Влу 2

Ата-аналар ™чен консультация.
БалаларныS с™йл‰мен _стер_д‰ ‰в‰л‰_неS ‰k‰мияте.
Балаларга к_пкырлы т‰рбия k‰м _сеш бир_д‰ ‰в‰л‰_ ш™гыленеS д‰ урыны зур. БалаларныS баш миен, псхикасын ™йр‰н_че галимн‰р кул k‰м бармак х‰р‰к‰тл‰ренеS зур стимуллаштыру ‰kмиятен‰ ия булуын билгелил‰р. АларныS с™йл‰м _сеше турыдан-туры бармакларныS н‰фис, нечк‰ х‰р‰к‰тл‰ре формалашу д‰р‰G‰сен‰ б‰йле. Бармаклар авыр х‰р‰к‰тл‰нс‰ с™йл‰м _сеше д‰ тоткарлана. Балалардагы искиткеч кызыксынучанлык: k‰р н‰рс‰не тотып, кабып, танып бел_ тел‰ге безд‰н- ™лк‰нн‰рд‰н зур игътибар сорый. € аларныS кечкен‰ куллары, кечкен‰ бармаклары k‰рвакыт нинди д‰ булса ш™гыль эзл‰_д‰.
Мин _зем балалар бакчасында I кечкен‰л‰р т™ркеменд‰ т‰рбияче булып эшлим. Т™ркемд‰ 1,8- 3 яшьлек балалар. Бу т™ркемд‰ к_бр‰к синсорик т‰рбияг‰ игътибар бирел‰. €в‰л‰г‰нд‰ ис‰ безнеS бармакларыбыз, кулларыбыз х‰р‰к‰тл‰н‰. Н‰къ мен‰ бармакларны к_бр‰к х‰р‰к‰тл‰ндер_ акыл с‰л‰тен _стер_г‰ ярд‰м ит‰. Шушы максттан мин _з практикамда к_бр‰к ‰в‰л‰_ ш™гылен‰ игътибар бирерг‰ тырышам.
€в‰л‰_ ™чен пластилиннан, балчыктан, камырдан, ‰в‰ли торган массалардан файдаланырга була. Мин _зем к_бр‰к камырны кулай к_р‰м.
Камыр- экологик чиста k‰м аллергия бирми торган материал. Аны кулга алу бел‰н бик т‰ р‰х‰тл‰неп ‰в‰лисе д‰ ‰в‰лисе кил‰. Камырны ясау да бер д‰ катлаулы т_гел.
Аны кухня ™ст‰ленд‰ тел‰г‰н вакытта ясарга була. Камыр куллардан бик GиSел юыла. Технологияне д™рес кулланы ясаганда, камыр кулларга ябышмый k‰м бик т‰ пластик, аннан т™рлеч‰ ‰в‰л‰рг‰ була.
Камыр ясау ™чен 2стакан он, 1стакан тоз( “Экстра” тозы) k‰м ѕ стакан салкын су алына (тоз камыр озак саклансын ™чен, б™G‰кл‰рд‰н саклау ™чен кир‰к). Камырны целлофан пакетта холодильникта озак вакыт сакларга була. Камырдан ясалган ‰йберл‰лне батарея ™стенд‰, б_лм‰ температурасында, кояшта k‰м духовкада киптерерг‰ була.Кипк‰н камырны матур буяулар бел‰н буяп,без балаларыбызны тагын да куандыра алабыз.Буяу очен кишер,чогендер согыннан,зеленкадан,гуашь k‰м акрил буяулардан файдаланырга була.Камырга буяуларны ‰_‰л‰г‰нче олешл‰п кушарга k‰м тосле камырдан ‰_‰л‰рг‰ д‰ момкин.Тозлы камырдан ‰_‰л‰_ буенча китапларны кибетл‰рд‰н алырга яки интернет аша да бик р‰х‰тл‰неп ойр‰нерг‰ була.
Минем _земнем кечкен‰л‰р торкеменд‰ ‰_‰л‰_нен ин гади ысуллары кулланыла.ФГОС программасы бунча,безнен максатта: балаларны ‰_‰л‰рг‰ кызыксындыру,‰_‰л‰_ материала бел‰н чиста-похт‰ эш ит‰рг‰ ойр‰ту;зур кис‰кт‰н кечкен‰ кис‰кне аерып алу алымын ойр‰ту,т_г‰р‰к(шар,туп,колобок,алма k\б) k‰м озынча формалар(таяклар,колбаски k\б) ‰_‰л‰_,озынча формаларны т_г‰р‰пл‰п башларын беокет_(т‰г‰рм‰ч,колечко,бараночка);т_г‰р‰к формаларны учлар бэл‰н из_(печенье,пряник,лепешки) алымнарын ойр‰т_;‰_‰л‰нг‰н ике форманы берл‰штер_,алымын _стер_(таяк k‰м шариктан шалтыравык,гомб‰,т_г‰р‰кл‰рд‰н неваляшка k\б).

Приложенные файлы

  • doc vlu_2_
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий