Зыян куручелрг беренче ярдм курсту хм анын хмияте 3

Физкультура k‰м ТИН укытучылары ™чен м‰хсус методик берд‰млек.


“Зыян к_р_чел‰рг‰ беренче ярд‰м к_рс‰т_ k‰м аныS ‰k‰мияте”

Авторлар: Сибгатуллин Р.Т. ТИН укытучысы, Харрасова А.Р. физкультура укытучысы
Актаныш 2013 ел.
Зыян к_р_чел‰рг‰ беренче ярд‰м к_рс‰т_ k‰м аныS ‰k‰мияте.
Беренче медицина ярд‰ме т™рле б‰хетсезлек очракларында к_рс‰тел‰, ул зыян к_р_чел‰рнеS гомерен k‰м с‰л‰м‰тлеген саклап калуга , х‰лнеS катлаулануына ирек куйму k‰м G‰р‰х‰т яис‰ авыру н‰тиG‰сенд‰ барлыкка килг‰н газапларны Gинел‰йт_г‰ юн‰лтелг‰н иS гади медицина чараларыннан гыйбар‰т.
Шарларга k‰м конкрет ситуацияг‰ б‰йле р‰вешт‰ беренче медицина ярд‰мен табиблар, урта медицина персоналы, шулай ук _зен‰ k‰м бер-береS‰ ярд‰м ит_ т‰ртибенд‰ беркад‰р медицина ‰зерлеге булган кешел‰р к_рс‰т‰ ала !!!Беренче медицина ярд‰ме кагыйд‰ буларак , k‰л‰к‰т булган урында к_рс‰тел‰ k‰м _з эчен‰ мондый чараларны ала :
Кан агыну вакытлыча туктатып тору;
F‰р‰х‰тл‰рг‰ k‰м пешк‰н урыннарга махсус б‰йл‰веч салу;
С™як сыну , каймыгу яис‰ чыгу, б‰рел_ очракларында иммобилизация (шин яки кул астында булган ‰йберл‰рд‰н шин ясап салу);
Ясалма сулыш алдыру k‰м й™р‰кк‰ турыдан-туры булмаган массаS ясау;
Ш‰хси аптечкадагы (АИ-2) медицина чараларын куллану ярд‰менд‰ нурланыш зыянын булдырмау;
Агуланганда , агулы еланнар яки б™G‰кл‰р тешл‰г‰нд‰ ярд‰м курс‰т_.

Моны k‰ркем белерг‰ тиеш !!!
Беренче ярд‰ме к_рс‰т_неS гомуми кагыйд‰л‰ре бар:
Зыян кур_чене , тормышына куркыныч янамаса гына , урыныннан кузгатырга ярый;
Беренче медицина ярд‰ме курс‰т‰ башлаганчы , сулыш юлларыныS чисталыгын т‰эмин итеп, сулышын k‰м й™р‰к тибешен тикшерерг‰ кир‰к;
Квалификацияле медицина ярд‰ме к_рс‰т_ ™чен , “ашыгыч ярд‰м” машинасы чакырырга;
Зыян к_р_че бик авыр х‰лд‰ ик‰н , аSа , “ашыгыч ярд‰м” машинасы килеп Gитк‰нче, беренче ярд‰ме к_рс‰т_не д‰вам ит‰рг‰;
€г‰р д‰ зыян к_р_че аSында булса, аннан беренче ярд‰ме к_рс‰терг‰ р™хс‰т сорарга кир‰к.


Беренче медицина ярд‰ме к_рс‰тк‰нд‰, м™мкин кад‰р сак эш ит_ тал‰п ител‰.
ИГЪТИБАР !
Тупас эш ит_ , к™ч куллану зарар к_р_ченеS тагын да катландырырга м™мкин.
Б‰релг‰н k‰м сынган урыннарга элм‰ксыман б‰йл‰веч салу:
А- борынга; Б – маSгайга; В - иякк‰

€г‰р д‰ беренче медицина ярд‰мен ике яки бернич‰ кеше к_рс‰тс‰, алар узара килешеп эшл‰рг‰ тиеш. Бу очракта ярд‰м к_рс‰т_чел‰рнеS берсе, Gит‰кче булып , калганнарыныS ярд‰м к_рс‰т_е бел‰н ид‰р‰ ит‰.
Башка калфаксыман б‰йл‰веч салу. Бинт урауныS т‰ртибе цифрлар бел‰н к_рс‰телг‰н.
Беренче медицина ярд‰ме к_рс‰т_г‰ керешк‰нче, алымннарныS эзлеклеген билгел‰_ зарур . ИS элек зарар к_р_ченеS гомерен саклап калуга юн‰лтелг‰н алымнарны яки алга таба алардан башка ярд‰м к_рс‰теп булмый торганнарын кулланырга. €йтик бот с™яге сынганда k‰м артерияд‰н кан китк‰нд‰ , иS элек тормыш ™чен куркыныч булган кан агуны туктатырга кир‰к, шаннан соS гына G‰р‰х‰т стериль б‰йл‰веч белшн б‰йл‰н‰, аякка шин яки , сынган урын кузгалмаслык итеп, кул астында булган ‰йберл‰рд‰н ясалган Gайланма салына.Башка й™г‰нсыман б‰йл‰веч салу. Башта G‰р‰х‰т бик к_п булганда салына.К_кр‰к G‰р‰х‰тл‰нг‰нд‰ салына торган б‰йл‰вечл‰р:
Сулда – спиральсыман; УSда – ‰верн‰ле.


Моны k‰ркем белерг‰ тиеш!!!
Беренче медицина ярд‰ме к_рс‰тк‰нд‰ ,махсус яки кул астында булган чаралар кулланыла.
Беренче ярд‰м к_рс‰т_неS махсус чаралары:
Б‰йл‰веч материал- бинтлар, ш‰хси б‰йл‰вечле пакетлар, зур k‰м кечкен‰ стериль б‰йл‰вечл‰р ,мамык.;
Кан агуны туктату ™чен, тасма k‰м к™пш‰сыман жгутлар;
Кайбер медикаментлар-йодныS 5% лы спиртлы эрем‰се(ампулада яис‰ шеш‰д‰), 1-2% спиртлы бриллиант эрем‰се(зеленка), валидол, нашатырь спирты (ампулада);
Аяк-кулны кузгалмаслык итеп б‰йл‰п кую ™чен, фанер, баскычлы яис‰ тишекле махсус шиннар;
Беренче ярд‰м к_рс‰тк‰нд‰ кул астында булган мондый ‰йберл‰рд‰н д‰ файдаланырга м™мкин :
Б‰йл‰веч салганда, чиста G‰йм‰, к_лм‰кл_р , т™рле(т™сле булмаганы яхшырак) тукыма кис‰кл‰р‰;
Кан агуны туктату ™чен, чалбаркаешы яки ит‰к чабуы, б™тереп чорналган тукыма кис‰ге;
Шин ясау ™чен, каты картон, фанер, таяк, такта кулай.


Сынган очракта беренче медицина ярд‰ме.
Сыну – с™як б™тенлеген бозылуы. Ул егылып т™шк‰нд‰ , б‰релг‰нд‰. j‰л‰к‰тк‰ очраганда, гад‰тт‰н тыш х‰лл‰рзонасында булырга м™мкин. С™як сыну ачык яки ябык була. Ачык сынганда, сыну урыны да яралана.
СынуныS т™п билгел‰ре: авырту, бераз шешеп кит_ , кан саву k‰м очлыкларныS х‰р‰к‰тл‰нм‰ве. Ачык сынганда ярадан с™як кыйпылчыклары куренеп торуы м™мкин. Кан агуы ихтимал. Бигр‰к т‰ артериянеS зарарлануы куркыныч.
Ачык сыну вакытында кан к_п акканлыктан, иS элек кан агуны туктату чарасын к_рерг‰ кир‰к , аннан соS ярага стериль б‰йл‰веч салына. Авыртуны баса торган укол ясала, аннары сынган урын алдан ‰зерл‰нг‰н яки кул астында булган Gайланма ярд‰менд‰ иммобилизациял‰н‰.
С™як сынган урын, кузгалмасын ™чен, махсус шин яки кул астында булган ‰йберл‰рд‰н ясалган Gайланма ярд‰менд‰ ике урыннан(сынган урыннан ™ст‰р‰к яки астарак) б‰йл‰н‰.Приложенные файлы


Добавить комментарий