Влияние логоритмики на развитие личности ребенка с тнр