Внеклассна кхешеел буряад кхеленей орон соо буряад орон. Улаан-уде

Хэшээл: буряад хэлэн (г_рэнэй)
Класс: 7-дохи
Хэшээлэй янза: внеклассна лингвистическэ наадан «Буряад хэлэнэй орон соо»
Хэшээлэй т_хэл: хэшээл м_рыс™™н
Темэ: Буряад орон, Улаан-^дэ
Зорилгонууд:
1. kургалгын:
k-х абяантай _гэн__дые илгажа kургалга. Буряад орон, Улаан-^дэ гэkэн темээр м_рыс™™ _нгэргэхэ, асуудал ойлгожо харюусажа, хэлэжэ kуралга.
2. Х_гж™™лгын: Аман ба бэшэмэл хэлэлгэ х_гж™™лгэ, ухаан бодол, анхарал, kанамжа абалга хурсадхаха.
3. Х_м__ж__лгын: Хотодоо дуратайгаар, омогорхожо ябаха kурагшадые х_м__ж__лхэ. Буряад хэлэндэ kонирхуулха.
Хэрэгсэлн__д: мультипроектор, экран, карточканууд г.м.
Методууд: наглядна, практическа, х™™рэлд™™н, бэдэрэлгын, проблемнэ, наадан, самостоятельна ажал.

Хэшээлэй эхин.
Эмхидхэлэй _е.
Темэ болон зорилготой танилсуулха
- Сайн байна! М_н™™дэр бидэ «Буряад хэлэнэй орон соо» гэkэн наада _нгэргэхэбди. Энэ наада Буряад орон,Улаан-^дэ гэkэн темэн__дтэ зорюулагдана. Эдэ темэн__дээ дабтахабди.
Энэ наада хоёр команда боложо, м_рыс™™н _нгэргэхэбди.
1 команда - Сэлэнгэ
2 команда - ^дэ
Манай жюри: буряад хэлэнэй багшанар.

М_рыс™™мнай 6 даабариkаа б_ридэхэ.

даабари «Амаршалга»
даабари «Харюусагты»
даабари «Наймаашан»
даабари «Аукцион»
даабари «Мэд__лэл»
даабари «Би шамда – ши намда»

Нэмэлтэ даабаринууд: «Оршуулагша», «Уран уншалга».
Фонетическэ kорилго. Урда хэшээлэй ш_лэг дабтаха.
Буряад орон
Нарата _ргэн дайдатай,
Нарkата _дхэн тайгатай,
М_льkэтэ _ндэр Саяантай,
М_нгэтэ г_н Байгалтай,
Т__хэ домогоороо баян
Т_рэл Буряад хэлэмнай.
Гол шата
даабари «Амаршалга»
Саг 3 минута _гтэнэ. Капитанууд урда гараад, командатаяа танилсуулна.

даабари «Харюусагты»
Би Буряад орон,Улаан-^дэ тухай асуудалнуудые уншахаб, таанад харюусахат.

1 команда – Сэлэнгэ
А) Буряад ороной ниислэл хото?
Б) Улаан-^дэдэ хэды аймагууд бииб?
В) Улаан-^дэ ямар голнууд дээрэ байдаг бэ?
Г) Буряад ороной k_лдэ тэмдэг__д? (туг, герб, дуун)
Д) Байгал далайн суута загаkан? (омоли)
Е) Байгал далайн эгээл томо олтирог юун гэжэ нэрэтэйб?

2 команда – ^дэ
А) Улаан-^дэ анхан юун гэжэ нэрэтэй байг
·ааб?
Б) Буряад орондо хэды аймагууд бииб?
В) Буряад республикын гимнын автор хэн бэ?
Г) Байгал далайн суута амитан? ( Булган)
Д) Ленинэй _йлсэ юун гэжэ нэрэтэй байгааб?
Е) «Амта» фабрика юу хэдэг бэ?

даабари «Наймаашан»
Би наймаашанби. Намда k-х абяануудтай холбуулалнууд бии. Минии уншахада Сэлэнгэ команда х абяатай холбуулалнуудые абана, ^дэ команда k абяатай холбуулалнуудые абана. (^хиб__д саарkан дээрэ бэшээд уншаха.)

даабари «Аукцион» гэжэ нэрэтэй.
Зорилго: хэнэй команда «Байгал» тухай олон _гэн__дые мэдэхэб.
( 3 минута _гтэнэ, _хиб__д бэшэнэ, тиигээд ээлжээгээр уншана)

М_н™™ экран руу харая. Аббривиатурануудые буряадаар уншагты.

Сэлэнгэ команда.

БГУ (Буряадай г_рэнэй университет)
БГСХА (Буряадай г_рэнэй х_д™™ ажахын академии

^дэ команда

ВСГТУ (З__н Сибириин г_рэнэй технологическа университет) ВСГАКИ ((З__н Сибириин г_рэнэй соёлой академи)

даабари «Мэд__лэл»
Зорилго: мэд__лэл з_б болгогты.

а) Улаан-^дэдэ, музейнууд, бии, театрнууд, олон.
б) Ажаkуудаг, ниислэл хотодо, яkатан, ород, буряад, татар, манай.
в) kалбарна, Улаан-^дэ, т_рэл, м_н™™
г) Дуратайб, би, Улаан-^дэд™™.даабари «Ши намда- би шамда»
Энэ конкурсдо командын капитанууд бэе бэедээ асуудал бэлдээд ерэхэ байгаа. (Урда гараад 1 нэгээр 2 асуудал kураха)

Нэмэлтэ даабаринууд:

даабари. «Оршуулагша»
Зорилго: Энэ аймагуудые буряад болгожо хэлэгты.
Сэлэнгэ ^дэ команда

1. Окинский 1. Тункинский
2. Баргузинский 2. Селенгинский
3. Хоринский 3. Кижингинский
4. Еравнинский 4. Курумканский
5. Иволгинский 5. Закаменский

8 даабари. «Уран уншалга». ^хиб__д буряад орон тухай ш_лэг__дые уншана.

Хэшээлэй т_гэсхэл.
Д_н гаргалга. Жюридэ _гэ _гтэнэ
Сэгнэлтэ..
Гэрэй даабари.15

Приложенные файлы


Добавить комментарий