Жлил-2017

Муса F‰лилнеS 111 еллыгына багышланган ‰д‰би-музыкаль кич‰.
(Звучат аккорды к песне “Мои песни” (слова М. Джалиля, музыка С. Сайдашева).
С‰хн‰ артында тавыш.
"Б™тен д™нья поэзиясе тарихында к_п кен‰ г_з‰л, яхшы k‰м зур шагыйрьл‰р булган... Л‰кин аларныS бик азы гына исемн‰рен, зур поэзиясенн‰н тыш, _зенеS геройларча батырлыгы, тарихныS явыз кара к™чл‰рен‰ каршы сугыштагы _лемсез исеме бел‰н д‰ м‰Sгел‰штер‰ алганнар; инглиз шагыйре Байрон, венгр шагыйре б™ек Петефи, ЧехословакиянеS Юлиус Фучигы k‰м туган шагыйребез Муса F‰лил – шундый шагыйрьл‰р".

Алия. Х‰ерле к™н, х™рм‰тле укытучылар, укучылар k‰м кунаклар! Шушы к™нн‰рд‰ Татар халкыныS каkарман улы патриот-шагыйрь  Муса F‰лилнеS тууына 111 ел була. Б_ген  м‰кт‰бебез укучылары тарафыннан ‰зерл‰нг‰н “Гомрем минем моSлы бер Gыр иде, _лемем д‰ яSрар Gыр булып” диг‰н ‰д‰би-музыкаль кич‰ карарсыз.
“Туган к™н” Gыр Хуснимарданова
В Иксез-чиксез Оренбург далаларында, Нит елгасы Саелмышка кушылган урында Мостафа исемле ‰лл‰ ни зур булмаган татар авылы бар. Шушы авылда 1906 нчы елныS 15 нче февраленд‰ урта х‰лле крестьян Мостафа F‰лилов гаил‰сенд‰ алтынчы бала туа. АSа Муса дип исем кушалар. Муса кечкен‰д‰н _к бик шук булып _с‰.
Сафиуллина Азалия” Кечкен‰ Муса”

В. Муса 13 яшенн‰н шигырьл‰р яза башлый. АныS тормышы да, иGаты да балалар бел‰н б‰йле.Ул шук, тырыш, эшч‰н k‰м т‰ртипле балаларны ярата.^зе д‰ бала чагында шундый була. Балалар ™чен ул шигырьл‰р,Gырлар,пьесалар иGат итк‰н.
€ х‰зер,‰йд‰гез,аныS балалар ™чен язылган шигырьл‰рен тыSлыйк.
1. “С‰гать”; 2 а класс; 2. “ Куян”; 2б класс; 3. “ Бакчачы бабай”; 3а класс;
4. “ Карак песи”, 4а класс. Fыр 5.”Кызыма” 1 кл Сибгатуллина
В. М‰кт‰пне т‰мамлаганнан соS, ул Казан университетына укырга кер‰.Университетны т‰мамлаганнан соS, аны журналист итеп М‰ск‰_г‰ Gиб‰р‰л‰р. Монда ул М‰ск‰_ университетына укырга кер‰. Муса F‰лилнеS дуслары бик к_п була. Намуслы k‰м чын дус булганга к_р‰, аны х™рм‰т итк‰нн‰р.Ч™нки ул дусларын беркайчан да авыр х‰лд‰ калдырмаган.
В. 1941 ел. Илебезг‰ фашист илбасарлары басып кер‰. Совет халкы _зенеS намусын, иреген, б‰йсезлеген яклау ™чен к™р‰шк‰ к_т‰рел‰. 1942 нче елда Муса F‰лил _зе тел‰п фронтка кит‰.
                  Сау булыгыз, дуслар, – диде Муса
                 €крен ген‰ поезд кузгалды
                 Калды Казан, киттеS син сугышка
                  Ерак иде солдат юллары.
Гилемханова Зил‰ _зе язган шигырен с™йли.”Батыр абый”
В. Сугыш башлангач, шагыйрь югалып калмый. Муса инде сугышныS беренче к™нн‰ренн‰н _к яуга ‰зер була, корал алып к™р‰шк‰нчег‰ кад‰р, кулына кал‰м тотып к™р‰шк‰ к_т‰рел‰. Шагыйрь соSгы сулышына кад‰р фашистларныS илебезг‰ басып кер_ен‰ н‰фр‰тен белдер‰.
Г™лназ. € син, илем, мине кеше иттеS,
Илkам бирдеS, шагыйрь иттеS син;
Сулар сулышым булып ‰верелдеS
j‰м й™р‰гем булып типтеS син!
Кайгырма, Gир, й™р‰к калтырамас
СинеS ™ст‰ чакта аяклар.
АныS исеме бел‰н ачылган тел
^лг‰нд‰ д‰ аны кабатлар.
Алия. Кыен чакта ™метл‰рем киселеп,
Тормышымнан к_Sел суынса,
"К™р‰ш, дускай, к™р‰ш, туктама", - дип,
Энд‰ш‰сеS кебек син, Муса.
КаныS бел‰н язган шигырьл‰реS
Тетр‰п укый синеS б™тен Gир,
Буыннардан буыннарга килер,
М‰Sге _лм‰с, Муса, синеS Gыр!
В.1942 нче елныS G‰енд‰ Муса F‰лил к™р‰шк‰н икенче удар армия тулысынча ‰йл‰ндереп алына k‰м т™п к™чл‰рд‰н аерыла. Каты сугышларныS берсенд‰ авыр яраланган шагыйрь фашистларга ‰сирлекк‰ эл‰г‰.
Залеева Алсу “Сонгы Gыр”
Мисалова Алина “Тик булса иде ирек”
Кувшинова Илвина башкаруында “Дулкыннар” Gыры.
В. Моабит т™рм‰се.... Анда язылган шигырьл‰р, иS югары шигърият _рн‰ге ген‰ т_гел, Муса F‰лилнеS батырлыгын раслаучы документ та.
“В‰хш‰т” Валиева Алия
В. Шагыйрьне б™тен д™ньяга таныткан “Моабит д‰фт‰рл‰ре”циклыныS б™еклеге – шагыйрь хисл‰ренеS ихласлыгында. Без шагыйрьнеS k‰р с_зен‰ ышанабыз, аныS _лем к™тк‰нд‰ге хал‰тен аермачык к_з алдына китер‰без. Шигырьл‰ренд‰ аерылу газабын да, ирекне сагыну да,_кен_ д‰, шикл‰н_ д‰, _лемг‰ k‰м дошманнарга карата н‰фр‰т т‰ – барысы да к_SелнеS иS нечк‰ хисл‰рен тибр‰терлек итеп сур‰тл‰нг‰н.
Габидов “Бер _гет”
Биктимеров “Ышанма”
В.ШагыйрьнеS якты кил‰ч‰кк‰ ышанычы шулкад‰р ныклы була ки, ул х‰тта сугышныS иS кызган вакытында да шигырьл‰р яза .
”Кызыл ромашка” Талия или Оксана
В. F‰лил фашистларга каршы к™р‰шт‰ ялгыз булмый. ХалкыбызныS азатлыгы ™чен алар –F‰лилчел‰р соSгы минутларына кад‰р берг‰ булалар. Фашизмга каршы к™р‰шнеS б™тен авырлыкларын берг‰ кичер‰л‰р.
1944 нче елныS 25 нче августында Плетцензее т™рм‰сенд‰ Муса F‰лил бел‰н берг‰ тагын 11 F‰лилченеS гомере ™зел‰.

В. Без татар к™р‰шчел‰ре, G‰лилчел‰р- Абдулла Алиш
€хм‰т Симаев
Р‰хим Саттаров
Гариф Шабаев
Фуат Булатов
Зинн‰т Х‰с‰нов
Абдулла Батталов
€х‰т €тнашев
Фуат С‰йфелм™леков
С‰лим Бохаров
Муса F‰лил
Гайнан Кормаш алдында баш иябез.
Бер минут тынлык игълан ител‰.

В.F‰лил k‰м аныS ипт‰шл‰ре ахыргы сулышларына кад‰р Ватан алдында тугрылыклы булып калалар k‰м фашизмга каршы к™р‰шт‰ тиSд‰шсез рухи ныклык, батырлык _рн‰ге к_рс‰т‰л‰р.
Укучы К™нн‰регез авыр булды сезнеS,
Юлларыгыз чокыр, тигезсез...
€ шулай да, борчылмагыз,
Ватан ™чен Gанын бирг‰нн‰р
М‰Sге яши, алар _лемсез!
укучыАрабыздан _зе югалса да,
Юк, суытмас kични бу эзне.
К™р‰шт‰ге Муса,
Солдат Муса,
Й™р‰кт‰ге Муса ул безнеS.
Укучы Шагыйрьне _терс‰л‰р д‰,фашистлар аныS ялкынлы Gырларын,к™чле рухын юк ит‰ алмадылар.Муса F‰лил илг‰ Gыр булып кайтты.
“Fырларым” Ахметгалиева Алин‰
€йе, Муса F‰лилнеS батырлыгы туган илебезг‰ Gыр булып кайтты.
Fыр “Салют ,сиSа Муса F‰лил”.Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc zhlil-2017
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий