Жолдау

JР Президенті Н.НазарбаевтыS JазаKстан халKына «Нaрлы жол - болашаKKа бастар жол» Жолдауы

ЕлбасыныS «Нaрлы жол - болашаKKа бастар жол» атты Жолдауын т_сіндіру,насихаттау маKсатында ™ткізіліп отыр.
БиылCы Елбасы ЖолдауыныS білім саласы Kызметкерлеріне _шінде орны ерекше. ПрезидентіміздіS ‰р Жолдауынан тыS,серпін, жаSа баCыт-баCдар аламыз. Ел басшысы ™з Жолдауында жастардыS болашаKKа деген сенімін айKындап,Kажырлы еSбек ете отырып, келешекті кемел ету жолында Kосар _лесі зор екендігін баса айтты.БолашаKта т‰уелсіз еліміздіS тaCыры биік болып,Kарыштап дамуы _шін біз білімді, саналы.отанс_йгіш жастарды т‰рбиелеуіміз Kажет. Кезекті Жолдауында Елбасы «М‰Sгілік Ел» идеясыныS бастауы тым тереSде жатыр. Осыдан 13 Cасыр бaрын Тонык™к абыз «T_ркі жaртыныS мaраты - М‰Sгілік Ел» деп ™сиет KалдырCан. Бaл біздіS жалпыaлттыK идеямыз мемлекеттігіміздіS тамыры сияKты к™не тарихтан бастау алатынын к™рсетеді. ЖалпыaлттыK идеяны ™міршеS ететін - ЕлдіS бірлігі. Ауызбіршілік KашKан, алауыздыK тасKан жерде ешKашан да жалпыaлттыK идеялар ж_зеге асKан емес. JазаKстанныS шыKKан шыSы мен баCындырCан биіктерініS еS басты себебі - бірлік, берекесі.
ТaраKтылыK пен келісім дегеніміз не? Ол отбасылыK ‰л-ауKат, Kауіпсіздік, баспана. Бейбітшілік - ол ‰ке мен ана Kуанышы, ата-аналар денсаулыCы ж‰не біздіS балаларымыздыS баKыты. Бейбітшілік - ол тaраKты жaмыс, жалаKы ж‰не ертеSгі к_нге деген сенім. Бейбітшілік пен тaраKтылыK - к_н сайынCы еSбекпен KорCап, ныCайтуды Kажет ететін жалпыхалыKтыK жетістік. Елбасы жастар - біздіS болашаCымыздыS тірегі дегенді ‰ркез айтып келеді. Мемлекет жаSа буынныS алдында барлыK есіктер мен жолдарды ашты! «Нaрлы Жол», міне, біздіS креативті ырCаKты жастарымыздыS к_ш-жігер жaмсап, Kaлаш сермейтін тaсы осы!. ЖаSа Kaжатта ‰деттегідей жастарCа да к™Sіл б™лінген.€сіресе жастардыS тaрCын _ймен Kамтылу жайы айтылCан.Сондай-аK ™скелеS aрпаKтыS ‰леуметтік жаCдайына да мейлінше аударылатыны ж™нінде тілге тиек етілгені к™пшілікті бей-ж‰й KалдырCан жоK.
€леуметтік инфраKaрылымдарды дамыту. Бірінші кезекте, бaл - апатты мектептер мен _ш ауысымда оKыту проблемаларын шешу. Бaл - біздіS сайлау алды тaCырнамамыздыS негізгі индикаторларыныS бірі. ^шжылдыK бюджетте KарастырылCан Kаржы бaл проблеманы 2017 жылCа дейін шешуге м_мкіндік бермейді. СондыKтан ^кіметке Kосымша 70 миллиард теSге баCыттауды тапсырамын. Балалар баKшасыныS жетіспеушілігі - басKа м‰селе. Мектепке дейінгі мекемелерде орындар тапшылыCын т_бегейлі KысKарту _шін 3 жыл бойы Kосымша 20 миллиард теSге баCыттауды тапсырамын. €кімдер жеке секторды тарта отырып, бaл жaмыспен барынша айналысуы тиіс.
2015 жыл - aлттыK тарихымызды aлыKтау ж‰не б_гінгі биіктерімізді баCалау тaрCысынан мерейлі белестер жылы. JазаK хандыCыныS 550 жылдыCын, JазаKстан халKы Ассамблеясы мен КонституциямыздыS 20 жылдыCын, `лы ЖеSістіS 70 жылдыCын атап ™теміз. Осынау тарихи белестер ЖаSа JазаKстандыK Патриотизмді aрпаK жадына сіSіруде айрыKша р™лге ие. Біз 2015 жылды JазаKстан халKы Ассамблеясы жылы деп жарияладыK. ЕлдіS тaтастыCы мен бірлігі, татулыCы мен тыныштыCы еS басты назарда.
Ел бірлігі - біздіS барша табыстарымыздыS кілті. ТaраKты дамудыS KазаKстандыK моделі б_гінде б_кіл ‰лемге _лгі. Т‰уелсіздігіміздіS 25 жылдыK мерейтойын ж‰не халыKаралыK ЭКСПO-2017 к™рмесін табысты ™ткізіп, еліміздіS ‰леуетін ‰лемге паш етеміз. `лы жолдаCы сапарымыз с‰тті, болашаCымыз жарKын болсын! БаршаSызCа «Нaрлы Жол» Жолдауын ж_зеге асыруда табыс тілеймін!

15

Приложенные файлы

  • doc zholdau
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий