Викторина 71


Викторина
Тема: БашQорт халыQ ижады
Класс: 9
УQытыусы: З™б‰йерова Н‰рис‰ Байморат QыIы.

М‰Q‰лд‰рIеS икенсе ™л™ш™н табыCыI.

Алтын –к™м™ш яуCан ерI‰н
Белеме барIыS
ХеIм‰те юQтыS
Кеше аQылын ишет,
Уйнап k™йл‰k‰S д‰,
Алма аCасынан
х™рм‰те юQ
_I аQылыS мен‰н эш ит
тыуCан-_[к‰н ил артыQ
алы[ т™шм‰й
уйлап k™йл‰
Q‰Iере бар


2.“БашQорт” k_Iе QайIан килеп сыQQан?

3. ЙомаQтарIыS яуабын табыCыI.
1.PырIа _[к‰н бер бала ел и[к‰нд‰ моS kала.

2.К™м™ш т‰нле, ите т‰мле.

3.Ай мен‰н килдел‰р,
К_к тирм‰г‰ индел‰р,
Уйнанылар, к™лд™л‰р,
Pояш мен‰н киттел‰р.

4.Ауыр й™кт‰р к_т‰р‰ ул,
j‰р кемде л‰ _тк‰р‰ ул,
Тоташтыра ике ярIы,
Быны беле_се бармы?

4.М‰C‰н‰л‰рен‰ Qарап, башQорт k‰м уры[ м‰Q‰лд‰ренеS парIарын
табыCыI.
Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. Ищи товарища лучше
себя, а не хуже себя. Забота не съела – скука одолела. Встречают по одежке, а провожают по уму. К собаке подходи сзади, а клошади – спереди.

АCас к_рке япраQ, кеше к_рке – сепр‰к. ЭшkеIIе йоQо ба[ыр. Ду[ыS
булkа, _IеSд‰н артыQ булkын. Ат типм‰[, тим‰, эт тешл‰м‰[, тим‰. Берлект‰ – б‰р‰к‰т, тарQаулыQта – k‰л‰к‰т.

5.М‰Q‰лд‰рIеS икенсе яртыkын табыCыI.
1. Кем эшл‰м‰й, .
2. БашланCан эш, .
3. АI k™йл‰, .
4. Ике уйла, .

6«Урал батыр» эпосыныS тексы Qасан, кем тарафынан k‰м кемд‰рI‰н яIып алынCан?

7.БашQорт халQыныS таCы ла нинд‰й эпостарын бел‰kегеI?

10. Был ™I™к нинд‰й ‰ки‰тт‰н?
Борон-борон заманда й‰ш‰г‰н, ти, бер бей мен‰н бабай. Улар QартайCас Qына, улдары дрнъяCа килг‰н. УCа Алпамыша тип исем QушQандар. Малай к™н _[‰kен с‰C‰т _[к‰н, йыл _[‰kен ай _[к‰н. Ул бик матур k‰м бик батыр егет булып _[еп етк‰н, ти.

11.Бирелг‰н k_II‰рIе Qулланып, k™йл‰м т™I™г™I. Кем к_бер‰к т™I™р.
ХалыQ ижады, йомаQ, ‰ки‰т, Qобайыр, борон-борон заманда, бик матур, бик батыр.

12. БашQорт халыQ ‰ки‰тт‰рен ‰йтегеI.

13. j‰р команда бер‰р таQмаQ йырлай.

Приложенные файлы

  • doc viktorina_71_
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий