Урок-конференция «Наша Республика-Татарстан»

“Татарстан – безнеS Ватаныбыз”

темасына ачык конференция д‰ресе

югары квалификация
категорияле
Затон гомуми
урта белем бир_ м‰кт‰бенеS
татар теле k‰м ‰д‰бияты
укытучысы Галиуллина Мая
Наил кызыныS эше
2015 ел«Татарстан – безнеS Ватаныбыз” конференция д‰ресе.
Максатлар:
“Татарстан – безнеS Ватаныбыз” диг‰н темага укучыларныS белемен гомумил‰штер_
Укучыларда диалогик k‰м монологик с™йл‰мне _стер_
Укучыларда патриотизм, гражданлык хисл‰ре т‰рбиял‰_, д‰_л‰т символларына сакчыл караш булдыру.
Fиkазлау: компьютер, мультимедиа (Татарстан Республикасы картасы буенча слайдлар, М.Ш. Ш‰ймиев портреты, ТатарстанныS д‰_л‰т символлары: герб, флаг, татарстан гимны фрагменты уйный, Казан ш‰k‰ре гербы, Татарстан республикасы ш‰k‰рл‰ре, КазанныS м‰д‰ни _з‰кл‰ре, Казан кремле, танылган ш‰хесл‰рнеS портретлары, укучыларныS шигырьл‰ре яSгырый, Кама Тамагы районныS гербы k‰м картасы, район турында фотоальбом)
Д‰рес – конференция барышы:
Алып баручы: Балалар, безнеS буген Gитди д‰рес. Тема – шулай ук бик Gитди. Бу теманы соSрак билгел‰п _т‰рбез. Мен‰ шигырл‰рен тыSлагыз ‰ле:
Туган илебез. Х‰й Вахит.
Без б‰хетле, шат балалар,
Без кайгыны белмибез.
Эх, ямьле соS, к_Sелле соS
БезнеS туган илебез.

Татарстаным.
F‰йге походка Эй, батыр да соS
Чыктык без тагын. Нефть табучы
З‰Sг‰р урманыS Кыз k‰м улларыS!
Якын к_Sелг‰, Ачык k‰м якты
Татарстаным! Барыр юлларыS,
Эй, матур да соS Татарстаным!
Кама, Агыйдел, Син – туган ягым,
Идел буйларыS Син минем таSым,
Татарстаным!

Кояш
Кояш, кояш - €йе, - диде кояш, - бел‰м
Син биект‰, Мин ‰йт‰м тыSлап кара:
Бар д™ньяны к_р‰сеS. ИS матур Gир -
Эйтче, Туган Gир ул,
ИS матур Gир кайда, Онытма моны, бала.
Син бит инде бел‰сеS. Резед‰ В‰лиева

Алып баручы: Шигырьл‰рнеS темасы нинди?
Балалар: Туган Gир.
Алып баручы: €йд‰гез ‰ле, бу с_зтезм‰г‰ синонимнар ‰йтегез ‰ле.
Балалар: Ватан, Татарстан
Алып баручы: Д™рес. € сезнеS очен Ватан, туган Gир н‰рс‰ ул? Бу с_зл‰рне ничек аSлыйсыз?
Балалар: Бу – без туган Gир.
Ул – туган йорт.
Ул – ата, ана, м‰кт‰п, дуслар.
Бу – безнеS Татарстан республикабыз.
Алып баручы: Болар барысы да шулай. “Туган Gир” диг‰нд‰ без _зебезнеS Татарстан республикасын к_заллыйбыз. Б_ген без сезнеS бел‰н Татарстан турында с™йл‰шербез. Шулай итеп, б_генге конференциянеS темасын билгелик.
Балалар: Ватан, Туган Gир, Минем Татарстаным.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Алып баручы: Д™рес, балалар. СезнеS Gавапларнны “Татарстан – безнеS Ватаныбыз” диг‰н темага берл‰штереп була. БезнеS д‰ресебезнеS темасы бик Gитди. Н‰къ мен‰ шушындый сорауларга Gавап эзлибез, б_генге коференциябезд‰. Коференция ул – д‰_л‰т башлыклары, с‰яс‰тчел‰р, галимн‰рнеS журналистлар бел‰н очрашуы. Бу конференциянеS алып баручысы буларак, мин _зебезнеS х™рм‰тлегалим с‰яс‰тчел‰ребезне, танылган тарихчыларыбызны, экскурсоводларны такъдим ит‰м.
(Укучылар _з урыннарын алалар).
Аудиторияд‰ утыручы актив журналистларыбызны такъдим ит‰м.
Шулай итеп, коференцияне башлыйбыз. Бу – безнеS Татарстан республикасы.
(Экранда Татарстан картасы барлыкка кил‰. Журналистлар тарихчыларга сораулар бир‰л‰р).
Журналист: Татарстан – нинди республика?
Тарихчы: Татарстан – зур, бай, матур республика.
Журналист: Татарстан кайда урнашкан?
Тарихчы: Татарстан Идел буенда урнашкан.
Журналист: ТатарстанныS байлыгы н‰рс‰?
Тарихчы: Нефть.
Журналист: Татарстан тагын нинди файдалы кызылмаларга бай?
Тарихчы: Газ, торф, известь.
Журналист: Татарстанда ш‰k‰рл‰р к_пме?
Тарихчы: К_п. Татарстанда 19 ш‰k‰р.
Журналист: Бу ш‰k‰рл‰рне атагыз ‰ле.
Тарихчы: Казан, Яр Чаллы, Т_б‰н Кама, Чистай k‰м башкалар.
Журналист: Татарстанда нич‰ административ район бар?
Тарихчы: Татарстанда 43 административ район бар.
Журналист: татарстанда зур k‰м эре елгалар бармы?
Тарихчы: €йе. Идел, Кама, Нократ, Агыйдел – зур елгалар.
(Экранда тарихчыларныS Gаваплары барлыкка кил‰. Журналист
·лар тарихчыларга сорау бир_не д‰вам ит‰л‰р).

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Журналист: Ш‰k‰рл‰р н‰рс‰ бел‰н бай?
(Экранда ш‰k‰р к_ренешл‰ре бел‰н k‰м исемн‰ре бел‰н слайдлар барлыкка кил‰).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Тарихчы:
Чистайда эре “Восток” с‰гать заводы бар.
Яр Чаллыда эре автомобиль заводы бар. Ул зур “КамАЗ”лар эшл‰п чыгара.
Т_б‰н Кама – химиклар ш‰k‰ре.
€лм‰т – нефтьчел‰р ш‰k‰ре.
Лениногрск – ТатарстанныS иS яшь, иS матур ш‰k‰ре.
Б™гелм‰ - машина т™з_ k‰м нефть с‰н‰гате _з‰ге.
€ ТатарстнныS иS зур ш‰k‰ре – ул Казан. Казан – ТатарстанныS башкаласы.
(Г. €юпованыS “Казан – туган ягым” шигыре яSгырый)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Журналист: Без Казанны тарихи ш‰k‰р дибез. Ни ™чен?
1 экскурсовод: Казан – бай тарихлы k‰м м‰д‰ниятле борынгы ш‰k‰р. БашкаланыS _з‰генд‰ акташлы Кремль урнашкан. Элек заманнарда анда к_пт™рле сарайлар, м‰четл‰р булган. Х‰зер монда Президент сарае, С™ембик‰ манарасы, Спас манарасы, Кол Ш‰риф м‰чете, Благовещенск соборы k‰м башка тарихи ист‰лекл‰р бар.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
2 экскурсовод: Бу – С™ембик‰ манарасы. Ул кызыл кирпечт‰н т™зелг‰н. Ул манара 7 катлы. Ул к_п серл‰р саклый, ‰ манара эченд‰ тар баскыч бар.
Кремльд‰ Спас манарасы бар. Ул – ак т™ст‰. Манарада с‰гать урнашкан. С™ембик‰ манарасы кебек _к ул матур.Туристлар Казан КремленеS матурлыгына сокланалар. Казан Кремле турындагы тулы м‰гъл_матны сез [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] сайтыннан таба аласыз.
Журналист: Ш‰k‰рнеS _з гербы (туграсы) бар. Сез аныS турында ‰йт‰ аласыз?
(Бу сорауга с‰яс‰тче(политолог) Gавап бир. Экранда – герб).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Политолог: €йе, бу Казан гербы. Анда канатлы елан – Зилант с_р‰тл‰нг‰н. Казан гербы турында тулырак м‰гъл_матны сез Интернеттагы http://www.tatar.ru сайтыннан таба аласыз.
Журналист: Билгеле, Казан – эре м‰д‰ни _з‰к. Сез нинди м‰д‰ни _з‰кл‰рне безг‰ к_рс‰т‰ аласыз?
(Экранда р‰семн‰р к_рен‰: экскурсовод алар турында с™йли)

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
3 экскурсовод: Казанда – 7 район. Ул зур k‰м матур ш‰k‰р. Казанда фабрикалар, заводлар бар. Ш‰k‰рд‰ бик к_п югары уку йортлары, м‰кт‰пл‰р, музейлар, театрлар, k‰йк‰лл‰р бар. Шулай ук ш‰k‰рд‰ зур зоопарк, матур цирк, к_п кен‰ матур парклар, бакчалар бар. Ш‰k‰р урамнары буйлап троллейбуслар, автобуслар, трамвайлар й™ри. Казан _с‰, матурлана.
4 экскурсовод: Казан – танылган исемн‰р ш‰k‰ре. Монда С.С‰йд‰шев _зенеS матур к™йл‰рен язган, балалар ™чен Тукай, Алиш матур ‰киятл‰рен язганнар, химия ™лк‰сенд‰ Арбузов зур ™леш кертк‰н.
(экранда танылган ш‰хесл‰рнеS р‰семн‰ре барлыкка кил‰).
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Журналист: Исемн‰р, исемн‰р...Барысын да атап бетер_ м™мкин т_гел. Шулар арасында бер аерылып торган исем бар. Кем ул?
(Ш‰ймиев р‰семе)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Балалар: Минтимер Ш‰рип улы Ш‰ймиев.
Журналист: Д™рес. Бу б‰йсез ТатарстанныS беренче президенты. j‰рбер б‰йсез д‰_л‰тнеS _з символлары бар: флаг, герб, гимн. Алар н‰рс‰ аSлаталар?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
1 политолог: Флаг – ч_пр‰кт‰н эшл‰нг‰н символ. j‰рбер д‰_л‰тнеS _з флагы. j‰рбер флагныS _з т™се. 1991 нче елда ТатарстанныS д‰_л‰т флагы кабул ителде. Ул яшел, ак, кызыл т™ст‰.
Кызыл т™с - ул кояш, ут, яшен т™се.Ул гомер б‰йр‰ме т™се.
Яшел т™с – ул k‰рвакыт яSарып торучы табигать т™се, яшьлек символы.
Ак т™с – чисталык, намус, тынычлык т™се. ФлагныS авторы Тавил Хази‰хм‰тов.
3 политолог: 1992 нче елда ТатарстанныS д‰_л‰т гербы кабул ителде. Д‰_л‰т гербында канатлы ак барс с_р‰тл‰нг‰н. Барс – халыкныS к™чен белдер‰. АныS тырнаклары k‰м тешл‰ре _ткен. Дим‰к, ул k‰ркемне яклый ала. БарсныS ак-ягында калкан. АSа кашкарый ч‰ч‰ге р‰семе т™шерелг‰н. Калкан тынычлыкны белдер‰, ‰ ч‰ч‰к – озын гомер билгесе. Яшел боGра эченд‰ татар орнаменты чигелг‰н. Аста “Татарстан” с_зе язылган. ГербныS k‰р т™се- Татарстан д‰_л‰т флагыныS т™сл‰ре х‰терл‰т‰. Татарстан д‰_л‰т гербыныS авторлары – филология ф‰нн‰ре докторы Назыйм Габдрахман улы Ханзафаров идеясе, k‰м р‰ссам-монументчы, р‰ссамн‰р берлеге ‰гъзасы Риф Загри улы Ф‰хретдинов.
4 политолог: 1993 нче елда ТатарстанныS д‰_л‰т гимны кабул ителде. Гимн к_ренекле татар композиторы Р™ст‰м Яхин музыкасына язылган. Гимн зур б‰йр‰мн‰ренд‰ яSгырый.
(Гимн яSгырый. Барысы да басалар).
Журналист: Без сезнеS бел‰н ТатарстанныS кайсы районда яшибез?
5 политолог: Кама Тамагы районы. Ул Идел буенда урнашкан.
Кама Тамагы турында шигырь с™йли.

Алып баручы: БезнеS конференция ахырына якынлаша. Без Татарстан турында, Казан турында к_п н‰рс‰л‰рне иск‰ т™шердек. Журналистлар кызыклы сораулар ‰зерл‰г‰нн‰р, ‰ экскурсоводлар, политологлар k‰м тарихчылар аларга кызыклы, тулы Gаваплар бирдел‰р. Зур р‰хм‰т сезг‰. Д‰рес бетте.
15

Приложенные файлы

  • doc file8
    Размер файла: 237 kB Загрузок: 0