Зулын нр


МКОУ «Шаттинская средняя школа»
Внеклассное мероприятие в 4 классе «Зулын нәр»
Автор: классный руководитель 4 класса
Манджиева Екатерина Иднеевна2014г.
Зулын няр.
Батаев Санал: Мендвт,кyндтя мана ээжнр,
Минкеев Лавга: кyндтя мана аавнр,
Батаев Санал: кyндтя мана эк-эцкнр болн ахнр – дyyнр!
Минкеев Лавга: Буур жил hарч,
Батаев Санал: Ботхн жил орж,
Минкеев Лавга: Авсн жил наснтнБатаев Санал: Ѳлзятя цаhан хаалhта болтха!
Батаев Санал: Кyлгyдин хурдн хамгиг цуглулсн,
Арслнгудын чиирг хамгиг цуглулсн,
Дѳрвн талан
Дѳчн хаани нутг номдан орулсн Yкл уга мѳнкин орта
Yрглд хѳрн тавн насни дyряр бяядгМинкеев Лавга: Yвл уга хаврин кевяр,
Зун уга намрар бяядг,
Даарх киитн угаhар,
Халх халун угаhар,
Сер-сер салькта,
Бyр-бyр хурта,
Бумбин орнахн зулан кежяня!
Батаев Санал( Ведущий): Зулын ѳмн ѳдр.
Ээж (Екат.Идн.): Байн, манhдур зул ѳдр.
Байн: Тегяд.
Ээж: Хальмг ѳрк болhнд кyн болhн Насан авдг ѳдр эн. Зулын ѳмн одр
Кyн болhн хурлд одад насан утдулад,
Харшта келян утлулад, жилинь оржах улс насан ясх кергтя.
Байн, чи меднч, ямаран жил оржана?
Байн: Ээ медняв. Хѳн жил оржана.
Ээж, эндр цаhан ѳвсян цеврляд, hолан ясад, насна онhцан белдх кергтя.
Ээж: Куукн минь, нааран хяля Энyг тодлж ав. Цаhан ѳвсян цеврляд, yй оруллго, деернь керчяд, кyyня насна тооhар дякн деернь 2-3 hол немяд , цаhан ковнд ораhад, hуйрар кесн насна онhцт хатхад, дееряснь шар тос кеhяд бел кеня. Эн белдсн онhцан, асхн одд hарсн кемля зулан оргяд, насан авцхана.
Yлгyрнь, чи кедyтявч?Аh Шавдл: Би арвтав.
Ээж: Чамд кедy hол белдхмби?
Аh Шавдл: 12 hол белдх кергтя.
Ээж: Чик. Чик. Эн белдсн онhцан асхн одн hарсн кемля зулан ѳргяд, насан
йѳрях кергтя. Чини эцк ода кедyтя?
Аh Шавдл: Дочн негтя.
Ээж:Кедy hол ясхмби??
Аh Шавдл :эцкд дочн hурвн hол ясх кергтя.
Минкеев Лавга (ВЕДУЩИЙ): Манhдуртнь.

Жанhр: Аh Шавдл бос! Зулын цяяhян нер. Зулан орг.
Аh Шавдл: Тер Хар Жилhниг босхад гиичнр дуудултн.
Жанhр:Жилкн бос. Догшн Хар Санлыг, Кунд hарта Савриг, Очлнгин Сяяхн Мингияниг, Арг Улан Хонhриг зулын ця ирж уутн гиж кел.
Хар Жилкн (Коля).
1 кибитка: Мендвт! Манаhур иртн, зулын ця уутн.
2 кибитка: Манаhур иртн, зулын ця уутн, мана нас иряд йѳрятн.(Гиичнр ирцхяв)
Ч.Сергей(герин эзн-Жанhр)
М.Санж (Арг Улан Хонгр): За гидг тyляhян тyляд,
Зандн гидг цяяhян чанад,
Майин yсяр yсляд,
Мажг тосар тослад Маш хамт жирhтн!
Э.Дорджи (Кунд hарта Савр): «Ях» гих ѳвчн уга «Йов» гих зарh уга.
Кесн кѳдлмштн ѳмярян йовтха!
Келсн yгтн тоомсрта болтха!
Н.Иван (Догшн Хар Санл): Хуучн насн бат болж,
Шин насн ѳлзятя болж.
Жил болhн Зулан кеж,
Амулн менд бяяцхяй!
Э.Сангаджи (Орчлнгин сяяхн Мингиян): Ця шингн болвчн – идяни дееж,
Цаасн нимгн болвчн- номин кёлгн,
Буур жил hарч,
Ботхн жил орж,
Авсн жил наснтн олзятя цаhан хаалhта болтха!
М.Лавга: Ода невчкн няр – наад hарhад, марhа кехм.
Б.Санал: Мана ѳвкнр кедy зyсн мал бярж йовсмн!
Баатр 1: 4 зyyсн мал. Эннь хѳн, yкр, мѳрн, темян.
М.Лавга: Хѳѳня насна нерд меднт?
Баатр 2: Э-э меднявидн.
Тyрyн жил – хурhнНамрт – сагсгХойрдгч жилд эрнь – зусг
Эмнь – тѳлг.
hурвдгч жилд эрнь – hунн хуц, эс гиж ирг,
эмнь – хѳн
Цааранднь эрнь – хуц болн ирг эмнь – хѳн.
Б.Санал: Мѳрн. насна нерд меднт.
Тyрyн жилд – унhн.
Намрт - сарва Хойрдгч жилд – дааhн hурвдгч жилд эрнь – yря эмнь – бяясн.
Цааранднь – эрнь – ажрh болн агт Эмнь – гyн.
Мѳрн. туск yлгyр.
Моригш шилвряр биш, арвагар туудмн.
Улгурмуд меднт?
Э э, медлго.
М.Лавга : Yкрин тускар ямаран тяялвртя туульс меднт?
- Толhа деерян биилтя,
Ардан сявртя. Эн юмби?
Б.Санал: Yкрин насна нерд меднт. Тyрyн жилд - туhл
Хойрдгч жилд – бyрy
hурвдгч жилд эрнь - hунн эмнь – hунжн.
Дѳрвдгч жилд эрнь – дѳнн
эмнь – дѳнжн Цааранднь эрнь- бух болн цар,эмнь-yкр
Бер мѳргyллhн.
Наадн. Бер мѳргyллhн.
И.С (авh): hалын Окн Тенгрт мѳргв.?
Э.С (дyyрч кѳвyн): МѳргвяБ.Санал: Окн Тенгрин хяярнд кyртж,
Орчлнгин бяядлд багтж,
Олн ѳнр болтха!
Все: Йѳрял бyттхя!
Ч.Сергей: Шар нарнд мѳргвя?
Мѳргв.
М.С: Шар нарна герлд,
Шалтг – шар уга,
Ѳѳк – тосар урсч,
Ѳсч, ѳргж йовтха!
Все: Йѳрял бyттхя!
Ч.Сергей: Шаhа чимгнд мѳргвяЭ.С: МѳргвяМ.Лавга: Шаhа чимгнля адл шарлж,
Оо – тосар урсч,
Онр – осклн болтха!
hазр – усна сякнснд моргвя?
Э.С: МоргвяГ.К: Эн hазрин кишг – жирhлд Багтх болтха!
Все: Йорял бyттхя!
Заян Ачур аав-ээжин сякyснд моргвяЭ.С: МоргвяН.В: Урдксларн . дл Зая иктя кyн болтха!
hал – hулмтд моргвя!
Э.С: МоргвяЭ.Д: Орж ирсн гертян Эзн болж йовтха!
Все: йорял бyттхя!
Манжин Овшин болн Манжин Байна герт моргв!
Э.С: Моргв. Берян орулж авнт!
А.Очир: Авна! Авна! Авл уга яахви.
Бер йоряллhн.
М.С: Буулhж авсн бермдм Бат кишгтя, ут наста болтха!
Э.Д: Ирсн hазртан Олзятя yрн болтха!
М.Л: Орар дyyрн окта,
Конжляр дyyрн ковyдтя болтха!
Б.С: Санаhинь дахсн Сяяхн иньг болтха!
Танец богатырей
Зулын дун

Приложенные файлы

  • docx zulyn_nr
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий