Викторина географияюмор

Алпар гомуми урта белем бир_ м‰кт‰бе.

Сафиуллина Ф‰ния Наил кызы.

Викторинага ‰зерлек ел д‰вамында, “Яшь географ”т_г‰р‰генд‰ алып барыла.Кызыклы сорауларга Gаваплар эзл‰нел‰,т™рле табышмаклар чи-
шел‰,башваткычлар т™зел‰,карта бел‰н эшл‰нел‰.Ел ахырында т_г‰р‰к
эшен‰ н‰тиG‰ буларак,т_г‰р‰к членнарыныS алынган белем k‰м к_некм‰-
л‰рен‰ контроль сыйфатында викторина _тк‰рел‰.
Викторинага командалар алдан б_ленми,бары тик уенны башлар алдын-
нан гына т_г‰р‰к членнары 2 командага б_лен‰.
Викторина _т‰се залга д™ньяныS физик k‰м политик карталары элен‰.

УенныS максаты:
“Яшь географ” т_г‰р‰генд‰ алынган белемн‰рне гомумил‰штер_,ныгыту.
Топографо-картографик белемн‰рне тир‰н‰йт_.Туган илг‰,география ф‰нен‰ м‰хабб‰т хисе т‰рбиял‰_.

Fиkазлау:
Т_г‰р‰к членнары тарафыннан чыгарылган стена газетасы”Мередиан”,
Укучылар бел‰н берг‰ туплаган материаллардан т™зелг‰н папкалар:
“€лкием-‰ллием,б‰ллием”,”Ватаным Татарстан”,”Казанга-1000 ел”,
“Чал тарихлы Алпарым.”k.б., д™ньяныS физик k‰м политик карталары.

УенныS т™ре: Шаян географик викторина.(Кызыклы,шаян сораулар.)1.Исем сайлау k‰м исемне яклау.

Командаларга _зл‰рен‰ исем сайларга k‰м исемне якларга т‰къдим
ител‰.

2.Кызыклы география .
-Нинди континет “А” х‰рефенн‰н”Я” х‰рефен‰ х‰тле сузылган?
(Австралия)
-Нинди елга “А” х‰рефенн‰н”Я” х‰рефен‰ х‰тле ага? (Аму-д‰рья)

-Кайсы елганы диSгезд‰н тоталар? (Треска елгасын)

-Кайсы ш‰k‰р суда й™з‰ ? (Алабуга,Кальмар-Норвегия,Судак-Кырым)

-Таш атлас буламы? (була Африкадагы Атлас таулары)

-Кайсы ш‰k‰рне башка киял‰р? (Понама ш‰k‰рен)

-Иделд‰ ком нинди? (юеш)

-Д™ньядагы k‰рбер поселокта н‰рс‰ яши? ( по+Осел)

-Д™ньяныS бер ген‰ диSгезенд‰ д‰ андый таш юк. Ул нинди таш? (Коры)

-ГерманиянеS кайсы урнында k‰ркемне д‰ авария к™т‰?(Б+авария)

-Нинди борын бел‰н тег‰л‰р?(мыс Игольный –ин‰ борны)

-Нинди диSгезд‰ й™зеп булмый? (картадагы)

-ДиSгезд‰ океанга караганда н‰рс‰ к_бр‰к? (с_зенд‰ 1 х‰реф)

-М‰кт‰пт‰ укучылар нинди тау токымын кимер‰л‰р? (Гранит)

-Ком диSгезе? (Ч_л)

-Бакыр тавы ул? (Анд)3.Географик контурлар.

Д™нья картасына карап андагы географик обьектларны т™рле ‰йберл‰р-
г‰ охшату.(Командалар кем к_бр‰к булдыра алганчы т™рле ‰йбер контур-
лары к_рс‰т‰)

4.Т‰мле география.

-Кайсы ч_лне яратып ашыйлар?(Каракум ч_ле-конфеты)

-Нинди ш‰k‰рне ч‰й янына куялар? (Прага-торт,Прага-Чехия башкаласы)

-КарбызныS туган иле? (Тропик Африка)

-ПиццаныS туган иле? (Италия)

-^зб‰к ипие? (Нан)

-Кавказ милл‰тенн‰н булган ипи? (Лаваш)

-Нинди ш‰k‰рне кыяр маринадлаганда салалар? (Специя-Италия)

-Бу ипинеS исемен французчага т‰рбем‰ итс‰S таяк диг‰нне аSлата.Бу
нинди ипи? (Булка)

-Йогурт кайсы илнеS милли ризыгы?(Болгария)

-Майлы ипи с_зен немецчага т‰рGем‰ итегез.(Бутерброд)

5.Т‰г‰рм‰чл‰рд‰ге география.

-Кайсы чит ил машинасы тропик м‰че исемен й™рт‰?(Ягуар)

-ИталиянеS нинди ш‰k‰ренд‰ б™тенл‰й автомобильл‰р юк?(Венеция)

-УАЗ машиналары Кая Gитештерел‰?(Россия.Ульяновск.)

-КаманыS нинди кушылдыгы автомобиль адашы?(Иж)

-Кайсы утрау мотоциклда Gилдер‰?(Ява)
-Кайсы машина елга ярлары буелап ага.(Волга, Ока)

-“Фольксваген” автомобиле нинди милл‰тт‰н? (Немец )

-“Тайота” автомобиле милл‰те? (Япон)

6. ИS-иS биект‰,т‰б‰нд‰

Картадан 5 материкныS беренче командага иS биек, икенчесен‰ иS т_б‰н
ноктасын к_рс‰терг‰ кушу.

7.География табышмакларда

-Беренче иGегем т™с,икенчесе сыеклык,™ченчесе муллык билгесе? (Аксубай )

-Беренче иGегем т™с,икенчесе дуслык билгесе.(Ак+таныш)

-Беренче иGегем т™с,икенчесе йорт хайваны.(Ак+тай)

- Беренче иGегем милл‰т ,икенчесе сыеклык (Урыс+су)

-Кеше кайчан елга булып ага? (Исеме Нил,Лена булса)

-Кеше кайчан ш‰k‰р була?(Ольга-Приморс.край,Лида –Белоруссия,
Измаил-Украина,София-Болгария,Ермак –Казахстан,Милана-Италия.)

8.География+хайваннар д™ньясы.

-АзиянеS кайсы д‰_л‰тенд‰ кит яши? (Китай)

-АзиянеS кайсы д‰_л‰тенд‰ пони яши? (Япония)

-АзиянеS кайсы д‰_л‰тенд‰ рак яши?( Ирак)

-ЕвропаныS кайсы тавында карп балыклары бар?(Карпат)

-Кайсы материкта еланнар юк?(Антарктида)

-Кайсы ш‰k‰рне казлар коткарган?(Римны галлардан)

-Индияд‰ нинди хайванныS хезм‰т кен‰г‰се бар?(Фил)

-ИндиянеS изге хайваны?(Сыер)Шаян географик викторина15

Приложенные файлы


Добавить комментарий