Зул — нас авдг одр


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

Зул – цуг хальмгудын hарсн өдр. Эн өдрт мадн насан авнавидн. Хальмг улст Шин җил «Зул» болсн өдрəс авн эклнə. Җил болhн «Зул» болдг өдр əдл болхш. Зəрмдəн үкр сард, зəрмдəн бар сард болна. Хальмг литəр үкр сарин 25-ла Зул темдглнə. Эн өдр ямаран бурхнла залhлдата? Зуңква-гегəн бурхнла Зулын туск нег домг бəəнə. Кезəнə Бурхн багш зəрлг болсмн: «Мини шаҗн кезə нег цагт эвдрəд буурх. Тер цагт нанла əдл нег күн ирҗ, мини шаҗиг делгрүлх». Тиигəд Зуңква-гегəн ирҗ төрəд, бурхн-шаҗиг делгрүлҗ. Yкр сарин 25-д Зуңква-гегəн бурхн болсмн. Тиигəд эн өдр хальмгуд зулан өргҗ зальврна. Зулын өмн белдвр кегднə: гер дотркан ахулад цеврлнə. Эртəснь Зулд нерəдəд махан, hуйран, шикр-балтан, шар тосан белдҗ авна. Боорцган Зул өмн асхнднь кеhəд, гер дотр күңшү үнр hарhна. Зулын боорцг өндгн угаhар кенə. Зул өдр өрүн эрт босад, герин эзн күүкд күн цəəhəн чанад, дееҗ бəрəд, зулан өргнə. Дееҗд дəкəд hурвн целвг, шикр-балта тəвнə. Цуhар өрк-бүлəрн сууhад, байрин цəəhəн уух зөвтə. Хамгин түрүнд көгшн күүнд, дарунь герин эзн залуд, күүкдт цə кеҗ өгнə. Аав йөрəл тəвнə. Герин эзн күүкд күн насна hол белдҗ авх зөвтə. Зул өргхин өмн hаран уhаhад, аман зəəлəд, бийəн цеврлх кергтə. Зулын цөгцəн, шар тос, көвң, цаhан өвсəр hол кеhəд, цевр ширə деер тəвнə. Хатуhар элдсн hуйрар насна цөгц болн йисн hолын цөгц кеҗ авх кергтə. Күн болhна насна тооhар hол тоолҗ авад, деернь неҗəд нас немəд, хамднь бəрəд, көвңгəр 3 дəкҗ орах кергтə. Насна цөгцд түрүлəд медəтə улсин насна hолас эклҗ тəвгддг. Ѳрк-бүлд олн күн бəəхлə, насна цөгц утулң болна, оңhцла əдл болна. Насна цөгц деернь хəəлсн тосар норhад, чимкəд оркна. Теңгрт одд hархла, тер насна цөгцəн шатаhад, өрк-бүлəрн зальврҗ мөргдмн. Түрүлəд медəтнр мөргəд, хөннь бичкдүд мөргүлдмн. Тер цагт иим үгмүд келдмн: «Авчах насн өлзəтə, цаhан хаалhта болтха!». Насна зулыг бөктлнь көндəдмн биш. Йосндан харңhурхла үүдəр йиснə hол hарhдмн. Элдсн hуйрар бас бичкн цөгц кеhəд, дотрнь көвңгəр оралhата йисн hол батрулад, үзүрнь шар тосар норhад, герл өгдмн. Дарунь үүдəн арhул секəд, барун hарарн hарhдмн. Толhа деер бəəсн махлаhан авдмн. Барун өвдгтəн hазрт күргəд суудмн. Бас бөктлнь бəрҗ зальврх кергтə. Насна болн йиснə hолын үмснь уңhалго авч хаяд, hуйринь элдəд, таавад шарад, идчкдмн. Зулд ю кех кергтə, ямаран кевəр бийəн бəрх кергтə? Герəн ахулад, киртə хувцан уhадмн.Бийəн цеврлəд, сəəхн, шин хувц өмсдмн.Ширə деер хот-хол элəдəр тəвдмн.Худл келх зөв уга.Керлдх биш.Юм хармндмн биш.Эн өдр ном умшад, зальврх кергтə, юңгад гихлə эн өдр сəкүстə болҗана. Иигҗ хальмг улс Зулан кеҗ, җилд нег дəкҗ, нег өдр хамдан дегц насан авна. Насан авсн өдр цуhар нег-негəн йөрəх зөвтə. Йөрəл:Җил болhн «Зулан» кеҗ, Насан авч, сəн-сəəхн бəəҗ,Авсн насн өлзəтə цаhан хаалhта болҗ,Насан авсн бидн цуhарГем-зовлң уга бəəҗ, Бат кишгтə болҗ,Кен икчүдиннь наснд күрч,Седкл тавар амрч-җирhҗ бəəцхəй!

Приложенные файлы

  • ppt zul-
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий