Внеклассное мероприятие 10


Внеклассное мероприятие: « Сагаалая, нYхэд!»
Дата проведения: февраль 2012 года.
Классы: 5-7
Цель: Расширить знания учащихся о празднике Сагаалган и обычаями бурятского народа,
Задачи:
- развивать нравственное, духовное, эстетическое воспитание детей.
- развитие эстетического вкуса;
- расширение кругозора о традициях и обычаях бурятского народа;

Оборудование: мультимедийный проектор, родословные древа учеников.
Ход мероприятия:
(Слайд: «Сагаалган». Звучит музыка). Ведущий: - Сагаалганай амар мэндэ! Буруутнай булшантай, даагантнай далантай хаяа? Нэжээд наhа нэмэhээртнай!
Урда сагhаа хойшо манай арад зон еhо заншалаа нангинаар сахин, заншалта hайндэр - Сагаалганаа ехэ Yргэн™™р тэмдэглэдэг гээшэ. МYн™™дэр манай hургуули соо Сагаалганда зорюулагдаhан Yнгэргэдэхэ мYрыс™™ндэ хабаадахаяа сугларhан таниие нэн тYрYYн гаража ерэhэн харагшан уhан луу жэлээр амаршалнаб. МYн™™дэрэймнай найр наадан хYхюутэй, зугаатай, Yрэ дYнтэй байг лэ гэжэ хYсэхэ байнаб. Танай ажал сэгнэхэ .( Знакомство с членами жюри).
Приветствие участников «Сагаан hарын мэндэ» (по одному участнику от каждого класса)
«Минии уг гарбал» – конкурс на лучшее знание своей родословной (форма представления по желанию участника);
«Айлшаниие хYндэлэлгэ» - обычай приема гостей (конкурс национальной кухни);
Конкурсы: «Сайн дуун», «Шанаhан з™™хэйдэ магтаал»
Викторина «ХYхюун Шаазгай»
Дутуу жэлыень бэшэгты:


ТYрг™™р харюуса (конкурс на быстрый ответ)
Нарай хYбYY унтуулхадаа хэрэглэдэг, хYдэлгэжэ байхаар тYхеэрэгдэhэн багахан орон, унтари. Хэдэн янзын байдаг: газар дээрэ байхаар. Дээрэhээ Yлгэдэг дYрбэн ооhортой гэхэ мэтэ. (Yлгы)
Пеэшэн худхадаг, YзYYрыень годиилгоhон ута тYмэр, худхуур. (шэлээбэри)
Сай шанахадаа хэрэглэдэг, хажуу талаhаа гараhан хоолойтой, барюултай амhарта. (гYсэ)
Алтан, мYнгэн болон бэшэшье Yнгэтэ тYмэроор шудхан дархалhан, хургандаа зуухэ шэмэглэл. (бэhэлиг)
Улайтар халаажа, адууhанда тэмдэг табидаг тYмэр зэмсэг, мYн тэрэ тэмдэгынь (тамга)
Гараhанhаа эхилээд намар болотор тэнжэhэн хониной тYл (хурьган)
70-80 сантиметр утатай, нэгэ хажуудаа хурса эритэй, годид гэhэн тYхэлтэй, модон эшэдэ hуулгагдаhан Yбhэ сабшадаг хэрэгсэл. (хажуур)
Шэнын нэгэнэй YглоогYYр эртэ, YYрэй сайжа эхилхэдэ, дээрэhээ буyжа, нюдэ сабшаха зуура алтан дэлхэйе гурба дахин тойрожо, хYн зониие харадаг бурхан.( hама бурхан)
Буряад нэрэнYYд
hурагшадай нэрэн YYдэй оршуулгыень оло
Амгалан алмаз
Жаргал вечный
Баатар крепкий
М_нхэ радость
Базар богиня музыки
Баяр счастье
Намсарай солнце (тибетск.)
Нима львиноликая
Бата сильный
Сэндэма - бог богатства
Янжима – спокойный
«Угсаатан» гэжэ Yгэh™™ шэнэ Yгэ бии болгогты.
(саг, утаан, нагаса, сана, тан, атан, аса, Ага, таана, сана, гасана, суг, нуга, туг, ган)

Подведение итогов.
Ведущий: Бултадаа ёохортоо дYхэриглэн хатарая!!! (Шэнэ ёохор хатарха)

Рисунок 1D:\Старые данные2\Мои документы\Мои рисунки\календарь5.jpg15

Приложенные файлы


Добавить комментарий