Використання икт на урокакх етики

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ЕТИКИ


Із досвіду роботи
вчителя етики
Іванопільської СШ І-ІІІ ст.
Оносової Олени Анатоліїни

1.Актуальність.
Проблема використання ІКТ в процесі викладання гуманітарних предметів є актуальною і вимагає розробки особливої методики викладання. Тому новий зміст навчання неможливий без нових компьютерних технологій і використання інтернету. Застосування комп'ютерних технологій сприяє появі нових засобів навчання етики. Тому працюючи творчо, учитель може скласти урок відповідно до актуальних цілей і завдань, зможе знайти ефективніші кошти навчання, які зацікавлять дітей і дозволять їм вийти на новий рівень засвоєння знань. Хочу відмітити, що ІКТ я застосовую не замість колишніх методів, прийомів і засобів навчання, а разом з ними, оскільки вони є складовою частиною методики предмета і дають великі можливості у використанні інформаційних технологій.
2. Основна ідея досвіду.
Застосування ІКТ дозволяє посилити досягнення нової якості освіти, оновленню, поглибленню і систематизації змісту шкільних курсів, активізує застосування нетрадиційних методик навчання, допомагає підвищити інформаційну насиченість уроку, зробити його динамічнішим, чинячи дію на уяву, почуття учня, полегшує процес запам'ятовування матеріалу, активізує формування яскравих представлень, а так само оптимізує працю учителя, дозволивши впорядковано зберігати величезну кількість матеріалу і готових розробок уроків. Застосовуючи у своїй роботі ІКТ я передусім орієнтуюся на наступні моменти: ІКТ мають бути простими у використанні, такими, що забезпечують різні види зворотного зв'язку з користувачем, компонувати матеріал на власний розсуд, а не тільки в строго представленому порядку, використовувати різні способи взаємодії, матеріал повинен представляти освітню цінність для учнів (відповідати віковим особливостям учнів, вимогам Державного освітнього стандарту), сприяти формуванню досвіду самостійного придбання знань, умінь, а також соціального досвіду, у тому числі на інтерактивному рівні, пропонувати варіанти творчої і проектної діяльності, встановлювати міжпредметні зв'язки. Виходячи з цього я хочу відмітити найважливіші показники продуктивного використання ІКТ у світлі гуманитаризации змісту шкільної освіти :
1. Забезпечення особисто-діяльністного підходу в навчанні.
2. Створення проблемної освітньої ситуації, висунення і реалізація пізнавальної ідеї.
3. Комунікативна спрямованість, інтерактивний режим навчальної роботи.
4. Створення умов для формування власної позиції учня, розширення його навчального і життєвого досвіду.
5. Активізація естетичних і моральних переживань учня.
6. Облік інтересів учнів, їх можливостей.
З урахуванням досвіду використання ІКТ на уроках етики та і сторії, я хочу відмітити, що ІКТ не повинні носити випадковий характер і переслідувати розважальний ефект. Методична організація таких занять вимагає чіткої спрямованості, послідовності в роботі учителя для підвищення якості освіти в школі.
3. Розкриття технології.
В ході постійної і системної роботи з ІКТ хочу виділити переваги ІКТ перед підручниками:
- матеріал представляється на екрані комп'ютера.
- нелінійна навігація за текстом.
- кіно, анімація, звукозапис.
- можливість одночасного відтворення деякої сукупності об'єктів, представлених різними способами, : за допомогою графіки, фото, відео, анімації і звуку.
Тому ці чинники як я вважаю найбільш ефективні в процесі викладання етики, оскільки:
- ІКТ забезпечують наочне представлення навчального матеріалу, візуалізацію процесів, що вивчаються, явищ (текстові і звукові фрагменти, графічні зображення, демонстраційні слайди, відеофрагменти, анімаційні сюжети, інтерактивні сюжети)
- містять систематичний виклад навчального курсу, розділу відповідно до вимог освітнього стандарту, навчальної програми з предмету.
- можлива організація різних типів і форм навчальних занять.
Крім того в системі роботи з ІКТ, хочу виділити застосування і використання програм загального призначення - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop та ін. які я з успіхом використовую в процесі навчання етики та історії. Спектр застосування цих програм в навчальному процесі досить великий. Вони можуть використовуватися для створення наочності, контролюючих тестів, творчих освітніх продуктів учнями і т.п.
4.Пояснення запропонованих інновацій.
Упродовж декількох років, працюючи як в середньому, так і в старшій ланці, я проводила уроки з використанням ІКТ різних типів. В результаті дійшла висновку, що такі уроки можна розділити на декілька груп:
1)Уроки з використанням презентацій, підготовлених вчителем
Вчитель в програмі Power Point створює презентацію свого уроку. Тема уроку представлена на слайдах, в яких коротко викладені ключові моменти розбираного питання, що дає можливість учням протягом лекції учителя сконцентрувати на них увагу. Лекція учителя супроводжується відеорядом, який може бути представлений анімацією, малюнками, відеоматеріалами, фотографіями, необхідними схемами.
Перевага представлення інформації у вигляді презентації над інформацією у вигляді мови полягає в тому, що при необхідності в процесі навчання учень може самостійно повернутися до тієї частини інформації, яку не засвоїв, не відволікаючи при цьому учителя. І навпроти, коментуючи матеріал, який знаходиться на слайдах, учитель може детальніше зупинитися на певних моментах. Окрім цього, активніше працює перша сигнальна система. Найбільш важливу інформацію на слайді можна анімувати. Рух окремих частин слайду притягне увагу учня. Усе це підвищує інтерес до навчання і сприяє якіснішому засвоєнню нового матеріалу.
Створення презентацій за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Power Point не вимагає спеціальної підготовки і великих витрат. При цьому учні працюють індивідуально або учитель використовує комп'ютер, сполучений з демонстраційним екраном.
Презентація дозволяє ілюструвати розповідь, зробити урок більше організованим, наочним, цікавим, мобільним.
2) Уроки, на яких учні презентують свої проекти у формі презентацій (це можуть бути уроки вивчення нового матеріалу, узагальнювальні уроки)
Дуже цікава форма підготовки домашнього завдання у вигляді виконання презентації. При підготовці презентації учень повинен провести величезну роботу, використовувати велику кількість джерел інформації, що дозволяє уникнути шаблонів і перетворити кожну роботу на продукт індивідуальної творчості. При цьому, за допомогою учителя в ході підготовки презентації учень переробляє величезну кількість матеріалу, перетворюючи наявну інформацію в абсолютно новий продукт.
Учень при створенні кожного слайду перетворюється на комп'ютерного художника (слайд має бути красивим і відбивати внутрішнє відношення до питання, що викладається).
Крім того, що цей вид навчальної діяльності формує загальнонавчальні уміння і навички, він дозволяє розвивати у учня логічне мислення. Одноманітні, іноді непідкріплювані навіть ілюстраціями виступу, перетворюються на яскраві і такі, що запам'ятовуються. В процесі демонстрації презентації учні набувають досвіду публічних виступів, який, безумовно, згодиться в їх подальшому житті. Включається елемент змагання, що дозволяє підвищити самооцінку учня, оскільки уміння працювати з комп'ютером є одним з елементів сучасної молодіжної культури.
Таку роботу пропоную виконувати групам, тому учні вчаться працювати разом, організовувати спільну діяльність, розподіляти час, учбові завдання, нарешті, осягають ази культури спілкування в спільній роботі.
Отже, при створенні учнями комп'ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички:
- критичне осмислення інформації
- виділення головного в інформаційному повідомленні
- систематизація і узагальнення матеріалу
- грамотне представлення наявної інформації
3) Уроки з використанням мультимедійних посібників.
На таких уроках дуже висока міра наочності, вони змістовні і динамічні.
У наш час можно забезпечити себе великою кількістю таких посібників, наприклад мультфільми , навчальні фільм з серії "Уроки тітоньки Сови",
Багато з них відповідає вимогам до сучасного уроку, містить цікавий, різноманітний матеріал, завдання для закріплення, тестові завдання.
Застосування комп'ютерної техніки робить урок привабливим і по-справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об'єктивно і своєчасно, відбувається активізація розумових процесів, підвищується рівень навчальної мотивації школярів.
5. Результативність власної діяльності.
Показниками результативності моєї роботи можна вважати наступне:
1) Проведене серед учнів анкетування показало, що:
а) необхідність проведення уроків з використанням ІКТ визнають 100% опитаних учнів;
б) 90% опитаних вважають, що уроки з використанням ІКТ зацікавлюють в темі уроку, притягають зміною видів діяльності і наочністю;
в) 45% опитаних визнали, що саме уроки з використанням ІКТ підштовхнули їх на початок проектної діяльності
Ці цифри наочно показують, що використання комп'ютерних технологій на уроках допомагає формувати ЗУНи учнів, роблять для них урок привабливішим і, що важливо, вчать їх орієнтуватися у величезній кількості інформації.
2) Успішність з теми, де на урокакх використовувалися ІКТ- 100%. Якість знань – 80% у 2011 році, у 2010 році – 78%.

13 EMBED MSGraph.Chart.8 \s 1415
6. Проблеми та труднощі.
Отже, комп’ютер у школі являє собою потужну інформаційну підтримку вчителеві в організації навчального процесу, підвищує якість та ефективність навчальних методик.
Але існують і труднощі використання ІКТ:
1)     У багатьох учнів немає домашнього комп’ютера;
2)     Недостатня комп’ютерна грамотність учнів;
3) Немає вільного користування Інтернетом;
4) На підготовку мультимедійного уроку витрачається більше часу, ніж на підготовку традиційного уроку; 
5)     Складно інтегрувати використання комп’ютера учнями в поурочну структуру занять;
7. Власна точка зору.
На підготовку уроків з використанням ІКТ спочатку витрачається досить багато часу. Необхідно накопити величезний дидактичний матеріал і систематизувати його. Але це дидактичний матеріал абсолютно особливого роду. "Наочність", "емоційність", "естетика" - ось ключові слова для електронних документів. Комп'ютерні слайди, тести, контрольні роботи і так далі з легкістю змінюються, покращуються і доповнюються. Вже на 2-3-й рік роботи відбувається значне полегшення нелегкої вчительської праці за рахунок напрацьованих раніше матеріалів. Втім, чисто психологічно досить легко витратити неабиякий час на підготовку якої-небудь теми, розуміючи, що
· накопичена база даних використовується протягом тривалого часу, легко змінюється і доповнюється;
· матеріал засвоюється такими, що вчаться значно краще, оскільки використання ІКТ на уроках сприяє розвитку учбової мотивації школярів, формується інформаційна компетентність учнів;
· на уроці практично повністю відпадає питання дисципліни.


Приложенные файлы


Добавить комментарий