Звуки 6


oi [ɔɪ]
turmoil ['tə:mɔɪl]
noise [nɔɪz]
oy [ɔɪ]
boy [bɔɪ]
envoy ['envɔɪ]
[eɪ]
ei
[i:]
eight [eɪt]
receive [rɪ'ci:v]
Запомните: either ['ɑɪðə], neither ['nɑɪðə], height [hɑɪt]
leisure ['leӡə]
foreign ['forin]
[eɪ]
ey
[i:]
they [ðeɪ]
key [ki:]
Запомните: money ['mʌnɪ]
oo [u:]
too [tu:]
moon [mu:n]
Внимание: foot [fut], good [ɡud], soot [sut],
stood [stud], wood [wud], wool [wul]
Исключения: blood [blʌd], flood [flʌd]
oo+k [u]
look [luk]
book [buk]
au [ɔ:]
daughter ['dɔ:tə]
Запомните: aunt [ɑ:nt], laugh [lɑ:f]
because [bɪ'koz]
aw [ɔ:]
law [lɔ:]
saw [sɔ:]
ou [ɑu]
sound [sɑund]
out [ɑut]
Запомните: you [ju:], bouquet [bu:'keɪ]
country ['kʌntrɪ], enough [ɪ'nʌf], rough [rʌf]
trouble [trʌbl], young [jʌŋ]
shoulder ['ʃəuldə], though [ðəu]
cough [kof]
В безударном положении ou читается как [ə]:
nervous ['nə:vəs], famous ['feɪməs]

[ɑu]
ow
[əu]
now [nɑu]
snow [snəu]
bow [bəu]
Запомните: knowledge ['nolɪʤ]
В безударном положении ow читается [əu]
window ['wɪndəu], yellow ['jeləu]
ai [eɪ]
ay [eɪ]
main [meɪn]
day [deɪ]
Запомните: said [sed], says [sez]
Внимание: если в безударном слоге диграфы ai и ay произносятся кратко [ɪ] mountain ['mauntɪn],
Sanday ['sʌndɪ]
Внимание: если в безударном слога за диграфом ai и ay следует буква n, то при чтении данные диграфы могут поглощаться certain ['sə:t(ə)n], Britain ['brɪt(ə)n]
oa [əu]
oe [əu]
boat [bəut]
toe [təu]
cocoa ['kəukəu]
Запомните: abroad [ə'brɔ:d], does [dʌz]
ue [u:]
ui [u:]
fruit [fru:t]
cruise [kru:z]
due [dju:]
Tuesday ['tju:zdɪ]
[i:]
ea
[e]
tea [ti:], read [ri:d]
treat [tri:t]
bread [bred]
death [deθ]
threat [θret]
ee [i:]
see [si:]
meet [mi:t]
keep [ki:p]
[i:]
ie [ɑɪ]
[ɪ]
piece [pi:s]
chief [tʃi:f]
believe [bɪ'li:v]
Однако в односложыных словах диграф ie читается [aɪ]
tie [taɪ], die [daɪ], lie [laɪ]
В безударном положении диграф ie произносится кратко [ɪ]
Willie ['wɪlɪ], Freddie ['fredɪ]
ye [ɑɪ]
dye [daɪ]
rye [raɪ]
eu [(j)u:]
ew [(j)u:]
feud [fju:d]
neutral ['nju:tr(ə)l]
new [nju:], few [fju:]
steward ['stju:əd]
chew [tʃu:], Jew [ʤu:]
crew [kru:]
[s]
c
[k]
[s] – перед гласными e, i, y и "немой" e; cell [sel], city ['sɪtɪ],
bicycle ['baɪsɪk(ə)l],
ice [aɪs]
[k] – перед гласными a, o, u;
– перед согласными;
– в конце слов; can [kæn], cold [kəuld], cup [kʌp];
crop [krop], clip [klɪp], doctor ['doktə];
music ['mju:zɪk],
topic ['topɪk]
[ʃ] – после гласных перед безударными e, i; social ['səuʃ(ə)l],
ocean ['əuʃ(ə)n]
[ʤ]
g
[ɡ]
[ʤ] – перед гласными e, i, y и "немой" e;
Но! [ɡ] gem [ʤem], gin [ʤɪn],
energy ['enəʤɪ],
suggest [sə'ʤest],
cage [keɪʤ];
begin [bɪ'ɡɪn], give [ɡɪv],
finger ['fɪŋɡə], girl [ɡə:l],
forget [fə'ɡet], get [ɡet],
together [tə'ɡeðə]
[ɡ] – перед гласными a, o, u;
– перед согласными;
– в конце слов; gap [ɡæp], go [ɡəu], gun [ɡʌn], guest [ɡest], guide [ɡaɪd];
grab [ɡræb], glad [ɡlæd],
English ['ɪŋɡlɪʃ]
bag [bæɡ], pig [pɪɡ],
iceberg ['aɪsbə:ɡ]
[ӡ] – в некоторых заимствованиях из франц. языка regime [reɪ'ӡi:m], genre ['ӡɑ:nr]
не чит.
gh
[f]
neighbour ['neɪbə]
thorough ['θʌrə]
ought [ɔ:t],
laugh [lɑ:f],
enough [ɪ'nʌf],
cough [kof]
igh [ɑɪ]
right [rɑɪt], night [nɑɪt],
fighter ['fɑɪtə]
ind [ɑɪnd]
mind [mɑɪnd],
blind [blɑɪnd],
kind [kɑɪnd]
kn [n]
know [nəu], knee [ni:],
knight [nɑɪt]
ear [ɪə]
near [nɪə], clear [klɪə],
appear [ə'pɪə]
ear+согл. [ə:]
learn [lə:n], heard [hə:d],
earl [ə:l]
air [eə]
fair [feə], hair [heə],
repair [rɪ'peə]
ought [ɔ:t]
bought [bɔ:t],
nought [nɔ:t],
fought [fɔ:t]
ough [əu]
though [ðəu]
augh [a:f]
laugh [la:f]
wr [r]
write [raɪt], wrist [rɪst],
wrong [roŋ]
al [ɔ:]
chalk [[tʃɔ:k], ball [bɔ:l],
small [smɔ:l]
[w]
wh перед буквой О
[h]
when [wen], why [waɪ],
whirl [wə:l], whale [weɪl]
whole [həul], who [hu:],
whose [hu:z]
wa [wo]
wash [woʃ],
want [wont],
swan [swon]
urr [ʌr]
currently ['kʌrəntlɪ],
hurry ['hʌrɪ]
tur [tʃə]
future ['fju:tʃə],
natural ['nætʃər(ə)l]
qua [kwo]
quality ['kwolɪtɪ],
squash [skwoʃ],
qualify ['kwolɪ,faɪ]
scl [sl]
muscle ['mʌs(ə)l]
qu [kw]
queen [kwi:n],
quick [kwɪk],
question ['kwestʃ(ə)n]
ph [f]
photo ['fəutəu],
telephone ['telɪ,fəun],
triumph ['traɪəmf]
ov [ʌv] – в отдельных словах
love [lʌv], dove [dʌv],
above [ə'bʌv],
cover ['kʌvə]
[auə]
our
[ə]
[auə] – в ударном положении flour [flauə], hour [auə],
sour [sauə]
[ə] – в безударном положении honour ['onə],
favour ['feɪvə],
humour ['hju:mə]
pb [b] – в составных словах
cupboard ['kʌbəd],
raspberry ['ra:zberɪ]
om [ʌm] – в отдельных словах
some [sʌm], become [bɪ'kʌm],
comfort ['kʌmfət]
on [ʌn] – в отдельных словах
month [mʌnθ], son [sʌn],
money ['mʌnɪ], front [frʌnt],
wonderful ['wʌndə,ful]
olk [əuk]
folk [fəuk], yolk [jəuk]
nd [n] – в составных словах
handsome ['hænsəm],
sandwich ['sænwɪtʃ],
handkerchief ['hæŋkətʃɪf]
ng [ŋ]
sing [sɪŋ], wing [wɪŋ],
coming ['kʌmɪŋ]
mb [m] – в конце слов
climb [klaɪm], dumb [dʌm],
bomb [bom]
mn [m] – после гласной в конце слов
autumn ['ɔ:təm],
solemn ['soləm],
condemn [kən'dem]
alf [a:f]
half [ha:f], calf [ka:f]
alk [ɔ:k]
talk [tɔ:k], walk [wɔ:k],
chalk [tʃɔ:k]
alve [a:v]
calve [ka:v], halves [ha:vz]
and [ɑ:nd]
demand [dɪ'mɑ:nd],
command [kə'mɑ:nd]
ant [ɑ:nt]
plant [plɑ:nt], can't [kɑ:nt],
grant [grɑ:nt]
bt [t] – в конце слов
debt [det], doubt [daut]
ck [k]
Правило 3 букв
Если в слове одна гласная, то пишется буквосочетание ck, если же две гласных, то просто буква k (lock, look) clock [klok], stick [stɪk],
luck [lʌk]
ead [ed]
head [hed], bread [bred],
dead [ded]
sh [ʃ]
ship [ʃɪp], smash [smæʃ],
show [ʃəu], astonish [əs'tonɪʃ]
sten [sn] – в конце слов
listen [lɪs(ə)n], fasten ['fa:s(ə)n]
ch [tʃ], [k], [ʃ]
[tʃ] chat [tʃæt],
bachelor ['bætʃələ],
coach [kəutʃ]
[k] – в словах греческого происхождения school [sku:l],
stomach ['stʌmək],
echo ['ekəu]
[ʃ] – в заимствованиях из франц. яз. machine [mə'ʃi:n],
moustache [mə'sta:ʃ]
th [θ], [ð]
[θ] thank [θæŋk], thin [θɪn],
bath [ba:θ], myth [mɪθ]
[ð] – между гласными
– (кроме заимствований из греч. яз.)
– в служебных словах mother ['mʌðə],
bathe [beɪð],
clothes [kləuðz]
author ['ɔ:θə],
method ['meθəd],
this [ðɪs], the [ðə],
with [wɪð], there [ðeə],
than [ðæn]
ti+ent, ion [ʃ]
patient ['peɪ(ʃ)ənt],
action ['ækʃ(ə)n]
sion [ӡn]
vision ['vɪӡ(ə)n]
ssion [ʃn]
mission ['mɪʃ(ə)n]
wor+согл. [wə:]
world [wə:ld], word [wə:d],
work [wə:k]
ure [ə]
pleasure ['pleӡə]

Приложенные файлы

  • docx zvuki_6_
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий