Statia po formirovaniu refleksivnyx ymenii y yhashixsia nahalnyx klassov