Вилданова минем яраткан укытучым


Министерство образования и науки РТ
ТР ф‰н k‰м м‰гариф министрлыгы

Конкурсное сочинение на тему :
“Мой любимый учитель”
“Минем яраткан укытучым”


ТР €лм‰т районы Т_б‰н Мактама Нижнемактаминская СОШ №2
2нче урта м‰кт‰бе Альметьевского района
Башкарды: 5 “а” сыйныф укучысы Выполнила: ученица 5”а” класса
Идиятуллина Айсылу Идиятуллина Айсылу
Fит‰кче: Вильданова Л‰йс‰н Руководитель: Вильданова Лейсан
Марс кызы Марсовна


Альметьевск 2010
€лм‰т 2010

Минем уйлавымча кеше Gирг‰ матур эш-гам‰лл‰р кылып яш‰_ ™чен д™ньяга туа. МоныS ™чен бетм‰с-т™к‰нм‰с тырышлык, зиkен, сабырлык кир‰к. Яраткан сыйныф Gит‰кчем Г™лназ Фоатовна, минемч‰, шундый сыйфатларга ия. €йе, укытучы иS м™kим k‰м кир‰кле k™н‰рл‰рнеS берсе. Укытучылар булмаса, б™тен кеше надан булыр иде. АларныS k™н‰рл‰ре авыр, катлаулы k‰м G‰мгыятьк‰ к_п файда китер‰ торган. j‰ркемд‰ д‰ укытучы булырга с‰л‰т юк. Бик т_земле, башкалар бел‰н аралаша бел_че k‰м белемле кешел‰р ген‰ укытучы була ала.
Без сыйныфта 30 бала. Г™лназ Фоатовна k‰рберебезнеS холкын-гад‰тен белеп, к_Sелл‰ребезг‰ _теп кер‰ бел‰, акыллы киS‰шл‰ре бел‰н авыр чакларыбызда ярд‰м кулы суза. Укытучыбызны безнеS икенче ‰ниебез дип т‰ була: ‰нил‰ребез кебек кир‰к чакта мактый, ‰ кайчак ачулана да бел‰.
€ инде бер‰ребез авырып китс‰, аныS к_Sеле тыныч т_гел. Ул безнеS кайгыларга _зебезд‰н д‰ артык к™ен_че , шатлыкларыбызга _зебезд‰н д‰ артык с™ен_че д‰. Х.ХаликовныS “Укытучым” диг‰н шигыре, н‰къ Г™лназ апага багышлап язылган кебек:
Барыбызга бер ген‰,
Белмим, ничек ™лгер‰.
^зе шундый с™йкемле
Н‰къ ‰нием шикелле.
Шат й™зле укытучым,
К_Sелем‰ иS якын
Кеше ул шуныS ™чен!
Ул - минем укытучым.
Туган якныS нинди газиз ик‰нен, ‰ти-‰ниеS‰, туганнарыSа м‰рх‰м‰тле булырга кир‰клеген без сезнеS тырышлык бел‰н аSлыйбыз, укытучы апабыз. Алай гына да т_гел, ул безне k‰рвакыт яхшылыкка гына ™нди, безнеS т‰рбияле, G‰мгыятьт‰ кир‰кле кешел‰р булып _с_ебезне тели. Минем Г™лназ Фоатовнаны бервакытта да к‰ефсез к_рг‰нем юк шикелле. Ул k‰рвакыт д‰реск‰ елмаеп, шат к_Sел бел‰н килеп кер‰. €йтерсеS л‰ аныS кайгылары гел юк, балаларга шатлык кына таратучы ул. € инде аныS елмаюын к_рг‰ч, безнеS д‰ к_Sел к_т‰рел‰, гел тырышып укыйсы гына кил‰ башлый.
Г™лназ Фоатовна безнеS сыйныф Gит‰кчесе ген‰ т_гел, ‰ татар теле k‰м ‰д‰бияты укытучысы да. БезнеS туган телебез – татар теле. Укытучыбыз безг‰ ‰би-бабайлардан калган телебезне онытырга бирми. АныS д‰ресне аSлатуы, бик матур тавыш бел‰н шигырьл‰р укуы, ‰киятл‰р с™йл‰ве к_Sелл‰рг‰ _теп кер‰. Х‰тта кайбер чакта с™йл‰г‰нд‰ к_зг‰ яшьл‰р кил‰.
€ инде без тел буенча нинди ген‰ б‰йгел‰рд‰ катнашмыйбыз: с‰нгатьле итеп шигырь с™йл‰_ б‰йгесе дисеSме, театрлар кую, татар теленд‰ матур Gырлар ™йр‰н_ k.б.
Укытучыбыз безне даими р‰вешт‰ €лм‰т язучылары бел‰н таныштыра k‰м очрашулар _тк‰р‰. Бу очрашуларга без шатланабыз k‰м бик тел‰п катнашабыз. МоныS бел‰н ген‰ д‰ чикл‰нми ‰ле укытучыбыз. Безне туган телд‰ шигырьл‰р язарга да ™йр‰т‰. j‰р елны без _зебезнеS язган шигырьл‰р бел‰н СаGид‰ С™л‰йманова исеменд‰ге китапхан‰д‰ _т‰ торган “Ау! Яшь талантлар” б‰йгесенд‰ катнашабыз. Мен‰ шундый к_пкырлы талант иясе минем яраткан укытучым.
Еллар _тк‰ч k‰р кеше _зенеS укытучысын х™рм‰т бел‰н иск‰ ала. Мин д‰ _з укытучымны м‰Sге онытмам, аныS бирг‰н акыллы, т™пле киS‰шл‰рен еллар буена ист‰ тотармын.
Ф‰н серл‰рен чишеп бирдеS д‰ син,
Б™ртек-б™ртек нурлар Gыям мин.
j‰р с_зеSне бикл‰п, белемеSне
Й™р‰гем‰ салып куям мин.
Бер тылсымлы акыл иясен‰
ТиSлим _зем сине мин мен‰.
М‰гъриф‰тнеS белем чишм‰се дип,
Сокланмый соS сиSа кем ген‰.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий