Жомл кисклре.2 вариант 7 класс

F™мл‰ кис‰кл‰ре II вариант 7 нче сыйныф

1. Ияне табыгыз:
€нисе дучмак пешерерг‰ ‰зерл‰н‰, ахрысы, камыр G‰юенн‰н туктап, куна тактасыннан он сыпырып т™шерде. (Р.М.)
‰нисе 2 )дучмак 3 )камыр 4) он
2. Х‰б‰рне табыгыз: Син идеSме сахраларда Г™лг‰ кунган к_б‰л‰к. (F.)
сахраларда; 2)син идеSме; 3)кунган; 4)к_б‰л‰к.
3. ИянеS т™рен билгел‰гез:
КыSгыраулы пар атларга утырып, урман аръягындагы Югары С™н авылына мамык ш‰лг‰ т™ренг‰н н‰ни кыз Алсуны алырга бара иде булса кир‰к ул т™шенд‰. (Р.М.)
гади ия
тезм‰ ия
4. Х‰б‰рнеS т™рен билгел‰гез:
Бер тавыш килде колакка, яSгырады бер заман. (Г.Т.)
гади фигыль х‰б‰р
кушма фигыль х‰б‰р
гади исем х‰б‰р
5. Аергычны табыгыз:
€ синеS нишл‰п й™р_еS иде соS? (В.Н.) АныS беркайчан да, беркемг‰ д‰ хат яздырганы юк. (Ш.М.) Ачылмыйча яткан к_Sел бер ачылыр. (М.€.) Газиз‰ ялгыз утыра калды. (Ш.К.)
синеS 2) аныS 3) яткан 4) ялгыз
6. Т‰мамлыкны табыгыз:
СезнеS кебек матур ярлар авылда ла т_гел, илд‰ юк. (F.) БезнеS к_зл‰р к_пне к_рде. (А.Г.) Ел ‰йл‰н‰се диярлек бер пальтодан й™ри. (€.Е.) Зур т_земсезлек бел‰н к™т‰м сине.
авылда, илд‰ 2) к_пне 3) пальтодан 4) т_земсезлек бел‰н
7. Т‰мамлыкныS т™рен билгел‰гез:
Капка янында к™теп торучылар бу оч кунакны к_реп телсез калдылар. (Н.Ф.)
туры т‰мамлык
кыек т‰мамлык
8. Урын х‰лен табыгыз:
Бу м‰сь‰л‰ ш‰k‰р администрациясе Gит‰кчелеге тарафыннан х‰л ителде. (В.М.)
Гаяз, ишекне киS ачып, ян коридорга керде. (Х.С.) Абыйга хат яздым. Пристаньдагы халык... чыгып баскан. (Х.С.)
Gит‰кчелеге тарафыннан 2) коридорга
3) абыйга 4) пристаньдагы
9. Вакыт х‰лен табыгыз:
Авыл ун ел эченд‰ _зг‰рг‰н иде. (Р.Х.)
F‰й к™нен яздым бераз; языйм ‰ле, кыш, к™зл‰рен, (Г.Т.)
Fиде кат _лч‰, бер кат кис. (М.)
Козгынны бит ™ч й™з ел яши дил‰р. (М.М.)
ун ел эченд‰ 2) G‰й к™нен, кыш, к™зл‰рен
3) Gиде кат, бер кат 4) ™ч й™з ел
10. Р‰веш х‰лен табыгыз:
Д™ньяда к_п н‰рс‰ белдем, син туган тел аркылы. (Г.Т.) Аяклар _зенн‰н-_зе инеш буена очып китте. (Р.Н.) Бер б‰л‰к‰й болыт _тте, безнеS утрау ™стенн‰н. (3.) К_Sелемд‰ к™н kаман аяз. (Г. Т.)
туган тел аркылы 2) _зенн‰н-_зе 3) утрау ™стенн‰н 4) kаман
11. К_л‰м х‰лен табыгыз:
€ле таS атмаган, к_к й™зе Gете з‰Sг‰р. (Г.А.) Мин... соSра к_т‰релеп к_зл‰рен‰ карадым. (€.Е.) Ник, Мокамай, соS син тормышыSны чабатаSдай матур _рм‰деS?!
Урамга чыга да алмыйсыS: муеннан кар. (Г.Т.)
Gете 2) соSра 3) чабатаSдай 4)муеннан
12. С‰б‰п х‰лен табыгыз:
КояшныS нинди ик‰нен к_р‰сегез килс‰, июль аенда безнеS авылга барыгыз. (М.М.)
Туктаганнар к_рм‰г‰ ирт_к табигать к_ркене... (Г.Т.) Концерт бирерг‰ бик м‰шk_р артистларны к™тк‰н идек. (Ш.К) Озак й™р_ с‰б‰пле, ул б_ген арып кайтты.

· к_р‰сегез килс‰ 2) к_рм‰г‰ 3) концерт бирерг‰ 4) й™р_ с‰б‰пле
13. Максат х‰лен табыгыз:
Капка т™бенд‰ суыктан таптанып торулар да... булмады т_гел, булды. (€.Е.)
Без бит монда хушлашыр ™чен килдек. (Р.З.) АвылыбызныS ямен, суы т‰мен бел‰м,
ШуSа к_р‰ с™ям Gаным, т‰нем бел‰н. (Г.Т.) Хафаза, миSа килг‰н саен, бу д‰фт‰рне бик кызыксынып актарып утырырга ярата иде. (€.Е.)
суыктан 2) хушлашыр ™чен 3) шуSа к_р‰ 4) килг‰н саен
14. Шарт х‰лен табыгыз: Халык ‰йтс‰, хак ‰йт‰. (М.)
€мма л‰кин, вакыт-вакыт шулай ярсып кит_ем‰ карамастан, мин аны ничек т‰ д™рес, гадел аSларга тырышам. (€.Е.) ГазинурныS кайчан кайтасын белм‰с‰л‰р д‰, ат Gигеп к™теп торганнар ик‰н. (Г.€.) Дил‰фр_з урамда озак й™рг‰н, ахрысы. (Г.€.)
‰йтс‰ 2) ярсып кит_ем‰ карамастан 3) ат Gигеп 4) озак

15. Кире х‰лне табыгыз:
Ичмасам, ипт‰ш т‰ юк ич, тик ик‰_ без: уй да мин. (Г. Т.) Ни тырышсам да, кызны аерымачык таный алмадым. (А.Т.) К_п белс‰S, тиз картаерсыS. (М.) Бик ашыгып барма, улым. (Х.С.)
ичмасам 2) тырышсам да 3) белс‰S 4) ашыгып
16. Х‰лнеS т™рен билгел‰гез: Ирт‰ бел‰н к™н томанлы иде. (Ш.К.)
вакыт х‰ле 2) урын х‰ле 3) р‰веш х‰ле 4) максат х‰ле
17. Х‰лнеS т™рен билгел‰гез:
Галиулла д™ньяныS ачысын-т™чесен Gит‰рлек татыган кеше ул. (ИТ.)
р‰веш х‰ле 2) к_л‰м х‰ле 3)вакыт х‰ле 4)кире х‰л
18. F™мл‰д‰ нинди х‰л аерымланган?
Тагын мин, авылымны иск‰ т™шереп, ерактан балачагыма иел‰м. (М.Г.)
вакыт х‰ле 2) р‰веш х‰ле 3) с‰б‰п х‰ле 4) максат х‰ле
19. Аныклагычны табыгыз:
Ихтимал, минем бу вакыттагы дулкынлануым да шуны сизен_д‰н кил‰ торгандыр. (€.Е.) З™kр‰ - бик матур исем. (€.Е.) Аерата т™пчек кызлар - игез‰кл‰р сылу булып _сте. (АТ.) Син кит‰сеS безне базга бикл‰п, Хуш, иске ел, к™меш сакаллы! (М.F.)
ихтимал 2) матур исем 3) игез‰кл‰р 4)к™меш сакаллы
20. Энд‰ш с_зне табыгыз:
СинеS бел‰н бульшырга бала-чагамыни мин? (М.€.) Ипи салу... Д™ньяда иS игелекле, м‰гън‰ле, иGади бер эш ул. (М.М.) Ис‰нмесез, керерг‰ м™мкинме?
И сабыйлар, эшл‰гез сез, иS м™катд‰с н‰рс‰ - эш. (Г. Т.) 1) синеS бел‰н 2) ипи салу 3)ис‰нмесез 4) и сабыйлар
21. Кереш с_зне табыгыз; €йд‰! - диде яшьти. (М.М.) Кара аны, начар укып ‰тиеSнеS й™зен‰ кызыллык китерм‰. (И.Т.)
Игътибар бел‰н карасаS, к_р‰сеS.
Б‰йр‰м к™нне к_кт‰н Gирг‰ нурлар ага, ‰йтерсеS л‰ чыккан бу к™н ике кояш. (Г. Т.)
‰йд‰ 2) кара аны 3) карасаS 4)‰йтерсеS л‰

22. Аерып бирелг‰н с_з нинди ж™мл‰ кис‰ге булып кил‰? Чын й™р‰кт‰н ‰йтелг‰н с_з кадерлер‰к алтыннан. (В.К.)
кыек т‰мамлык 2)урын х‰ле 3)р‰веш х‰ле 4)аергыч

Приложенные файлы


Добавить комментарий