р барлык халыклар,
Булмас безд‰ канлы яшь коюлар,
Артыр бары б‰хет-шатлыклар.
10 нчы укучы.
Сугыш бетк‰ч к_пме сулар акты,
К_пме кышны, язны _тк‰рдек,
Д™нья шулай имин булсын иде,
Й™з еллык та тыныч _т‰рлек.
Алып баручы.
^зг‰рс‰ д‰ Заман,
Юк, _зг‰рми,
Т™се уSмый “FиS_” с_зенеS!
Н‰къ 67 ел элек
Шундый ук яз
FиS_ алып килг‰н бу Fирг‰!
Сафлар сыек.
FиS_чел‰р кит‰.
Кими тарих,
Йолдыз югала.
М‰Sгелек моS булып
Х‰тер кала.
БатырларныS даны –
Fыр кала!
Кич‰ “FиS_ килде” Gыры бел‰н т‰мамлана.
Хисам бабайга, кич‰д‰ катнашкан тыл ветераннарына ист‰лек б_л‰кл‰ре тапшырыла.
15

Приложенные файлы

  • doc zhinu_kone_2_
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий