Викторина 97

Викторин.
1.Кез‰ , альд О.И.Городовиков т™рсмн ?
2.Бичкндк цагин Аакун Gирkл ямаран ቉смб ?
3.Ааку альд сурkуль эклG дассмн ?
4.Революцин хаалkд кенл‰ хамдан орлцсмн ?
5.Эдн хамдан ямаран церг тогтасмн ? 6.Хальмгудт ямаран дуудвран В.И.Ленин илг‰в ?
7.Эн дуудвран Ленин кез‰ бичсмн ?
8.Эн дуудврар хальмг улс альдаран орлцсмн ?
9.Ямаран 䉉нд О.И.Городовиков 䉉лдсмн ?
10.О.И,Городовиковин к™в_н‰ нер заатн .
11.Д‰к‰д кен‰ тускар энд келгдв ?
12.Б.Б. Городовиковин тускар тадн ю меддвт ?
13.Кед_дгч Gилм_дт Б.Б. Хальмг ТаSkчиг kардв?
14.О.И. ,Б.Б.Городовиковиг мана орн – нутг яkG
темдглсмн , юуkар ачлгдсмн ?
15.О.И.Гордовиковин тускар бичсн ямаран __д‰врм_д тадн медн‰т ?
16.Кед_дгч Gилд Ааку С.С.С-ин Герой нер з__смн ? 17.Альк Gилд Ааку амрлkнд kарсмн ?
18.С_л Gилм_д‰н яkG , альд Ааку давулсмн ?
19. Альк Gилд , альд Ааку ™Sгрсмн ?
20. Эндрк баkчудт О.И.Городовиковин Gирkл _лг_р болG чадхий ? 21. Эн к__н‰ Gирkл таднд , сурkульчнрт ямаран сурkмG ™гч‰н‰ ? 22.Хальмг улс Аакудан дурта ቉снь юунас медгдн‰ ? Нернь яkG м™Sкр_лсмн ?

5.Кич‰лин ашлвр; О.И.Городовиков- хальмг теегин алдр _рн.
Нернь туурсн О.И. Городовиков цань уга з™рмг, д‰‰н‰ кергт цецн ухан арkан мед_лсн полководец. Эн к__н™ Gирkл сурkульчнрт,, йир соньн болчкад, г_н уха, сурkмG ™гн™: Хальмг теегт‰н, Т™рскнд‰н дурта болх, орн – нутгиннь т™л‰ ‰м‰н чигн ‰рвлшго к_н, йоста пат
·риотмуд болхд ик тусан к_ргн‰. Хальмг улс з™рмг, баатр О.И. Городовиковин кесн ачинь кез‰д чигн мартхн уга. Хальмг улсин туужд О.И. Городовиков ончта орман эзлн‰. Эн_н‰ нерн м™Sкинд хальмг теегт туурсмн. О.И. Городовиков – хальмг теегин алдр _рн.
Герин даалkвр: « Теегин _рн » поэм умшх.

Городовиковск 3 – гч тойгта дундын сурkуль
Кич‰лин т™р : О.И.Гордовиков хальмг теегин
алдр _рн.
Кич‰лин к_цл : Хальмг теегт‰н, Т™рскнд‰н
дурта болх, орн – нутгиннь т™л‰ ‰м‰н чигн
‰рвлшго к_н , йоста патриотмуд болхд
О.И.Городовиковин Gирkл ик тусан к_ргG йовсиг сурkульчнрт мед_лх.
К_ц‰снь : Бадмин Нина
Городовиковск 3 –гч тойгта
дунд сурkулин
хальмг келн‰ багш
Городовиковск балkсн 2010 Gил
15

Приложенные файлы

  • doc viktorina_97_
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий