Викторина костайй уацмыст. Боциты а.в


Къостайы уацмыстыл викторинё
Викторинёйы нысантё:
- скъоладзауты Къостайы уацмыстё кёсынмё разёнгард кёнын;
- рацыд уацмыстё хъуыдыйы фидар кёнынад;
- ахуырдзаутён хъазты коммуникативон уавёртё аразын.
Халинаг фарстатё:
- скъоладзаутён сё мотиваци ирон литературё ахуыр кёнынмё уёрёх кёнын;
- Къостайы цард ёмё сфёлдыстадмё гуырын кёнын цымыдисдзинад;
- рёзын кёнын сё эмоционалон ахаст бакаст уацмыстём;
- ахуыр сё кёнын лёмбынёгдёр уёвыныл уацмысты хицён рёнхъытё ёмё элементе кёсгёйё.
Викторинёйы ёрмёг: арёзт у Къостайы цард ёмё сфёлдыстадыл дзурёг фёрстытёй.

5-6 кълёстён1.Цавёр ёмдзёвгёйё райдайы Хетёгкаты Къостайы «Ирон фёндыр»?
2.Цавёр афёдзы афоныл фыст у ацы ёмдзёвгё:
..Чи халсарёй кёмтты ёргъёмттё бётты,
хуыскъёлёй, ёхсёрёй кём цёуынц рётты…?
3. Чи зёгъы ацы рёнхъытё, стёй цавёр уацмысы:
…Дзырд кёддёриддёр дзырд сайы..?4.Кёронмё ахёццё кёнут строфа:
..Хор – бирё, фос – бирё,
Хуыцауы фёрцы…
5. «..Дё даргъ дёллаг хъуыр, дё сау базыртё,
Дё диссаджы гуыр, дё худгё былтё..» Чи у ацы миниуджыты хицау, ёмё йём сё чи дзуры?
6. Чи уыдысты Къостайы мад ёмё фыд?
7. Чи зары «хъал зёрдёйё» Къостайы ёмдзёвгётёй иуы?
8. Кёцёй сты ацы рёнхъытё:
«…Сугтё мын хёссис ёргъомёй.. Бадзурин дём уёд ёргомёй:
- Мады зёрдё зон!
О, мё бон!..»
9. Цавёр ёмбисонды ис Къостайён ахём темё:
«Фыдзёрдё хорзён аргъ кёнын нё зоны»
10.Кёд ёмё кём райгуырд Хетёгкаты Къоста?
11.Кёцёй сты ацы рёнхъытё:
«..Махён та нё гёдыйы уаст
Мардыл кёуёгау хъуысы...»
12.Рёнхъ кёронмё зёгъут:
«..Махён та нё афёдзы мызд …»
13.Зёгъут, Къоста йё фыццаг зонындзинёдтё кём райста?
14.Ацы рёнхъытёй, кёцытё сты Къостайы?

1) Мать легко тебя качает.
Лунный луч с тобой играет…
2)Спой мне песню как синичка
Тихо за морем жила…
15. Ёмбисонд «Лёскъдзёрёны» Лёскъдзёрёг чи у?
7- 8 кълёстён 1.Цавёр комы райгуырд Хетёгкаты Къоста? Зёгъут ёй уырыссагау.

2. Кёцёй ист сты ацы рёнхъытё:
..Нёй кад мёгуыр лёгён йё куыстён,-
Йё сихор, йе ‘хсёвёр - йё мёт…
3.Цы хоны Къоста «мё гутон, мё галтё»?
4.Кёцёй у ацы ёмбисонд:
..Атъёпп уа цы фыййау хоны амондджын йёхи..?5.Цавёр скъолатё фёци Къоста каст?
6. ..Фезмёл- ма, фезмёл (Чи?) нё фёстё Иумё нё рамбырд кён, арфёйы дзырд!..
7.Кёронмё ахёццё кёнут строфа:
..Бын бауай, иунёг,
Дзыллётёй иу лёг…
8. .. «Тёхуды, тёхуды кёмён ис дё цард!..» -кёмё хёлёг кёны поэт?
9. «...Уёйыг бахудти фырцинёй:
- Иу уёдё, мё хур? - цы дзуапп радта Лёскъдзёрёг?
10. ..Фёцардтён ём иу аз, фёдён ём дыккаг.. Чи у, кёй кой кёны Къоста?
11. Цавёр фарстён дётты Къоста дзуапп йё уацмысты иуы:
..Авд сёры уёйыгыл зайы, зондёй та – къёдзёх..12. Ёмдзёвгё «Кёмён цы?» -йы Къоста «хоры кёндён» цы амоны?
13. Чи уыди Къоста?
14. Кёй ныхёстё сты адон:
..Фондзёй уё ныууагъта иу ныййарёгён…
15. Кёмён у йё сынтёг саджы урс сыкъатёй?
16. Кёцытё сты Къостайы рёнхъытё:
1.Долины сохнут и пестреют
Стада шумят, и соловей уж
Пел в безмолвии ночей…
2.Румяный луч заката
На Эльбрусе погас.
Пригнал к пещере стадо
Пастух в урочный час…?
9 – 10 кълёстёнЦёуыл дзуры ацы нымёц: 1899аз?
Ахёццё кёнын кёронмё рёнхъ:
..О мё бон – иу зёгъ…
3.Цавёр фарстён дётты Къоста дзуапп йё уацмыстёй иуы:
..Уёд иунёг – мё ном!
4.Цавёр бадзырд сёвёрдта Уёйыг Лёскъдзёрёгён, цёмёй йё ауадза ёд фос?
5.Цавёр ёмдзёвгёйы фыссы Къоста йё райгуырён хъёу Нары тыххёй?(Не верь, что язабыл..)
6. «Дё фыдёлтё – рухсаг, дёхёдёг мын бёзз!» - Цавёр уёцмысёй сты ацы рёнхъытё?
7. ..ОФ-оффф,- загъта…(чи?) – арв кёмдёр нёры..8.Цавёр поэмё баззад ёрдёгфыстёй Къостайён? Цёмён?
9.Кёцёй ист сты ацы рёнхъытё:
..Гъеуёддёр нё хёринёгтё Алы ран сёхи ыстауынц…?
10. Кёдём уыд ёрвыст Къоста дыккаг хатт, стёй цёй тыххёй?
11. Кёмён у буц хёринагыл кас нымад?
12. Ацы ёмдзёвгётёй кёцыйыл нёй зарёг арёзт: «Додой», «Ёнё хай», «Азар!», «Мё хуры хай!», «Ныфс», «Фсати»?
13. Цавёр уацмысы архайджытё сты адон: Зурапп, Сабан, Зёли?
14.Цавёр ахуыргёнёндон нё фёци кёронмё каст Къоста?
15. Къоста кёмён бафёдзёхста Ирыстонмё фёхёццё кёнын йё фыстёджытё, уацмыстё, куы марди, уёд?
16.Цы амоны ацы нымёцтё: 19.03.(01.04)?
17. «. ..Гъе, Уастырджи, ракёс, цёмёй нё фёуём бынтондёр фыдвёндаг…» -
кёцёй ист сты ацы рёнхъытё?
18. Базонут Къостайы рёнхъытё:
1. И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье.
2.Я смерти не боюсь – холодный мрак могилы
Давно меня манит безвестностью своей…
Викторинё сарёзта Цёлычы скъолайы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг Боциты Альбинё В., 2012г.

Приложенные файлы


Добавить комментарий