Жырлы монлы туган телем

€герGе ш‰k‰ре №4 гомуми урта белем бир_ м‰кт‰бе.


М‰кт‰пт‰ татар Gыры фестивале
_тк‰р_ ™чен эшк‰ртм‰.
Эшк‰ртм‰не ‰зерл‰де:
татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы
Заkретдинова €лфия Назиф кызы.

Кич‰ укучыларда туган телг‰ м‰х‰бб‰т т‰рбиял‰_, к_Sелл‰ренд‰ милли горурлык хисл‰ре уяту, укучыларныS _зл‰ре н‰шер итк‰н китапларын т‰къдим ит_ k‰м иGатка омтылыш тудыру максатыннан _тк‰рел‰.

Кич‰ барышы.

Х‰ерле к™н, кадерле дуслар!
Барчагызга:
Яшегезг‰, картыгызга,
Олыгызга, кечегезг‰,
Эшт‰ уSган,
Шигырь с™йг‰н,
Fыр Gырларга,
К™й к™йл‰рг‰
Оста булган k‰мм‰гезг‰!


Ис‰нмесез, диде бер‰_ килеп,
Читт‰ й™рг‰н чакта каSгырап.
Шул чагында баскан урынымнан
Кайнар чишм‰ чыкты чылтырап.
Бары бер с_з – Ис‰нмесез! – диде,
К_пме моS ишетте колагым.
Атам-анам теле - туган телнеS
Газизлеген шунда аSладым.


Ис‰нмесез, кадерле дуслар, х™рм‰тле укытучылар! Б_ген без сезнеS бел‰н “Fырлы, моSлы туган телем” диг‰н кич‰г‰ Gыелдык. ^зебезнеS ана телебезг‰ булган м‰х‰бб‰тебезне, олы ихтирам хисл‰ребезне Gырлар-шигырьл‰ребез аша белдерербез.


Арттырмый да, киметми д‰ шуны бел -
Татар теле – энGе, м‰рG‰н тулы тел.
МоSлы тел ул, нурлы тел ул – Туган тел –
Баш очында кояш булып тора гел.


Кадерле кунаклар! Каршы алыгыз, сезнеS алда 6 сыйныф укучысы Рузил‰ Р‰хм‰туллина.
(“Туган тел” Gыры).


-Аида, син нинди г™лл‰р яратасыS?
-Мин ч‰ч‰к ата торган г™лл‰рне яратам. Г™лл‰рем ч‰ч‰к атса, к_Sелл‰рем к_т‰релеп кит‰. ШуSа к_р‰ аларны кадерл‰п, саклап кына _стер‰м.
-Х™рм‰тле тамашачылар! Х‰зер сезг‰ _зл‰ре д‰ г™лл‰р кебек матур, чиб‰р, с™йкемле 3б сыйныфы укучылары талантларын к_рс‰терл‰р. Каршы алыгыз,
” Г™лк‰й “ т™ркеме.
(“Г™лл‰р” Gыры).

-Г™лс‰рия, син бел‰сеSме, н‰рс‰ ул чикертк‰?
-€лб‰тт‰, бел‰м, чикертк‰ ул русча кузнечик була инде. € ниг‰ кир‰к ул сиSа?
- Бер б‰л‰к‰й кыздан ишеттем д‰ аптырап калдым.
- €-‰, ул бит 1б сыйныфы укучысы Алия. Х™рм‰тле тамашачылар! СезнеS алда иS н‰ни Gырчыбыз Алия Гыйльманова Gырлый.
(“Чикертꉔ Gыры).

-Аида, г™лл‰р турында да, чикертк‰ турында да Gыр тыSладык. Алар G‰йне бизи инде. € мен‰ син кышны яратасыSмы?
- Бик яратам. МиSа ап-ак карлар яудыручы, Gирд‰ чисталык, сафлык тудыручы кыш бик т‰ ошый. € син, Г™лс‰рия?
-€ мин ел саен ЯSа елны, Кыш бабайны, хуш исле яшел чыршыны сагынып к™теп алам.
-БезнеS н‰ни шагыйрьл‰ребез д‰ кышны бик яраталар ик‰н. Кадерле кунаклар! Х‰зер сезг‰ 2 сыйныф укучылары Галиев Артур, Садыйкова Алина, Борисов Айдар k‰м 3б сыйныфы укучысы Гимазов Ф‰рх‰д _зл‰ре язган шигырьл‰рне укырлар.
(Кыш турында шигырьл‰р).


-Шушы матур балаларга карагач, елыйсым килеп китте.
-Ниг‰ алай дисеS, Аида?
-Бала чагымны сагындым.
-€йе, бала чак – иS р‰х‰т чак шул, тик кайтарып кына булмый аны. Х™рм‰тле тамашачылар! Каршы алыгыз, сезнеS алда 9б сыйныф укучысы Алсу Ангамова.
(“Ком с‰гате” Gыры).


-БалачакныS матур бер мизгеле - ‰бид‰, бабайда кунакта булу.
-Д™рес ‰йт‰сеS, Аида. 4 сыйныф укучысы Р‰зил Зарипов та авылны, ‰бисен, бабасын бик ярата. Кадерле кунаклар! Х‰зер ул сезг‰ _зе язган шигырен укыр.
(“Авылда кунакта” шигыре).

-€йе, авылда ‰би-бабай, ™йд‰ ‰ти-‰ни янында р‰х‰т инде ул. € мен‰ бер_зеS ген‰ калганда бик к_Sелсез була: ашавы да т‰мсез, ч‰е д‰ салкын кебек...
-Х‰зер с‰хн‰г‰ 5б сыйныфы укучылары Хисм‰това Аида k‰м €бдр‰шитова Эльвираны чакырабыз. Р‰хим итегез, кызлар.
(“Салкын ч‰й” Gыры).

-Карап-карап торам да, безнеS м‰кт‰п укучылары бигр‰к т‰ талантлы инде, дип, шатланып куям.
-Бик т‰ урынлы шатланасыS син, Г™лс‰рия. Мен‰ 5а сыйныфы укучысы Айг™л Заkретдинова болай дип яза:
“Тукай абый кебек б™ек
Шагыйрь буласым кил‰.
Матур, кызык ‰киятл‰р
ИGат ит‰сем кил‰.”
-Кадерле дуслар! Х‰зер сезг‰ Айг™л _зенеS бер шигырен с™йл‰п _т‰р.
(“Минем песием” шигыре).

-Г™лс‰рия тегенд‰ укучыларыбызга сокланып й™ри... €лл‰ интервью да ала инде? Г™лс‰рия, чык инде.
(“Тик тим‰сен к_зл‰рем” Gыры).

-Бигр‰к матур GырлыйсыS, Г™лс‰рия, к_з тим‰сен инде _зеS‰.
-Р‰хм‰т, дустым.
-Г™лс‰рия, синеSч‰, чын дус нинди була?
-Чын дусмы? СинеS уSышларыSа чын к_Sелд‰н с™енс‰, авыр вакытларда ташламаса, ярд‰м итс‰ ул -чын дус була, минемч‰.
-Х™рм‰тле тамашачылар! Х‰зер сезнеS алда 5а сыйныфы укучысы Зил‰ Исм‰гыйлова _зенеS “Дустыма” диг‰н шигырен укыр.
(“Дустыма” шигыре).

-Аида,тегенд‰ берсенн‰н-берсе матур егетл‰р й™ри. Кемн‰р ик‰н алар?
-€-‰, аларны ‰йт‰сеSме? Алар бит м‰кт‰бебезнеS иS асыл егетл‰ре – 4 сыйныф укучылары. Тик нишл‰птер б_ген к‰ефл‰ре юк сыман.
-Н‰рс‰ булды ик‰н?
-Кызлар карамый, дил‰рме шунда...
-Кадерле кунаклар! Алкышлап каршы алыгыз. С‰хн‰д‰ “Fиде йолдыз” т™ркеме егетл‰ре.
(“Эх, сез матур кызлар” Gыры).

Татар Gыры... Ерак тарихлардан
Алып кил‰ халык х‰терен.
Оялчан ул, инсаф, ягымлы ул-
^зе салмак, _зе ‰керен.

Шул Gыр бел‰н ерак с‰ф‰р чыгып,
Тарих _рл‰ренн‰н килг‰нбез.
Татар Gырын Gырлап таралганбыз,
Татар Gырын Gырлап GиSг‰нбез.

Мин х‰зер д‰, _з‰к ™зелг‰нд‰,
Fырлар канатында тирб‰л‰м.
Кайгы килеп, башым иелс‰ д‰,
С™енс‰м д‰ Gырлап Gиб‰р‰м.

(“Fыр керсен к_Sел㉔ Gыры).

Х™рм‰тле кунаклар! Б_генге кич‰без шуныS бел‰н т‰мам. Без сезг‰ б‰хетле, шатлыклы к™нн‰р, тыныч k‰м имин т™нн‰р телибез. Р‰х‰т яш‰гез, г™рл‰п яш‰гез, Gырлап яш‰гез! Сау булыгыз!

Fырлы, моSлы
туган телем”
Palatino Linotype

Приложенные файлы


Добавить комментарий