Зулла насан авдг


INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\Admin\\LOCALS~1\\Temp\\FineReader11.00\\media\\image1.jpeg" \* MERGEFORMATINET
ЗУЛЛА НАСАН АВДГ.
«Зул» - хальмг улсин сэн байрта едр. Жцл болhн «Зул» болдг едр эдл болхш. Зэрмдэн «Зул» укр сарин суулэр болна, зэрмдэн бар сард болна. Иириндэн хальмг литэр хэлэж «Зул» болх едриг тоолад hарhна. «Зул» болдг сариг Зул cap гиж нерэднэ. Зул сарин херн тавнд «Зул» болдг учрта. «Зул» шин жил ирсиг медулнэ.
Кезэнэ медэтэ улс иигж келдг бээсмн: Богд Зунква бурхн торэд, деерэс бууж ирсн едриг Зул одр гиhэд, сэн байрта едрт тохрасн болдг. Бурхн нас авсн едрт цуг хальмг эмтн ик-бичкн уга дегц нег едр нас авдг болж.Цуг хальмг улсин hарсн едрнь Зул едр болж тоолгддг. Насн деерэн нежэд нас эн едр немж авцхана. Улгурнь: урднь хертэ кун херн негтэ болна, тэвтэ кун тэвн негтэ болна. Тер учрар «Зул» гидг сэн едрэн хальмг улс икэр кулэж, байртаhар темдглж, сергмжтэhэр давулна.
«Зулын» емн белдвр сээнэр кенэ: хуучн жилин кириг шин жилд орулдго болжана, тиигэд кир-хуран yhax кергтэ, гер дотркан уhаж арчх кергтэ, шин хувц уйж авх кергтэ, яhад гихлэ «Зул» едр хальмг улс кеердмн. Боорцг емн асхнднь кеж авх кергтэ, кецшун унр hарhдмн. Боорцгар дееж бэрдмн, эрк биш йерэдмн.
Эн байрта едртэн нерэдэд тос, шикр-балта хулдж авдмн.
Шикр-балтаhар дееж бас бэрх кергтэ. Шутэнэ емн тэвсн Ьурвн целвг деер цеекн шикр-балта тэвдмн.
Кезэнэ болхла нас авх едртэн нерэдэд, малын эм hарhдг бээж.
Эрк биш хе алдг бээж. Олн ход дундас тарhн, чинэтэ хе шууж авад, алад, махинь серу авхулад царцадг бээж. Тер цагт махна амтн ясрад оддг. «Зул» едр махан чанад, салаhарн тос hоожулад, идэд, амр-тавар бээж, насан авч, байрта едрэн давулдг бээсмн.
«Зул» орун герин эзн куукд кун эрт босад, hал шатаhад, хээсэн нерэд, хальмг цээhэн зандрулж чанад, зул оргэд, дееж бэрх йоста.
Дэкэд шутэнэ oмн зул тавлна, мергнэ. Цуhар ерк-булэрн ширэ эргж сууhад, байрин цээhэн уух йоста. «Зул» одр ширэ деер хот- невчк элэдэр тэвдмн: эмтэхн, зандрсн, канкнсн хальмг цэ, юсн, махн, шикр-балта, боорцг болн нань чигн эмтэхн хот бээх зовтэ. Эн цээhэн уучкад, дэкэд цэ чандмн. «Зул» одр элгн-садан, ур-онгэн, медэтэ улсан дуудж, цэ егэд гиичлдмн. hалд эркин - турун дусал цацдмн. Эн одр элвг-делвгэр эмтэн гиичлхлэ, далд йовсн эмтн идсн-уусн болдг. Иржэх жил байрта-бахта болдг.
Зул» одр эврэн бас цээд йовдмн. Оден гертэн белг авч оддмн: медэтэ улст зать белглдмн, бичкдудт шикр-балта, боорцг егдмн. Эн одр куунэс юм хармндмн биш.
Зул» асхн насна зул бэрдмн. Хатуhар элдсн hуйрар насна цогц, йисн hолын цегц кеж авх кергтэ. Зулын hолынь йеркгэр кедмн. Йеркгиг аржани овсэр кедмн. Иим овсиг ик урдаснь кеер, теегт hарад, тууж авад, хагсаж белдх кергтэ. Хагсасн овснэсн насна hол (йоркг) белдж авх кергтэ. Аржанк евснэ му-сээhинь хаяд, йилhэд, хальсинь молтлэд, дервн хурhарн кемжэлэд белддмн. Йоркгд уй орулдмн биш. Кун болhна насна тооhар йоркг тоолж авад, деернь хойр-hурвн йоркг немэд, хамднь бэрэд, деерк узуринь ковнгэр hурв дэкж орах кергтэ. Йоркг оралhиг медэтэ улсин насна hолас эклж белддмн. Дарунь наадкcиннь насна hoл (йоркг) орана. Зулын hол hурвн давхр хувцта болдг. Хувцн гиcн эн ковнг. Ковнгиг урх кергтэ, тер цагт нимгрдг.
Насна цегцд турулэд аав-ээжин насна hол тэвдг, дарунь эц- экин насна hол тэвгддг. Дарунь урн-садна, ачнр-жичнрин насна hол зерглулж тэвдг, нег-негнднь шахад, заг угаhар тэвх кергтэ.Орк-булд олн кун бээхлэ, насна цегц утулн болх зевтэ, бээдлэрн бичкн онhцла эдл болна. Насна hолмудын деерк yзyрмудинь хээлсн тосар норhaд, чимкэд оркдмн, эс гиж герл огч болшго.
Бурулин гегэн тасрад, зевэр харнhу болхла, тенгрт одд hарх- ла, тер насна цегцэн шутэнэ емн ширэ деер тэвэд, герл огдмн ( хустг шатаhад, насна hолын узурмудт кургдмн). Тер саамла цуhар тавлсн насна зулдан гекж моргэд, насан авдг. Гекж моргсн саамлаhан зальврдмн. Тер цагт иим угмуд келдмн: «Авчах насн олзэтэ, цаhан хаалhта болтха!»
Насна зулан бэрсн цагт, кемр ковун гертэн уга болхла, эцкнь терунэ ормд моргэд, насинь авдмн, куукн гертэн уга болхла, экнь мергдмн. Герл егснэ хеен насна зулыг бектлнь кендэдмн биш. Бийнь бекхлэ, тиигэд хураж авдмн. Кун болhнд нерэдж тэвсн hолнь цуhар дегц бекдмн биш. Тернь тер уга болдг, зовхмн биш. Улдсн hолмудынь арhул, умc унhалго авч хаяд, Ьуйринь элдэд, таавад шарад идчкдмн. Орк-бул дотран хуваж иддмн. Куунэ куунд егдмн биш.
Невчк дарунь бээжэhэд, йосндан hаза харнhурхла, уудэр йиснэ hол hарhдмн. Элдсн hуйрар бас бичкн цегц кеhэд, дорнь шовhр модар бэрдг иш кеhэд, цегц дотрнь узурнь кевнгэр оралhата йисн hол батрулад, кевнгтэ узуринь шар тосар норhад чимкчкэд, герл егдмн. Дарунь уудэн арhул секэд, уудэр герл егcн цегцэн барун hарарн hарhдмн. Эн тоотыг эк, эс гиж ээж куцэх йоста. Толhа деерэн бээсн махлаhан, эс гиж альчуран авдмн. Барун евдгэн hазрт кургэд, сегдж суудмн. Йиснэ hолыг бектлнь бэрх кергтэ. Бектлнь зальврад бээдмн. Бекснэ хеен йиснэ hолас шатад улдсинь арhул авад хайдмн. hуйринь насна цегцлэ хамднь элдэд, шарад, идчкдг йоста.
Иигж хальмг улс Зулан кеж, жилд нег дэкж, нег одр хамдан дегц насан авна. Яhад гихлэ эн едр Зунква бурхн нас авсмн. Тиигэд эн едриг хальмг улс ончтаhар темдглэд, эн едр цуhар нас авдг болcмн. Насан авен едр цуhар нег-негэн йерэх кергтэ:
Йерэл
Жил болhн «Зулан» кеж,
Насан авч, сэн-сээхн бээж,
Авсн насн елзэтэ цаhан хаалhта болж,
Насан авcн бидн цуhар Гем-зовлц уга бээж,
Бат кишгтэ болж,
Кен икчудиннь наcнд курч,
Седкл тавар амрч-жирhж бээцхэй!
«Зул» асхн цуг кергэн куцэчкэд, хальмг улс байрин нээрэн кедг болжана. Хотна захин герт хурад, домбр цокад, дууhан дуу- лад, бийэн сергэдг бээж- Байрин едриг байртаhар давулдг учрта. Эн нас авчах едр болжана. Нас авна гидг - ончта йовдл. Хальмг улст жилд нег дэкж тиим йовдл болдг. «Зул» едр юмн элвг-делвг болхла, жилин туршарт, ирх «Зул» куртл йорнь сэн болдг.
Турх-зовх юмн узгддго болжана. Цуhараннь седкл таварн бээдг.
Цуhар жил болhн «Зулан» кеж, насан авч, амрч-жирhж, нег- негэн байрлулж, эн сээхн орчлнгд амулд менд бээцхэй!
Бас иим нег йерэл:
Хуучн насн бат болж,
Шин насн елзэтэ болж,
Эн наснд му юмнь цааран хэлэж,
Сэнь нааран эргж,
Кезэ чигн мадна тиньгр бээж,
Менд-амулд бээх болый!
Хамг эмтн цуhар осж-оргжж,
ут нас наслж,
Оньдин дорвн цагт
Орчлнгин жирhлд
Багтж йовтха!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАЦИИ
Праздник Зул наступает в первых числах первого месяца зимы, поэтому и месяц называется Зул Сар. Дни празднования Зул не приходятся день в день, как скажем, Новый год или День 8 марта, потому что этот праздник исчисляется по другому календарю, а именно лунному. Так вот, по лунному календарю Зул приходится на 25 число месяца Зул.
У нашего народа существует легенда, повествующая о том, что 25-го числа месяца Зул родился бог Богд Зунква. Он много работал над учением Будды и создал религиозные трактаты, по которым справлялись службы в калмыцких хурулах, поэтому день рождения Богдо Зунквы и считается днем рождения всех калмыков. Так повелось издавна, что днем рождения калмыцкого народа является Зул. Именно в этот день все калмыки, даже если их дни рождения приходятся на другое время, становятся старше на один год, причем все одновременно. Такова традиция. Она живет с незапамятных времен, и не нам ее менять.
Праздник Зул у калмыков принято встречать в чистоте и об-новках. Поэтому накануне праздника надо произвести генераль-ную уборку в доме, перестирать грязные вещи.
Зул знаменует наступление нового года. А Новый год, согласно поверью, надо встречать, не оставляя в доме ничего грязного, чтобы с этой грязью осталось в прошлом все плохое, что преследовало вас в уходящем году.
По традиции накануне Зул калмыки жарят в масле борцоки, чтобы дом наполнился вкусными запахами печеного (коншун унр). Вечером этого же дня надо поставить «дееж» перед иконой, а именно - борцоки и сладости.
Ранним утром в день наступления праздника Зул хозяйка дома варит ароматный калмыцкий чай, без которого не обходится ни один калмыцкий праздник и, налив из кастрюли первую пиалу, ставит дееж, зажигает лампадку и молится, перебирая четки. А потом вся семья садится за стол завтракать. Завтрак этот необычный, потому что праздничный, а коли праздничный, то на столе все должно стоять в изобилии, ибо, согласно примете, каким будет стол на праздник Зул, таким будет и год. То есть, если стол будет бедным, то хозяевам весь год предстоит перебиваться кое-как, а если стол будет богатым, то на весь год в доме поселится благополучие. Что традиционно калмыки выставляли на праздничный стол? Конечно же, традиционные продукты, в первую очередь: масло, чай, мясо, борцоки, сладости.
В праздник Зул у калмыков принято угощать друг друга, приглашать на чай гостей: родственников, соседей, знакомых. И самим сходить в гости. Такова традиция гостеприимного кал-мыцкого народа. К слову, в гости ходят не с пустыми руками, а несут с собой гостинцы: конфеты, борцоки, мускатный орех...
Раньше в праздник Зул забивали живность, варили свежее мясо, ставили дееж из мясного блюда.
В день Зул следует непременно отдать дань уважения родителям, просто пожилым людям: угостить их от души, сделать им подарки. Подарки могут быть недорогими, например, в виде конфет, пачки чая, пачки масла, мускатного ореха.
Если на столе присутствует водка, то, открыв ее, следует брызнуть в огонь (цацл цацх).
Вечером этого же дня проводится особый ритуал: с наступлением темноты, когда на небе появляются звезды, зажигается возрастная лампадка, которая известна также под названием - ладья жизни. Возрастная лампадка готовится из крутого теста, которому придается форма лодки, ладьи. В эту ладью втыкаются пучки из стебля травы под названием ржанец. Их должно быть ровно столько, сколько членов в семье. Втыкать эти пучки положено слева направо, по старшинству членов семьи. В каждом пучке должно быть столько стеблей ржанца, сколько лет человеку, которому этот пучок нарекается, плюс 1 -2 травинки для продления жизни на 1-2 года. Аккуратно собрав в пучок (нарезанные размером, примерно, со спичку) стебли ржанца, при этом верхняя часть стебля должна быть направлена именно вверх, надо осторожно обмотать верхнюю часть пучка тонким слоем ваты. Всего делается три слоя. Затем верхний конец пучка пропитывается топленым маслом. Все пучки следует приготовить заранее, чтобы они без проблем встали в приготовленную ладью. Когда ладья жизни готова, эту сложную лампадку нужно зажечь
(начиная с левой стороны, то есть с той стороны, где расположены ритуальные года (йоркг) старших членов семьи), и всем членам семьи поклониться лампадке (насан авх) и произнести слова молитвы: «Ом - мани - падме - хум». Если в момент возжигания лампадки кого-то из членов семьи нет дома, то за него должен помолиться кто-то из присутствующих членов семьи: за сына - отец, за дочь мать. После этой молитвы все получают дополнительно к прожитым годам еще один год. Нельзя забывать о том, что насна зул (возрастная лампадка) должна догореть сама, ее ни в коем случае нельзя тушить.
После совершения этого ритуала следует приступить к другому, который традиционно положено выполнять матери семейства. Для совершения этого ритуала берется заранее приготовленная маленькая лампадка цилиндрической формы, приготовленная также из теста. В ней находится пучок ржанца из девяти травинок, потому и лампадка называется «йисня гол». Эту лампадку женщина должна держать в правой руке и опять же правое колено преклонить перед входной дверью, открытой настежь, и в этом положении молиться до тех пор, пока лампадка не погаснет (лампадка горит недолго). Этой самой молитвой мать просит у бога благословить всю ее семью, весь народ. После того, как лампадка погаснет, надо аккуратно вынуть из теста пучок недогоревшей травы, а само тесто поджарить на сковороде и съесть в кругу семьи. Чужим это ритуальное блюдо давать нельзя.
Наконец, все положенные для праздника Зул ритуалы исполнены. Наступал вечер - время веселья. Все хотонцы собирались в одной из кибиток и праздновали общий день рождения. Звенела добра, звучали песни, искрометные пляски сменяли одна другую. Все были красиво одеты, каждый в новом наряде, сшитом специально для дня Зул или в любимом платье, вынутом для столь торжественного дня из сундука. И, конечно, стояли на столе угощения, самые любимые и самые вкусные блюда из калмыцкой национальной кухни.

Приложенные файлы


Добавить комментарий